Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Genetika populací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

GENETIKA POPULACÍ

Populace = soubor vzájemně příbuzných jedinců téhož druhu

-genofond = genový fond = soubor alel všech genů, které jsou přítomny v gametách a mohou se proto uplatnit v dalších generacích

-na genofondu mají podíl všichni příslušníci populace schopni rozmnožování bez ohledu na svoji genetickou výbavu

=>proto je každá populace genotypově strukturována, neboť obsahuje jedince s různými genotypy ( dominantní homozygoty, recesivní homozygoty a heterozygoty)

-zastoupení genotypů úzce souvidí se způsobem rozmnožování, který je pro příslušníky dané populace typický

-z tohoto hlediska rozlišujeme dva základní typy populací:

1) autogamická populace

2) alogamická populace

1)AUTOGAMICKÁ POPULACE

*autogamie = samooplození

-organismy tvořící autogamické populace se množí samooplozením neboli autogamií

=>každý jedinec je hermafroditický a vytváří ve svém těle samčí i samiči pohlavní buňky, které jsou schopny vzájemného oplození

- tyto organismy proto nepotřebují ke svému rozmnožování žádného partnera

př.: samoprašné rostliny (fazole, hrách, některé odrůdy višní), někteří bezobratlí živočichové (prvoci, ploštěnci – tasemnice)

-v autogamické populaci přibývá homozygotů ( homozygoti vytváří za potomky jen homozygoty)

-pro pochopení zákonitostí, jimiž se řídí genotypová skladba populace, je třeba znát nejen aktuální stav, ale také odhadnout, jak se budou měnit frekvence jednotlivých genotypů v následujících generacích

=>abývá se zde genem, od něhož existují pouze dvě alely

  • Dominantní (A)

  • Recesivní (a)

-autogamní jedinci, kteří jsou v daném páru alel homozygotní (AA resp. aa), mohou vytvářet pouze homozygotní potomky

AA aa

A A a a

AA aa

-genotypově různorodé potomstvo produkují pouze heterozygoti

-podle Mendelova zákona vznikne samooplozením heterozygota (Aa x Aa) potomstvo o gen.štěp.poměru 1AA : 2Aa : 1aa

-heterozygoti tvoří v tomto případě pouze polovinu potomků => proto generace na generaci výrazně klesá podíl heterozygotů

Aa

AA Aa aa

AA aa Aa AA aa

-heterozygoti nemohou z populace teoreticky nikdy zcela vymizet, je zřejmé, že již např. v páté generaci se jejich podíl sníží na pouhou třetinu a v desáté generaci už dokonce na tisícinu

-v populaci naopak výrazně převáží linie dominantních a recesivních homozygotů

-situace kdy se organismus rozmnožuje samooplozením, není v přírodě příliš častá

-přesto má poznání genetických procesů v autogamické populaci velký význam zejména pro genetiku člověka a hospodářských zvířat

-člověk ani hosp. zvířata se sice nerozmnožují samooplozením, avšak k podobným změnám frekvence genotypů dochází při příbuzenských sňatcích nebo příbuzenské plemenitbě u zvířat

-v genetice se párování příbuzných jedinců obecně označuje anglickým termínem inbreeding

Témata, do kterých materiál patří