Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Genetika populací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

GENETIKA POPULACÍ Populace = soubor vzájemně příbuzných jedinců téhož druhu -genofond = genový fond =soubor alel všech genů, které jsou přítomny v gametách a mohou se proto uplatnit v dalších generacích -na genofondu mají podíl všichni příslušníci populace schopni rozmnožování bez ohledu na svoji genetickou výbavu =>proto je každá populace genotypově strukturována, neboť obsahuje jedince s různými genotypy ( dominantní homozygoty, recesivní homozygoty a heterozygoty) -zastoupení genotypů úzce souvidí se způsobem rozmnožování, který je pro příslušníky dané populace typický -z tohoto hlediska rozlišujeme dva základní typy populací: 1) autogamická populace 2) alogamická populace 1)AUTOGAMICKÁ POPULACE *autogamie = samooplození -organismy tvořící autogamické populace se množí samooplozením neboli autogamií =>každý jedinec je hermafroditický a vytváří ve svém tělesamčí i samiči pohlavní buňky, které jsou schopny vzájemného oplození - tyto organismy proto nepotřebují ke svému rozmnožování žádného partnera př.: samoprašné rostliny (fazole, hrách, některé odrůdy višní), někteří bezobratlí živočichové (prvoci, ploštěnci – tasemnice) -v autogamické populaci přibývá homozygotů ( homozygoti vytváří za potomky jen homozygoty) -pro pochopení zákonitostí, jimiž se řídí genotypová skladba populace, je třeba znát nejen aktuální stav, ale také odhadnout, jak se budou měnit frekvence jednotlivých genotypů v následujících generacích =>abývá se zde genem, od něhož existují pouze dvě alely Dominantní (A)Recesivní (a) -autogamní jedinci, kteří jsou v daném páru alel homozygotní (AA resp. aa), mohou vytvářet pouze homozygotní potomky AA aa A A a a AA aa -genotypově různorodé potomstvo produkují pouze heterozygoti -podle Mendelova zákona vznikne samooplozením heterozygota (Aa x Aa) potomstvo o gen.štěp.poměru 1AA : 2Aa : 1aa -heterozygoti tvoří v tomto případě pouze polovinu potomků => proto generace na generaci výrazně klesá podíl heterozygotů Aa AA Aa aa AA aa Aa AA aa -heterozygoti nemohou z populace teoreticky nikdy zcela vymizet, je zřejmé, že již např. v páté generaci se jejich podíl sníží na pouhou třetinu a v desáté generaci už dokonce na tisícinu -v populaci naopak výrazně převáží linie dominantních a recesivních homozygotů -situace kdy se organismus rozmnožuje samooplozením, není v přírodě příliš častá -přesto má poznání genetických procesů v autogamické populaci velký význam zejména pro genetiku člověka a hospodářských zvířat -člověk ani hosp. zvířata se sice nerozmnožují samooplozením, avšak k podobným změnám frekvence genotypů dochází připříbuzenských sňatcích nebopříbuzenské plemenitbě u zvířat -v genetice se párování příbuzných jedinců obecně označuje anglickým termíneminbreeding -v izolovaných populacích, jejíchž příslušníci jsou navzájem v různém stupni příbuznosti, výrazně roste podíl homozygotů => zvýšenné riziko výskytu geneticky podmíněných poruch (zejména autozomálně recesivních a multifaktoriálních) =INBREDNÍ DEPRESE(dochází ke zhoršování gen. informace) př.: nerovnoměrné rozšíření alkaptonurie = choroba s autozomálně rec.přenosem -postihuje jednoho z 500 000 jedinců -v hors.oblastech Slovenska až 1/19 000 jedinců -předpokládá se, že na zvýšeném výskytu choroby se výraznou měrou podílejí příbuzenské sňatky podmíněné částečnou geografickou izolací hors.obcí -k podobnému zvýšení frekvence homozygotů docházelo i při úzce výběrových sňatcích v ponovnických rodinách -omezením výběru partnerů na příslušníky nepočetné, společensky privilegované vrstvy došlo k výraznému nárustu přibuzenských sňatků =>tím lze vysvětlit zvýšený výskyt vrozených vad, popř. poruch reprodukce v některých královských a šlechtických rodinách INCEST = extrémní forma příbuzenského sňatku -sexuální vztah mezi bratrem a sestrou, popřípadně rodičem a dítětem 2)ALOGAMICKÁ POPULACE -organismy s odděleným pohlavním (gonochoristé) a hermafroditi neschopní samooplození -genotyp každého potomka je určen kombinací alel získaných od dvou rodičů -kterákoliv samičí gameta se může spojit s kteroukoli samčí -např.:populace panmiktická (mendelovská) -dochází ke zcela náhodnému křížení každého jedince s kterýmkoliv jiným -pravděpodobnost zkřížení jakýchkoliv dvou jedinců je ve všech přípa

Témata, do kterých materiál patří