Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Molekulární a cytologické základy dědičnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (224,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ořetězcové RNA pomocí enzymu RNA – replikázy. TRANSKRIPCE Je druhým způsobem přenosu genetické informace. Při transkripci je thyminová báze nahrazena bází uracilem. Transkripce je přepis genetické informace z primární struktury DNA do primární struktur RNA. Matricí je molekula DNA, funkčními enzymy jsouRNA polymerázy. Transkripce probíhá všude, kde je DNA. Buňka musí mít před transkripcí nasyntetizované ribonukleotidy. Transkripce má3 fáze: Iniciaci, elongaci a terminaci. Při transkripci dojde k rozpletení matricové DNA, místo kde transkripce začíná se nazývápromotor. Transkripce probíhá tak, že se molekula RNA tvoří ve směru 5´→ 3´. Při elongaci se k matricovým deoxyribonukleotidům s adeninem komplemetárně přiřazují ribonukleotidy s uracilem. Transkripce končí v místě zvanémterminátor. Molekuly mRNA se musí upravit tzv.POSTTRANSKRIPČNÍM SESTŘIHEM, kdy jsou odstraněnyINTRONY (úseky, které nesyntetizují žádné proteiny). Zbylé úsekyEXONY obsahují genetickou informaci pro syntézu proteinů. Enzymy zajišťující odstranění intronů se nazývají jakorestrikční endonukleázy. TRANSLACE Translace probíhá na ribozomech, které jsou tvořeny z rRNA a bílkovin. Informaci o tom, jak májí být aminokyseliny ve vzniklém proteinu seřazeny nese mRNA. AMK jsou na ribozomy přenášeny pomocí tRNA. Soubor pravidel, podle kterých jsou při proteosyntéze zařazovány jednotlivé aminokyseliny, se označuje jakogenetický kód. *PRŮBĚH* *Jestliže se do určitého místa na ribozomu dostane určitý triplet nukleotidů mRNA označovaný jakoINICIAČNÍ KODÓN ( AUG – eukaryoty; GUG – prokaryoty), je translace zahájena. Všechny bílkoviny mají jako první AMK methionin (přenesen pomocí tRNA nesoucí také ANTIKODÓN – k AUG je antikodonem UAC). *AMK se postupně spojují peptidickou vazbou. *Translace končí, jestliže se na ribozom dostane tzv.TERMINAČNÍ KODÓN (UAA, UGA, UAG), pro který neexistuje žádný antikodon.

Témata, do kterých materiál patří