Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30-Člověka-a-příroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Člověk a příroda Globální problémy lidstva populační exploze, potravinová krizesurovinová krize – nebezpečí vyčerpání zdrojůenergetická krize – rostoucí (s)potřeba energie Ekologické katastrofy havárie tankerůhavárie ropných vrtůlesní požáryhavárie chemických továrenpoškození území těžbou a imisemikácení tropických lesů Problémy životního prostředí a jejich řešení Ovzduší – znečištění smogz anglického smoke (kouř) + fog - kyselý smog - fotochemický smog - kombinovaný smog: uplatňují se oba výše uvedené zdroje plynné emise sliznice pevné emise - chemické působení - hlavně těžké kovy (Pb, Cd, Hg) radioizotopů v medicíně, využívání elektrárenského popílku Ovzduší – zdroje a možnosti řešení - energetika odpadů, energeticky úsporné stroje a spotřebiče...) moře, biomasy...) - doprava a) rozšiřování hromadné dopravy přeprava osob × přeprava na krátké vzdálenosti...) c) změna pohonu (motory, pohonné hmoty, hybridní pohon) - lidská sídla a) plánovitá výstavba b) regulace dopravy c) oddělení průmyslových zón, budování centrálních výtopen d) třídení odpadů, pravidelný svoz a zpracování e) snižování škodlivin ve vnitřním prostředí budov (např. tabákový kouř) f) snižování prašnosti vnějšího prostředí Voda – znečištění 1) biologické zněčištění - silážní šťávy, močůvka, fekálie, hnijící organická hmota - množství znečišťujících chemický látek se udává jako BSK5 kyslíku za 5 dní) 2) chemické zněčištění - znečištění povrchových vod + kontaminace podzemních vod - ropa, detergenty, polychlorované bifenyly, těžké kovy, fenoly vznik nitrosaminů) 3) fyzikální znečištění - radioaktivní záření, tepelné znečištění, mechanické znečištění Voda – zdroje a možnosti řešení - zemědělství a přehnojování a) zamezit průnikům úniků do spodních vod b) uváženě dávkovat hnojiva c) věnovat zvláštní pozornost zdrojům pitné vody - průmysl průmysl... => většinou právě kontaminace vody a) používat uzavřený oběh vody b) neopomínat proces čištění - lidská sídla: řeší čistírny odpadních vod a) omezit vypouštění nebezpečných látek b) nahradit ekologicky škodlivé látky (např. tenzidy aj.) jinými c) dostačující síť ČOV d) chránit podzemní vody - poškozování moří a oceánů: a) postižení planktonu (zamoření aj.) b) pokles stavů ryb (rybolov aj.) c) postižení korálových útesů (znečištění aj.) d) narušení rekreačních funkcí moře (přemnožení medúz) e) poškození porostů mangrovníků minerální hnojivanadbytečných hnojiv do vody pesticidyproblematika vzniku rezistence (eroze - rozrušování a odnos půdy) (zhutnění půd vsakování, narušený chemismus půdy) Půda – zdroje a možnosti řešení - zemědělství: postižení na velkých plochách a) ekologická optimalizace hospodaření v krajině b) produkce zdravých potravin c) dosažení vyrovnaného stavu půdy d) zajistit dodržování biologických a etických principů chovu hospodářských zvířat Další problémy a možnosti jejich řešení ODPADY (řízené skládky)POŠKOZENÍ LESŮplány, šetrná těžbaTROPICKÉ DEŠTNÉ LESYdevastaci pralesů, přechod na dlouhodobě udržitelné využívání lesaHLUKprovozu (odlehčení, chrániče sluchu) Ochrana přírody ve světě prosazování strategie trvale udržitelného rozvojeinstituce zabývající se ochranou přírody živočichů a rostlin akcí na ochranu přírody Programme) – zprávy o stavu životního prostředí Země Scientific and Cultural Organisation) – publikace, konference světové programy a úmluvy v oblasti životního prostředí o Světová strategie ochrany přírody (WCS, 1978) – základní programový dokument IUCN o Světová charta na ochranu přírody (1982) – OSN o Člověk a biosféra (M&B, 1971) – UNESCO, ekologická výchova veřejnosti o Úmluva o mokřadech mezinárodního významu (Ramsar 1971) Washington 1973) o Agenda 21 (1992) – úkoly pro 21. století o Úmluva o dálkovém znečisťování ovzduší přecházejícím hranice (1979) poškozují ozónovou vrstvu (1986) o Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1994) zneškodňování (1989) Bonn 1999, Marrákeš 2001) (Sofie 1995) ochrana biologické rozmanitosti vyhubení druhů Ochrana přírody v České republice přírodního bohatství.“), jednak v Listině základních práv a svobod3) ohrožené druhy - vymezení ochrany těchto druhů je předmětem Zákona o ochraně přírody a krajiny(zákon ČNR č. 114/1992 Sb.) a navazující Vyhlášky o ochraně přírody a krajiny(vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.) - tam i seznam chráněných organismůdalší zákony na ochranu přírody a životního prostředí: Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.) - definice pojmů, základní zásady ochrany přírody Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) Zákon o ovzduší (86/2002 Sb.) Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země (86/1995 Sb.) Zákon o vodách (254/2001 Sb.) Zákon o lesích (67/2000 Sb.) (16/1997 Sb.)instituce zabývající se ochranou přírodyústavy (např. ČHMÚ), města a obce Národní parky ČR: NP České Švýcarsko Chráněné krajinné oblasti ČR:

Témata, do kterých materiál patří