Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27.Vztahy mezi organismy a prostředím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,4 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27. VZTAHY MEZI ORGANIZMY A PROSTŘEDÍM EKOLOGIE = nauka o vztahu mezi organismy a neživou přírodou a prostředím a mezi organismy navzájem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – životní prostředí = věda o prostoru, který svými vlastnostmi umožňuje v něm žít pojem zavedl Ernst Haeckel v roce 1869organismus je otevřený systém (výměna energií, látek, informací)důležitá schopnost adaptace = přizpůsobování se novým podmínkám tolerance = schopnost daného organismu vyrovnávat se s působením ekologických činitelů Liebigův zákon minima: „Organismus není silnější než nejslabší článek v řetězci jeho ekologických požadavků.“ Shelfordův zákon tolerance: „Každý druh toleruje určité rozpětí libovolného faktoru a nejlépe v prostředí prospívá, působí-li vnější vlivy v rozsahu optimálních hodnot.“ (viz ekologická valence)životní podmínky: abiotické (světlo, teplo, voda, vzduch, horniny/půda) biotické (ostatní organismy a vztahy s nimi)rozdělení podle předmětu studiaobecná – shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitosti (závazné i pro člověka)krajinná – důležitá pro obnovu zemského povrchu zdevastovaného průmyslovou činnostíglobálníspeciální- rostlinná, živočišná, mikroorganismů…úrovně studiaautekologie (na úrovni jedince)demekologie (na úrovni populací)synekologie (na úrovni společenstev a ekosystémů)environmentalistika = velmi mladá věda, která se oddělila od ekologie, studuje společenské, technické a ekonomické otázky týkajícího se životního prostředí, které vytváří člověk Základní ekologické pojmy jedinec =schopen samostatného životadruh =jedinci, kteří se mohou mezi sebou plodně rozmnožovatpopulace =soubor jedinců daného druhu v daném čase na daném místě a v rámci populace se rozmnožujíspolečenství(biocenóza, fytocenóza) = všechny organismy provázané určitými vztahy na daném místěekosystém =společenstvo + neživá přírodabiomy = soubor ekosystému na určitém území pod vlivem obdobného podnebíekologická nika =souhrnné prostorové a funkční zařazení organismu do ekosystému (úloha organismu ve vztahu k jiným druhům a faktorům životního prostředí)zahrnuje soubor všech faktorů prostředí, které daný organismus využívá pro průběh svých životních funkcístanoviště (biotop) = prostor, který obsazuje určitý organismusnaleziště (lokalita) = biotop, kde byl organismus konkrétně prokázánareál výskytu = soubor biotopů s ekologicky vhodnými vlastnostmi pro daný druh kosmopolit – široký areál výskytu endemit – malý areál výskytu neoendemit = druh vzniklý ve čtvrtohorách, vznikl izolací populace po ústupu glaciálu, všechny endemity v ČR (např. bedrník skalní, hořeček český, jeřáb sudetský, tučnice česká) paleoendemit = vývojově starý druh, vznikl ve třetihorách nebo dříve (např. jinan dvoulaločný, hatérie novozélandská, sekvojovec obrovský) relikt – zbytek druhu na určitém území (např. ostružiník moruška v Krkonoších) krkonošské glaciální relikty: lomikámen sněžný, kontryhel mlhový, ostřice zaplavovaná, rašeliník Lindbergův, vrba laponská, všivec sudetský, zimolez severníprimární – druh je v něm původnísekundární – druh je v něm nepůvodnísynantropní – vázané na člověka a jeho sídlaekologická valence = rozmezí podmínek, kterým je organismus schopen se přizpůsobit a existovat v němvždy vymezena svým minimem a maximem (nejnižší a nejvyšší hodnotu faktoru, při kterých je organismus schopen přežít)střední hodnoty pak nejčastěji udávají ekologické optimum (nejvhodnější podmínky pro život a rozmnožování organismů)pro organismus je důležité, aby všechny podmínky prostředí byly v rozmezí ekologické valence, je-li některá z životních podmínek za hranicí ekologické valence, organismus umírá druhy stenoekní – úzká ekologická valence (mohou sloužit jako bioindikátory – organismy, podle jejichž výskytu můžeme usuzovat na vlastnosti a kvalitu prostředí) druhy euryekní – širší ekologická valence (značná adaptabilita, časem vznikají [stále v rámci jednoho druhu] trochu odlišné ekotypy → za určitých podmínek může vést i ke vzniku nového druhu)Liebigův zákon minima = úspěšnost organismu v daném prostředí je limitována tím faktorem, jehož hodnota je mu nejméně příznivá, při letální hodnotě 1 faktoru je organismus oslaben/hyne Abiotické a biotické faktory prostředí ABIOTICKÉ FAKTORY SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ, SVĚTLO hlavní zdroj energie pro životdopadá záření o vlnové délce 290-5000 nm DRUH ZÁŘENÍultrafialové záření z 90 % zachyceno ozonosférou tvorba vitaminu D v kůži člověka brzdí růst rostlin mutagenviditelné světlo intenzita a délka osvětlení fotoperiodismus zdroj energie k fotosyntéze orientace zrakem u živočichů vliv na zbarvení, na aktivitu živočichů řídí biorytmy – pohyby rostlin (otevírání a zavírání květů, otáčení listů), aktivita živočichů (denní, noční – velké oči)infračervené záření jeden ze zdrojů tepla pro organismy 2) FOTOPERIODISMUS rostlinykrátkodenní (rozkvetou jen, pokud je několik dnů víc než 12 hodin světla) – chryzantéma, sójaneutrální – délka osvitu nemá na kvetení vliv (sedmikráska)dlouhodenní (ředkvičky, jetel, řepa)živočichovépelichání ptáků, línání savcůrozmnožování (u ptáků dáno prodlužujícím se dnem, u jelenů a srnců zkracujícím se dnem)migrace ptáků (přílet, odlet)změna barvy 3) SMĚR PAPRSKŮ orientace v prostoru (včely, ptáci) 4) INTENZITA (v luxech) = množství světla na plochu za určitou dobu stínobytné (rostliny listnatých lesů)neutrální (většina bylin – metlička křivolaká)světlobytné (luční byliny) TEPLO zdroje: infračervené záření, teplo přijaté od okolí, teplo uvolněné při metabolismuteplotní optimum u většiny rostlin a živočichů: 15–30 °Ceurytermní organismy = snesou velké výkyvy teplot – vyskytují se v různých zeměpisných šířkách (rozmezí od –5 °C do +55 °C)stenotermní organismy = snesou malé kolísání teplot: teplomilné (banánovník, žirafa) chladnomilné (sob, tučňák, vrba) v některých případech až extrémofilové: psychrofilní – např. spory některých bakterií vydrží až –271 °C termofilní – např. pro bakterie horkých podmořských pramenů je optimum kolem 100 °Cvliv teploty na rostliny regulace tepla pomocí transpirace

Témata, do kterých materiál patří