Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Jednoduché organismy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (587,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. JEDNODUCHÉORGANISMY - VIRY, BAKTERIE, SINICE, HOUBY 1. VIRY (vira) •virus pochází z latiny, znamenájed• věda zabývající se viry =virologie•nebuněčné částice, velikost 15 - 390 nm (viditelné• schopny reprodukce pouze v hostitelskébuňcenitrobuněčníparazité rostlin, živočich• nejsou schopny samostatné• tělo virů se skládá pouzez nukleovýchkyselin(buď je tam DNA nebo RNA, ale nikdy tam nejsu obě)abílkovin•nemají vlastnímetabolismus• známo přes 3 100 druhů (neznámých mnohem více) VÝZNAM jsoupůvodci různých onemocnění- u člověka:spalničky, příušnice, neštovice, opary, bradavice, dětská mozková obrna, zánět mozkových blan, zarděnky, rýma, chřipka, žloutenka, AIDS nebo některézhoubné- u zvířat:kulhavka, slintavka, vzteklina, drůbežímor- u rostlin:mozaikové•modelovésystémy• mají takéevoluční význam - mohou vyvolat změnu genetické• proti virovým onemocněnímnejsou účinná antibiotika, používají se pouze jako prevence před napadením oslabené•antibiotika - pomáhají našemu tělu bránit se virům, pokud na ně působí tak rozbíjí jejich bílokovinný obal, ale nerozbíjejí samotné viry STAVBA základní stavební jednotkou jevirion• uvnitř virionu se nacházínukleovákyselina (RNA nebo DNA) obklopena bílkovinovým obalem =kapsida (tvořen z jednotek, tzv.kapsomer) - ochranná funkce, zprostředkovává vazbu viru na buněčnéstěnu hostitelské• komplex nukleovékyseliny a kapsidy se dohromady nazývánukleokapsid• jednoduchéviriony jsou pouze holénukleokapsidy, složitější (obalenéviry) mají kromě kapsidy idalší obal z proteinů a lipidů aspecifických povrchovýchantigenů (glykoproteinů) JEDNODUŠŠÍINFEKČNÍ ČÁSTICE než jsou viry •viroidy- jednořetězcové•priony- makromolekuly specifických bílkovin; mohou vyvolávat smrtelná onemocnění, jejichž podstatou jsou degenerativní změny nervové- např.BSEuskotu (bovinníspongiformní encefalopatie, tzv. nemoc šílených krav) neboCreutzfeldt-Jakobova VIROVÁINFEKCE BUŇKY •virionpřilnenapovrch buňky celý virion nebo pouze nukleová kyselinaproniká do hostitelskébuňky nukleová kyselina vyvolá v buňce podle svých genů syntézu bílkovin (enzymů), kteréjsou nutnépro rozmnožení viru (některéviry si přinášejí hotový enzym s sebou)syntéza virovénukleovékyseliny a kapsidu jezajištěnaenzymyaenergií buňky hostitele sestaví senovéviriony, které• viriony mohou opustit buňku, aniž by ji zničili, nebo mohou způsobit její zánik - tzv.lýzu bu• každý virus je schopen infikovatpouze určitý typ buněk - vazba je selektivní a je dána specifickou molekulární strukturou vnějšího obalu buňky (cytoplazmatické membrány nebo buněčnéstěny) = struktury tvořenépolysacharidy a bílkovinami (receptory•permisivita buňky = schopnost napadanébuňky uskutečnit genetickýprogram NK viru Formy virovéinfekce a) perzistence• virus pronikne do buňky a přetrvává v ní, aniž by se množil b) latentní infekce• virus se množí pomalu, neomezuje tím hostitelskou buňku c) virogenie• virová DNA se může začlenit do chromozomu hostitele d) viremie• virus se množí v buňce (vzniká několik desítek novýchčástic), po uvolnění napadádalší buňky může vzniknoutnekrotickéložisko a virus se může dostat do krevného oběhu celého těla Přenos viru • uskutečňován např.vzduchem (kapénkovou infekcí, prachem),potravinami,vodou, hmyzem, přímým kontaktem s kůží nebo krví nemocného člověka,pohlavním stykem DĚLENÍVIRŮ Podle typu genomovénukleovékyseliny RNA viry- obsahují jednovláknovou +RNA nebo -RNA nebo dvoušroubovicovou RNADNA viry- obsahují jednořetězcovou DNA (ssDNA) nebo dvoušroubovicovou DNA (dsDNA) Podle hostitele bakteriofágy- napadají bakteriecyanofágy- napadají sinicefytopatogenní viry- napadají rostlinyzoopatogenní viry- napadají živočichymykoviry- napadají houby PROKARYOTICKÉVIRY Typy virovéinfekce u bakteriofágů a) persistence•virus v buňce přetrvává,nemnožíse b) lytický cyklus•virus se v buňce natolik množí, žebuňkapraskáazaniká•nejčastější forma virovéinfekce c) lyzogenní cyklus•virus semnožínepatrně• DNA virus se začlení do chromozomu hostitelskébuňky vzniká tzv.provirus (profág), virus se d•latentníforma virové•po nějakédoběvirus přejde do lytickéfáze a buňku zničí Typy bakteriofágů a) virulentní fágy• navazujevždynalytickýcyklus b) mírnéfágy (temperované)• mohou vyvolatlytickýcyklus nebo vstoupit pouze dolyzogenního EUKARYOTICKÉVIRY •viry rostlinné (většinou RNA viry, např. tabáková mozaika, žlutá mozaika tulipánu),viryživočišné (nejvíce druhů, nejprobádanější skupina, způsobují mnoho vážných chorob člověka),mykoviry (viry hub) Druhy a) pomaléviry •viryživočichů a člověka vyvolávající nemocpo dlouhéinkubaci• postihují nervový, dýchací, krvetvorný nebo imunitním systé• např. HIV, virus hepatitidy B b) onkogenní viry• schopny vyvolatnádorovou transformaci buňky pomocívirogenn• např. herpesviry, adenoviry, retroviry c) retroviry•obalenéRNA viry s• pomocí enzymureverznítranskriptázy přepisují svojígenomovou RNA do DNA následuje buď syntéza nových virovýchčástic, nebo se DNA začlení (inzerce) do chromozomální DNA hostitelskébuňky - virus je v této formě neaktivní a jeho genom se při d• virus je dokonale chráněn před imunitním systé• jsou pro nás nebezpečné - rakovinné bujení d) adenoviry• způsobují např. záněty dýchacích cest a očních spojivek VIROVÁONEMOCNĚNÍ DNA viry •herpes simplex•virus pásového oparu - proniká k míšním kořenům, velice bolestiv•virus E-B(Epsteina-Baarové) - první prokázaný původce zhoubného bujení u člověka; rakovina nosohltanu, ale např. způsobuje i mononukleózu•virus neštovic•virus hepatitidy B•virus bradavic (papilom) - kožní nádorky RNA viry •virus dětskéobrny•virus slintavky a kulhavky - nemoc hovězího dobytka a prasat, přenosné•virus klíšťovéencefalitidy - poškozen•virusžlutézimnice, virus zarděnek - horečky, zduření mízních uzlin, nebezpečné•virus chřipky (typ A, B, C) - onemocnění dýchacích cest, vysoké•virus příušnic (parotitida) - poškození příušních•virus vztekliny•virus HIV (AIDS) - dlouhá inkubační doba; virus napadá a ničí T-lymfocyty zhroucení imunitního systému (únava, horečka, zánět dýchacích cest, nechutenství); přenos

Témata, do kterých materiál patří