Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25. Vylučovací soustava a kůže

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,86 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25 • vylučovací soustava slouží k odstraňování odpadních látek z- odpadní látky vznikají při metabolismu, tělo je nemůže zu- některéodpadní látky jsou vylučovány takédýchac• odpadní látky přech• vylučovací orgány odstraňují z těla předevšímdusíkatélátky1. FYLOGENEZE VYLUČOVACÍ SOUSTAVY VYLUČOVÁNÍ DUSÍKU• vodní bezobratlí: ve forměamoniaku nebo amonných solí• suchozemští bezobratlí, většinaplazů a ptáci: ve forměkyseliny močové• savci, žraloci, korýši, ostnokožci: ve forměmočoviny• některéryby, obojživelníci, vodní želvy: vylučujísoučasně močovinu i amoniak PRVOCI A) DIFUZE• vylučovánícelýmpovrchem těla B) KONTRAKTILNÍ(PULZUJÍCÍ, STAŽITELNÁ) VAKUOLA•drobnéváčky• pracuje na principupinocytózy• odstraňuje přebytečnou vodu, soli a dusíkatélátky a)jednoduchá- kulovitá,plní se na povrchu těla a praská b)složitější- centrální vakuola obklopena několika sběracími kanálky; nadbytečná voda se do vakuoly nasává kanálky když je zcela roztažená, stáhne se, praskne a vystříkne vodu skrz vnějšímembránu BEZOBRATLDIFUZE•celým povrchem těla• např. houbovci, žahavci ZÁSOBNÍ LEDVINY• např. pláštěnci LEDVINOVÉ KANÁLKY•párové• např. bezlebeční NEFRIDIEa) protonefridie•vývodnékanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami (hruškovitý tvar) opatřenybrvami(mohou být nahrazeny 1-2 bičíky), kterépohánějí tekutinu směrem k• např. ploštěnci, hlísti b) metanefridie• vývodnékanálky s obrven• ústídocoelomu ( = tělní dutina naplněná tekutinou, chrání vnitřní orgány, podílí se na vylučování) a sbírá z něj tekuté• např. kroužkovci c) modifikovanénefridie• nefridie zachovanév různých formách tykadlové(antenální) žlázy - ústí při bázi tykadel (např. měkkýší, korýši) čelistní (maxilární) žlázy - ústí při bázi horní čelisti (např. měkkýši, korýši) koxální (kyčelní) žlázy - ústí při bázi kyčlí (např. pavoukovci) MALPIGHICKÉ TRUBICE• tenká trubice ústícído st• např. hmyz, klepítkatci pozn.depoziční sekrece - zvláštní způsob nakládání s odpadními látkami; nejsou vylučovány z těla ven, ale ukládají se na různých místech; příkladem může být depoziční sekreceguaninu u pavouků (guanin se ukládá v krystalicképodobě ve specializovaných buňkách pod kutikulou; velmi často prosvítá a způsobuje např. bíléznaky na zadečku křižáků) • vylučovacím orgánem obratlovců jsouledviny typy ledvin:A) HOLONEFROS- nejpůvodnější stav ledvin,výraznědělené (např. larvy mihulí) B) PRONEFROS- předledviny,částečněsegmentované(např. larvy obojživelníků a ryb) C) OPISTONEFROS- prvoledviny,nesegmentované(např. u dospělců vodních obratlovců) D) MEZONEFROS- prvoledviny, v dospělosti u samic zanikají, u samců se mění v chámovody(vývodnécesty varlat) (např. u embryíplazů, ptáků, savců) E) METANEFROS- pravéledviny, majívlastnívývody(např. plazi, ptáci, savci) močovod kloaka močovod močový měchýř močová trubice 2. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA • vylučovací soustava mápůvod v mezodermu• je nezbytně nutná pro plynulé• úzce souvisí s pohlavní soustavou - dohromady tvoříurogenitální soustavu• uložena v dutině břišní •ledviny•močovécesty: močovody, močový měchýř, močová trubice •primární funkce:vylučování zplodin metabolismu a nadbytečných látek močí,regulace množství vody v těle,udržování stálého pH v krvi (podílíse na homeost•sekundární funkce:produkce hormonů ovlivňujících např. krevní tlak, tvorbu červených krvinek v kostní dřeni nebo množství vápníku v kostech a krvi •lat. ren• párový orgán fazolovité• umístěny v dutině břišní po obou stranách bedern•uloženy v ledvinném pouzdře z kolagenního vaziva a obaleny• činnost ledvin je řízena nervověa hormonálně - prostřednictvímantidiuretického hormonu, aldosteronua tkáňového hormonureninu (tvoříse v ledvin•funkce:tvorba moči vrstvy ledviny:a) tuková vrstva / perirenální tuk - kolem celé ledviny b) renální fascie - uzavírá tukovou vrstvu c) pararenální tuk•funkce:ochranná (vstřebávání otřesů),termoregulace, udržení polohy ledvin• k odbourávání tohoto tuku dochází při extrémním hladovění ( → selhání ledvin) STAVBA LEDVINY• rozeznávámedřeň (vnitřní, tmavší) akůru• základní stavební jednotkou ledvin jenefron (až milion v jedné ledvině) •ledvinná pánvička-8 až 12 pyramid (počet nemá vliv na funkčnost ledvin), moč je z močových pánviček vylučována po malých dávkách •ledvinná pyramida-tvořeny sběrnými kanálky nefronů, vrchol pyramidy =papila •ledvinná papila-vyústění sběrných kanálků, jedním papilárním vývodem odtéká moč ze zhruba 2 700 nefronů •ledvinný kalich-rozšířená část ledvinných pánviček, vyúsťují zde ledvinné papily •renální tepna- vstupuje z břišní aorty •renální žíla- vyúsťuje do dolní duté žíly •močovod-zúžené vřeténko •základní stavební a funkční jednotka ledviny, v jednéje zhruba1 milionnefronů; umožňujefiltraci krve• rozděluje se nacévní část(cévní klubíčko -glomerulus) atubulární část(soustava kanálků) •Malphigiho tělísko- setkává se zde oběhová a vylučovací soustava, probíhá zdeglomerulární filtrace glomerulární filtrace- krev je filtrována v glomerulech nefronů, kdy vlastní filtrační povrch tvoří bazální membrána glomerulu; z glomerulů je filtrací krve do Bowmanových váčků odevzdánaprimární moč, která má podobné složení jako krevní plazma, ale neobsahuje bílkoviny a) glomerulus- tvořen extrémněpropustnými (fenestrovanými)vlásečnicemib) Bowmanův váček-slepý váček tvořený vazivem •Hanleova klička- zúžení mezi proximálním a distálním kanálkem; zasahujedo dřeně; probíhá zde hlavní resorpce vody a zahušťování moči; skládá se zesestupného avzestupného raménka •proximálnía distální stočený kanálek -proximální kanálek =kanálek 1. řádu, distální kanálek =kanálek 2. řádu; jsou obklopeny hustou sítí vlásečnic; probíhátubulární resorpce(probíhá především v proximálním kanálku, který obsahuje klky) tubulární resorpce- zpětnévstřebávání látek z primární moči skrz stěny tubulů do okolních kapilár; do krve se zpětně resorbuje: 100% glukózy, 99,5% NaCl a 99% vody vznikádefinitivní moč (1 - 1,5 litrů denně), která vtéká do ledvinných kalichů a do ledvinné pánvičky •sběrací kanálek- společný pro více nefronů, obsahuje„slepáramena“

Témata, do kterých materiál patří