Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Genetika populací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

dech stejná -př.: gonochoristé, cizoprašné rostliny -lidská populace = alogamická, ale rozhodně ne panmiktická -náhodný výběr partnerů je podmíněn např. společenským postavením, kulturními či náboženskými rozdíly atd. -v panmiktické populaci předpokládáme náhodné párování jedinců = spojení jakýchkoliv dvou genotypů -pokud je populace na počátku sledování tvořena samými heterozygoty, lze snadno odvodit, že po jejich vzájemném křížení klesne v potomstvu zastoupení heterozygotů na 50% - zatímco zbylých 50% budou tvořit rovnými dílydominantní a recesivní homozygoti -v dalších generacích již k poklesu nedojde, jelikož noví heterozygoti budou vznikat křížením heterozygotů i homozygotů s heterozygoty (popř. křížením dominantních a recesivních homozygotů) -tak zůstává poměr jednotlivých genotypů v dalších generacích nezměněn -platí zde Hardy-Weinbergův zákon (funguje jen ve velké populaci) poměr alel v populaci: p+q=1 p=dominantní alelaq=recesivní allea celkové genotypové složení poopulace: p2+2pq+q2=1 (100%) p2(P) = počet dominantních homozygotů (AA)2pq (H) = počet heterozygotů (Aa)q2 (Q) = počet recesivních homozygotů (aa) příklad: -V rozsáhlé panm. populaci bylo zjištěno 16% jedinců s recesivní formou kvalitativních znaků (jde o úplnou recesivitu). Jaká je v této populaci a)frekvence obou alel příslušného genu? b)frekvence dominantních homozygotů c)frekvence heterozygotů 16% reces. homozygotů aa => q2=0,16 p+q=1 q= √0,16 p=1-q q=0,4 (a) p=0,6 (A) p2 = 0,62 = 0,36 => 36% dominantních homozygotů (AA)2pq= 2 x 0,6 x 0,4 = 0,48 => 48% heterozygotů (Aa) (kontrola = 16%+36%+48%=100%) GENOTYP MALÝCH POPULACÍ -neplatí zde Hardy-Weinbergův zákony -děsítky až stovky jedinců -např.: ostrovy, děštné pralesy, horské oblasti -zvyšuje se poměr homozygotů -snižuje se počet heterozygotů -role inbreedingu, genetického driftu, selekce.. -Hardy-Weinbergův zákon můžeme využít k odhadu frekvence jednotlivých genotypů (týká se to i geneticky podmíněných onemocnění) DĚDIČNOST a)autozomová b)gonozomová 3)mitochondriální 4)polygenní AUTOZOMOVÁ ONEMOCNĚNÍ -dědičnost kvalitativních znaků Autozomová dominantní onemocnění -u heterozygotů a recesivních homozygotů -podmíněn dominantní alelou -recesivní nepřenáší Marfanův syndromHuntingtonova chorobaPorfyriePolydaktylieBrochydaktylieKampodaktylieAutozomová recesivní onemocnění -pouze se objeví u rec. homozygotů -heterozygoti bez klinických projevů -výskyt ětšinou ob generaci Cystická fibrózaSrpkovitá anémieFenylketonurieGalaktosemieAlbinismus GONOZOMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Gonozomová dominantní onemocnění -vázané na chromozom X -spíše ženy (od otce) Hypofosfátemie Gonozomová recesivní onemocnění -vázané na chromozom X -větší počet nemocných mužů -ženy zdravé přenašečky DaltonismusSvalová dystrofieHemofilieAnhidrotická ektodermální dysplazie -Faktory narušující gen. rovnováhu: MUTACE= náhodná a neusměrněná změna genotypu =změny genetické informace způsobené mutageny -mění se dominantní alela na recesivní či naopak => zvášení v populaci frekvence jedné z alel -v některých případech vzniká mutací nová alela -mutace mohou zvyšovat genetickou variabilitu populací SELEKCE= přírodní výběr -selekce umožňuje výběr genotypů, které jsou pro přežití populace nejvýhodnější Negativní selekce – některé alely vzniklé mutacemi jsou z populace eliminovány Pozitivní selekce – selekční mechanismy mutovanou alelu preferují, -nevýhodné alely mizíGENETICKÝ DRIFT = náhodný posun genetického rovnováhy -v nepříliš početných populací ( v malých populacích) -při nižsím počtu jedinců se zvyšuje pravděpodobnost, že se některé alely budou do další generace předány v menším množství nebo nebudou předány vůbec MIGRACE = přemisťování, stěhování -zastoupení alely se může měnit v závoslosti na míře emigrace jejich nosičů mebo na rozsahu imigrace jedinců z jiné populace

Témata, do kterých materiál patří