Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


27. Smyslové orgány

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27. SMYSLOVÉ ORGÁNY • smyslovéorgány zprostředkovávají organismuinformace o vnějším i vnitřním prostředí SMYSLOVÉ ORGÁNY1. VLASTNÍ SMYSLOVÉ BUŇKYa) exteroreceptory- informují organismus ovlastnostech vnějšího prostředí b) interoreceptory - informují organismus ovlastnostech vnitřního prostředí; dále můžeme rozdělit naproprioreceptory (registrují polohu, pohyb a napětí svalů, šlach a kloubů) avisceroreceptory (registrují změny ve vnitřních orgánech) 2. POMOCNÉ ÚTVARY• pomáhají přizachycování podnětu, např. zvukovody 3. OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ•chrání smyslovéorgány, např. oční víčka s DĚLENÍ DLE POVAHY PŘIJÍMANÉHO PODNĚTUa) mechanoreceptory b) termoreceptory c) chemoreceptory d) fotoreceptory 1. FYLOGENEZE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ MECHANORECEPTORY• zprostředkovávají vnímánímechanických podnětů, např. tlaku, zvuku nebo bolesti HMATOVÝ ORGÁN• receptory jsou umístěny po celé• často bývajísoustředěnynaurčitýchmístech (tykadla, makadla, chapadla, končetiny, apod.) bezobratlí:• využívajíprimární smyslovébuňky avolná nervová zakončení obratlovci:• majívolná nervová zakončení (k vnímáníbolesti) a speciální INTERORECEPTORY• vnímají tlak a bolest ve vnitřních orgánech (visceroreceptory) a v pohybovém aparátu (proprioreceptory) • uvodníchživočichů, slouží k vnímání proudění a tlaku vody bezobratlí:• proud vody vnímají celým povrchem těla (např. ploštěnky) ryby:• mají tzv.postranní čáru(objevuje se takéu larev obojživelníků a vodních obojživelníků; u žraloků plní funkci postranní čáry tzv.Lorenziniho ampuly uloženéhlouběji pod kůží hlavy); mají takévětvenékanálky umístěnév kůži na hlavě a po stranách těla spojenés vnějším prostředím, kteréumožňují orientaci v kalné POLOHOVÝ ORGÁN• tvoří hostatický orgán složený z drobných pohyblivých tělísek v uzavřeném váčku se smyslovými brvami =statocysta (ve statocystě může být pouze 1 větší pohyblivétělísko, tzv.statolit (u ryb), nebo více drobnějších, tzv.statokonie• tělíska při změně polohy těla či hlavy mění svou polohu a dráždí smyslovébrvy bezobratlí:•statocysta je často spojena s vnějším prostředím a naplněna vodou obratlovci:• orgán je uloženve vnitřním uchu, rozlišujeme ústrojí rovnovážnéa ústrojí pohybov SLUCHOVÝ ORGÁN• zachycujezvukovévlny• funguje na principu membrány rozechvívající se zvukem, ze kterése pak zvukovévlnění přenáší ke smysl. buňkám bezobratlí:• nejvýznamnější jsoutympanální orgányu hmyzu (blanka napnutá v chitinovém rámečku, na něj navazuje rezonanční váček a pod ním smyslovébuňky; tympanální orgán může být uložen buď na holeni prvního páru končetin anebo na prvním článku zadečku) obratlovci:a)vnitřníucho (se sluchovými buňkamiCortiho orgánu; uloženév chrupavčitém, později kostěném pouzdře v lebce) b)středníucho (bubínek a středoušní kůstky; poprvése objevuje u obojživelníků; savci mají 3 kůstky, ostatní jen 1) c)vnějšíucho (zvukovod a boltec; dokonale vyvinutéaž u savců) TERMORECEPTORY• umožňují vnímáníteploty okolí bezobratlí:• umístěnína