Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Genetický kód - univerzální - uložen vždy na DNA (kromě virů), info na primární struktuře nukleové kyseliny - obsahuje 64 různých kodonů, což jsou trojice neboli triplety těch dusíkatých bází - kodony se čtou na mRNA - důležitý iniciální kodón –> vždy AVG – kóduje aminokyselinu (–> začíná ním každá bílkovina) - pro ukončení tvorby v bílkovině existují tzv. stoprignály = terminační signály = terminátory (triplety UAA, UAG, UGA) Proteosyntéza = tvorba bílkovin - složitý, ale zároveň základní životní děj, který v buňkách probíhá - jsou pro ni důležité: ribozomy (tam probíhá)mRNA (tam jsou kodóny)tRNA (přináší aminokyselinu)enzymy – ty to katalyzují - ribozomy se při ní spojí – velká, malá pomocí atomů Mg - mezi nimi projíždí vlákno mRNA –> ribozom se po něm posouvá - na ribozomu je několik důležitých vazebných míst – místo A (aminoacylové) - k němu přijíždí tRNA a přináší aminokyselinu - dle přečteného kodonu – místo P – peptidilové místo - je zde navázaná tRNA, která nese určitou dobu (než dorazí nová) vznikající řetězec bílkovin - poslední místo se nazývá peptidyl transferázové - zde dochází k připojení nové aminokyseliny na dosavadní peptidový řetězec - rychlost – na ribozomu konstantní, 15 aminokyselin za 1 minutu - zvýší se zapojením většího počtu ribozomů - komplex mRNA s více ribozomy = polyzom Genetika eukaryotické buňky - soubor všech genů v buňce je genom ( jaderný a mimojaderný) - největší gen má 2, 5 milionů nukleotidů - kóduje bílkovinu dystrofin - nejmenší gen má pouze 500 nukleotidů - kóduje jeden z histonů - chromozomy, které jsou v jádře jsou označovány jako jaderné chromozomy (karyotyp) - v jádře je genetický materiál v podobě chromatinu - základem chromatinu je nukleohistonové vlákno - nukleohistonové vlákno je dvoušroubovice DNA a na ní navázané histony - vždy 8 bílkovin histonu je obtočených 1, 75 závitem DNA = nazývá se to nukleozom - před dělením jádra vznikajíu v chromatinu chromozomy (proces kondenzace, spiralizace) - chromozomy jsou jednochromatidové poté syntézou DNA vznikají dvou chromatidové Diploidní buňka - má plnou sadu chromozomu - označujeme ji Zn - člověk má 46 chromozomů (28 párů) - počítají se všechny tělní kromě pohlavních - v pohlavních je haploidní počet - různé druhy organismů mají charakteristický počet chromozomů - chromozomy dělíme na: tělní = chromatické/ antozomy - u člověka je to 22 párů gonozomy - XY - XX - chromozomy homologické –> 2 stejné v páru - chromozomy heterologické –> různé v rámci jedné sady Genetika mnohobuněčných organismů NEPOHLAVNÍ - při nepohlavním rozmnožování vznikají potomci s identickou výbavou jakou měli rodiče - využití v zemědělství POHLAVNÍ - může vzniknout výhodná vlastnost - je to základní metoda ve šlechtitelství - s tím souvisí hybridizace cílené rozmnožování za účelem získání té dané vlastnostipoužití u šlechtění ras - genotyp = soubor genů - fenotyp = soubor znaků A) DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ - barva, tvar - jsou často určeny pouze jedním genem velkého účinku => majorgeny - sledování přenosu jednoho genu nazýváme monohybridismus: při úplné dominanci a) křížení 2 stejných homozygotů: AA x AA, aa x aa b) křížení 2 různých homozygotů: AA x aa c) křížení dvou heterozygotů: Aa x Aa d) křížení recesivního homozygota s heterozygotem: Aa x aa při neúplné dominanciMONOHYBRIDISMUS - dominantní alela nepotlačí zcela projev alely recesivní DIHYBRIDISMUS - sledujeme přenos dvou genů - jedinci jsou pro oba dva geny heterozygoti POLYHYBRIDISMUS - pokud sledujeme přenos n genů - v takovém případě je genotypů 3n a fenotypů je 2n 1. Mendelův zákony – o uniformitě generace F1 - při křížení rodiče homozygotně dominantního s rodičem homozygotně recesivním vznikají potomci genotypově i fenotypové shodní = uniformní 2. Mendelův zákon – o nestejnorodosti F2generace - při křížení 2 heterozygotů vznikají různorodí potomci se štěpným poměrem u genotypu 1:2:1 a u fenotypu 3:1 3. Mendelův zákon – týká se dihybridismu - geny, které leží na 2 různých chromozomech, pak jejich alely se rozchází do pohlavních buněk nezávisle na sobě, tedy jsou volně kombinovatelné

Témata, do kterých materiál patří