Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Vyšší rostliny (mechorosty, mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny, ...)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,94 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. MAT. OTÁZKA Vyšší rostliny (Cormobionta) mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny eukaryotní, mnohobuněčné organismy tělo (cormus) zpravidla rozlišeno na kořen, stonek a listy, pouze u primárních mechorostů zachována stélka autotrofní (vzácně též heterotrofní), obvykle dobře přizpůsobené životu na souši (některé žijí druhotně ve vodním prostředí zásobní látkou je škrob, buněčná stěna je tvořena z celulózy charakteristická různotvárná (heteromorfní)rodozměna (metageneze) Rhyniophyta fosilnírostliny – dnes již vyhynulé nejjednodušší dosud známé vyšší rostliny, které pravděpodobně jako první vystoupily na souš (v siluru; v devonu ustoupily) středem stonku procházel primitivní cévní svazek, měly pokožku s průduchy neměly ještě pravé kořeny ani listy zástupci: Rhynia Psilophyton Asteroxylon Mechorosty (Bryophyta) většinou suchozemské, vlhkobytné, vodivá pletiva nedokonalá nedovolují vyšší vzrůst zadržují vodu (hodně rašeliník), podílí se na vzniku rašeliny, zabraňují erozi půdy rozrušují skalní podklad, tvoří humus indikátory kyselosti půdy cévní svazky nedokonalé tělo tvořenostélkou– lupenitá nebo rozlišená na lodyžku (kauloid) s lístky (fyloidy) a připevněná k podkladu příchytnými vlákny v životním cyklu převažuje gametofyt nad sporofytem k oplození vaječné buňky spermatozoidem dochází ve vodním prostředí typická výraznárodozměna (metageneze) gametofyt (haploidní) – z jednobuněčného haploidního výtrusu vyklíčí zelenýprvoklíček (protonema), z něho vyrůstá mechová rostlinka nesoucípohlavní orgány (gametangia) –samčí pelatky (antheridia) produkujícíspermatozoidy asamičízárodečníky(archegonia), v nichž vznikávaječná buňka(oosféra) sporofyt (diploidní) – jeho základem jezygota vznikajícísplynutím pohlavních buněk, z níž se vyvíjíštět s tobolkou (obvykle nezelený), v tobolce vznikají redukčním dělením výtrusy, po jejich dozrání sporofyt odumírá sporofyt je po dobu své existence vyživován gametofytem Hlevíky zelený štět s tobolkou (poprvé se snaží osamostatnit sporofyt – není závislý na gametofytu) rostou na okrajích cest nebo na polích u nás jen 2 druhy zástupci: Hlevík tečkovaný Hlevíček Játrovky (Marchantiopsida) primitivnější třída mechorostů se silně redukovaným prvoklíčkem nemají na listech střední žilku s cévními svazky, jsou méně diferenciované (menší rozdíl mezi listem, stonkem a kořenem) zástupci: Porostnice mnohotvárná Rohovec trojlaločný Kroknice vidličnatá Kapraďovka Trhutka plovoucí Mechy (Bryopsida) nejdokonaleji vyvinutá třída mechorostů rozlišené tělo, dobře vyvinutý prvoklíček, jejich stélka je obvykle rozlišena na lodyžku a lístky musí být u vody (rozmnožování pomocí vody) druhově nejrozmanitější sporofyt: štět s tobolkou (nezelený) důležité (čerpání a poutání vody) zástupci: Rašeliník (Sphagnum)– rostliny v horní části dorůstají, v dolní odumírají vznik rašeliny (sediment org. původu, vzniká za nedostatku atm. kyslíku v chladném a vlhkém podnebí) Ploník ztenčený Dvouhrotec Bělomech sivý Měřík čeřitý Zkrutek Bezvláska Kapraďorosty velmi stará skupina nevzniká prvoklíček, ale ze spory vznikne rovnou prokel rozmnožují se i podzemními oddenky výtrusné cévnaté rostliny dřevní část cévních svazků většinou tvoří pouzecévice(tracheidy), vzácně cévy (tracheje), např. u vranečků heteromorfní rodozměna v životním cyklu převládá sporofyt nad gametofytem patří sem plavuně, přesličky a kapradiny výtrusy buď stejně velké (stejnovýtrusné kapraďorosty) nebo rozlišeny na menšísamčí mikrospory a většísamičí megaspory (různovýtrusné kapraďorosty) rodozměna – z haploidního výtrusu vyrůstá gametofyt – haploidní stélka neboliprokel na něm se tvoří pohlavní orgány – samčí pelatky a spermatozoidy a samičí zárodečníky s vaječnou buňkou splynutím samčí a samičí pohlavní buňky vznikázygota základ pro sporofyt – často členěn na stonek, listy a pravé kořeny na listech vyrůstajívýtrusnice(sporangia), v nichž se redukčním dělením tvoří nepohlavní haploidní výtrusy Plavuně (Lycopodiophyta) velmi staré rostliny (prvohory) převážně jednoleté byliny převážně jednoleté, v tropech vysoké až 3 m lepidodendron– vyhynulý, až 40 m vysoký (podíl na vzniku černouhelných slojí) plný, nečlánkovaný, vidličnatě větvený plazivý stonek, porostlý drobnými listy 2 typy listů –trofofyly (dole – výživa),sporofyly (produkují spory rozmn.) na svrchní straně sporofyl výtrusnice (sporangia) – tvoří se zde výtrusy (spory) sporofyly mohou být uspořádány do výtrusnicových klásků (strobil) ze spory se vyvíjí podzemníprokel(prothalium) živí se saprofyticky po několika letech se v něm vytvoří gametangie z oplozené vaječné buňky vyroste sporofyt a gametofyt brzo odumře u nás všechny druhy zákonem chráněné zástupci: Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) Plavuň pučivá Vraneček Vranec jedlový Šídlatka jezerní (endemit v Krkonoších) Přesličky (Equisetophyta) velmi významná starobylá skupina (mladší prvohory – karbon, perm) u nás – vytrvalé byliny, stromové formy v tropech plazivé oddenky, duté, přeslenitě větvené stonky, které jsou podélně rýhované pokožka inkrustována oxidem křemičitým léčivky, ale úporné plevele některé (přeslička rolní) tvoří v jednom vegetačním obdobídva typy lodyh: jarní– nezelená, vyrůstá z podzemního oddenku, nese na vrcholu výtrusný klas) letní– zelená, vyrůstá ze spor i z podzemního oddenku mají rozdílné spory – samčí a samičí výtrusy jsou kulovité, vnější vrstva se dělí na čtyři dlouhéhaptery(pentlice, vláhojevná vlákna), které se vlivem změn vlhkosti vzájemně splétají a výtrusy se tak rozšiřují ve shlucích – na zem jich spadne víc větší možnost oplodnění prokly nesou buď pelatky nebo zárodečníky (jsoudvojdomé) mnohobičíkaté spermatozoidy se ve vodním prostředí pohybují k vaječné buňce zástupci: Přeslička rolní– velká, silná, listy nahoru, léčivka – močopudné účinky (součást urologických čajů) Přeslička lesní – jemná, listy dolů, má pouze jeden typ lodyhy Přeslička bahenní Přeslička největší – u nás až 1,5 m Kapradiny (Polypodiophyta) vytrvalé, výtrusné, stínomilné rostliny, hodně rozšířené převážně byliny,

Témata, do kterých materiál patří