tykadlech nebo ústním ústrojí (hlavně u hmyzu) obratlovci:•na celém povrchu těla (někdy se soustřeďují na určitých m•Krauseho tělíska (chladová čidla) aRuffiniho tělíska (tepelná čidla) zachycují tepelnévlnění v okolí organismu, stavbou se podobají hmatovým tělískům CHEMORECEPTORY• informujíochemických vlastnostech prostředí, reagujína molekuly látek (ve vzduchu nebo ve vodě) ČICHOVÝ ORGÁN• tvořen buňkami, kteréjsou opatřenycitlivýmibrvami - vnímajímolekuly látek v plynném skupenství bezobratlí:• umístěn na tykadlech, pokožce i jinde po těle obratlovci:• umístěn v nosnídutině; u různých skupin živočichů jsou čichovébuňky různě složité plazi:• majíJacobsonův orgán (vychlípenina nosní sliznice na patře) - vnímají pachy z dutiny ústní, je tvořen slepými kapsami s čichovou sliznicí savci:• podle čichu můžeme rozdělit namakrosmatické (jemný čich, např. psovité šelmy) amikrosmatické (špatný čich, např. člověk) CHUŤOVÝ ORGÁN• tvořen smyslovými buňkami vnímajícími molekuly látek rozpuštěné• buňky jsou soustředěny v okolí ústního otvoru bezobratlí:• často souvisí s funkcí hmatovou nebo čichovou; u řady hmyzu umístěn např. na chodidlech obratlovci:• přímo v dutině ústní; je tvořenchuťovými pohárky se smyslovými buňkami FOTORECEPTORY• slouží k zachycovánísvětelného (elektromagnetického)vlnění VNÍMÁNÍ INTENZITY SVĚTLA• umožňují zrakovébuňkybez pigmentu rozptýlenéna různýchčástech těla, vnímají pouzesvětlo a stín bičíkovci:• světločivná skvrna -stigma kroužkovci:•světločivné buňky / faosomy SMĚROVÉ VIDĚNÍ• oči jsou z jednéstrany zastíněny pigmentem, živočich jimi rozeznává směr dopadajících paprsků měkkýši:•plochéoči(medúzy) nebomiskovitéoči(ploštěnky) OBRAZOVÉ VIDĚNÍ• umožňují oči sesvětlolomným zařízením• oko rozeznává obrysy a struktury pozorovaného objektu členovci:•složenéoko- je tvořeno mnohafacetovými oky (ommatidii), každézobrazuje pouze určitoučást pozorovaného objektu dohromady tvořímozaikový přímý obraz hlavonožci, obratlovci:•komorovéoko- na sítnici se vytváříjednotný převrácený obraz• možnostzaostření oko mají pouze obratlovci; unižších obratlovců se zaostřování provádí posunem čočky k sítnici (ryby, obojživelníci, hadi);vyšší obratlovci zaostřujíakomodací• obojživelníci, ptáci a plazi majítřetí oční víčko, tzv.mžurku - je průhledné, le•barevné vidění bylo prokázánood kostnatých ryb • oko jesmíšeného původu:rohovka a čočka jeektodermálního původu,sítnice jevychlípeninou mezimozku aostatní části jsoumezodermálního původu 2. PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM • konec periferního nervového systému tvoříčidla=receptory, kteréreagují na konkrétní typ podnětu ROZDĚLENÍ RECEPTORŮ DLE MÍSTA, ODKUD PŘIJÍMAJÍ PODNĚTYa) exteroreceptory - přijímají podnětyz vnějšího prostředí(např. smyslovéorgány, čidla v kůži) b) interoreceptory - přijímají podnětyz vnitřního prostředí (např. ve sliznici žaludku, v cévách, v trávící soustavě, ve vnitřních orgánech - obrovskéc) proprioreceptory -zvláštní typ interoreceptorů, nacházíse v pohybovésoustavě (ve svalech, kloubních pouzdrech, šlachách,úponech svalů, atd.) ROZDĚLENÍ RECEPTORŮ DLE POVAHY PODN

Témata, do kterých materiál patří