Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Klasická genetika - dědičnost a proměnlivost mnohobuněčného organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,35 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dědičnost a proměnlivost mnohobuněčného organismu Typy dědičnosti Monogenní znak určen jedním genem Polygenní znak určen více geny Autozomální není závislá na pohlaví - tato kapitola pojednává o projevechdědičnosti při pohlavním rozmnožování organismů,dědičnosti znaků kvalitativních a kvantitativních - přenos genů z generace na generaci se označuje jakovertikální - základní metoda výzkumu dědičnosti jepokusné křížení = experimentální hybridizace Křížení – hybridizace - jde o cílené pohlavní rozmnožování dvou vybraných jedinců opačného pohlaví Cíl: Genetický výzkum - analýza znaků potomků (hybridů) Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC1: Spojování chromozomových sad spermie a vajíčka při oplození Šlechtitelský záměr– vytvoření hybridů se žádoucí kombinací rodičovských znaků - pohlavně rozmnožovat (křížit) lze pouze jedincetéhož druhu - pokud je možnémezidruhové křížení, je hybridsterilní Příklad: zkřížení koně a osla – ze zkřížení hřebce s oslicí vzejdemezek,klisna s oslem =mul mezek i mul jsou sterilní (nemohou se rozmnožovat) - podmínkou mezidruhového křížení jsou velmi podobnékaryotypya tudíž igenomy SYMBOLIKA VE SCHÉMATECH KŘÍŽENÍ Název Znak Křížení x(vloží se mezi symboly obou kříženců) Rodičovská generace (tj. generace, z níž se v hybridizačním projektu vychází) P (generace parentální) Přímí potomci P F1(první filiální generace) Potomci F1 F2(druhá filiální generace) w+ +standardní gen,wnejčastější mutace (barva bílá- white) …wp (pink) , wh (hazel) , … - pro některé geny jsou známy stovky alel - teoreticky se počet alel kteréhokoliv genu může rovnat počtu nukleotidových párů v něm – mutace může totiž změnit kterýkoliv z nich (např. různé odstíny očí) Somatická hybridizace– tvoření hybridů z buněk organismů, které senemohou křížit přirozenou cestou - som. hybridizace vychází z uměle vyvolaného splynutí dvou izolovaných tkáňových buněk dvou různých organismů in vitro (mimo živé tělo, ve zkumavce) - při tomto procesu je důležité odstranit od rostlinných buněkbuněčné stěny – aby došlo k splynutí jejichprotoplastů – vzniknetetraploidní synkaryon– obvykle je nestálý Tetraploidní synkaryon - synkaryon- diploidní jádro zygoty vzniklé splynutím dvou haploidních jader gamet -tetraploidní- Tetraploidy jsou odrůdy se zdvojeným počtem chromozomů, diploidní odrůdy mají 22 chromozomů ve dvou sadách, kdežto tetraploidní mají 44 chromozomů ve čtyřech sadách. Takovéto odrůdy mají na rozdíl od diploidů větší jádro buněk, tedy i větší buňky Příklad: brambora + rajče = pomato, koza + ovce = geep Dědičnost kvalitativních znaků =monogenní dědičnost -kvalitativníznak jemonogenní– tzn., že jejich fenotypové vyjádření určují v každém jedinci dvě párové alelyjednohogenu velkého účinku – jedna alela je zděděna po otci, druhá po matce – mezi příslušníky rodu se pak tyto znaky vyskytují v alternativních kvalitách =alternativní znaky Mendelovy zákony Jedinec může být homozygotní či heterozygotní Homozygotní – diploidní jedinec, který po obou svých rodičích zdědil tutéž alelu určitého genu - genotypové symboly – AA, BB, aa, bb - všichni potomci jsoustejní – generace F1 je genotypově i fenotypověuniformní Heterozygotní– jedinec se dvěmarůznýmialelami daného genu - genotypové symboly –Aa, Bb Přítomnost alel v buňce Stejné homozygot (označení AA, aa) Různé heterozygot (označení Aa) - všichni potomcinejsou stejní – závisí na tom, zda nositelem konkrétního gonozomu je matka či otec Složený heterozygot– pojem pro jedince s recesivním znakem podmíněným dvěma různými mutacemi (alelami) genu - při vzniku gamet (přimeióze) probíhásegregace (rozchod) párových chromozomů - a tím segregace všech vazbových skupin genů a všech párových alel v jejich genových lokusech proto se do každé gamety dostane vždy pouzejedna alela každého genu – jedna otcovská a jedna mateřská Homozygot– vytváří všechny gamety se stejnou alelou daného typu Heterozygot –vytváří dva typy gamet v poměru 1:1 pojem heterozygot a homozygot se vztahuje pouze naurčitý gen– spojování gamet při oplození je potomnáhodné - heterogenně podmíněný znak– je podmíněn samotným účinkem mutací různých genů – v některých rodinách se může dědit dominantně, v jiných recesivně – znak jehož manifestace může přeskakovat generace ! Dominance a recesivita - dominance a recesivita je vzájemný poměr dvou alel téhož genu Vztahy dvou alel jedince: Dominance- je dánaschopností syntézy určitého proteinu/enzymu/metabolického řetězce Recesivita - je dánaneschopností viz. výše Kodominance– podobné jako intermediarita – vzájemně kodominantní jsou dvě párové dominantní alely, projevují se obě vedle sebe – navzájem seneovlivňují Příklad: dědičnost krevních skupin Systém krevních skupin – A, B, AB, 0 - skupiny jsou určeny monogenně - v příslušném genu mohou alternovat 3 alely (týká se autozomálního genu) – IA,IB, i (I = imunogen – imunitní znak) Krevní skupina Genotyp A (42%) IA IA, IAi B (12%) IB IB, IBi AB (8%) IAIB 0 (38%) ii Dominantní skupiny A, B mohou být určeny homozygotně i heterozygotně Skupina Ab je vždy homozygotní 0 je vždy recesivně homozygotní A a B jsou vzájemněkodominantnía vůči 0 jsou dominantní Dědičnost znaku: Dominantní – přenos znaku z generace na generaci –tzv. vertikální křížení - otoskleróza -chorobný proces postihující oblast vnitřního ucha a je relativně častým důvodem poruch sluchu – postupná ztráta sluchu - polycystická choroba ledvin, typ dospělých -dědičné onemocnění ledvin, které své nositele značně poškozuje - vznik četných cyst v ledvinné tkáni – cysta (dutá tkáň) vytlačuje tkáň ledvin Recesivní – pojem pro vyjádření znaku pouze urecesivních homozygotů! - nejčastější typ dědičnostimonogenních chorobčlověka – je charakterizována štěpným genotypovým poměrem1:2:1v F2 generaci -cystická fibróza -smrtelná lidská dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí soustavu - adrenogenitální syndrom-syndrom, při kterém nadměrná produkce jednoho typu nadledvinových hormonů, a sice androgenů ( tj. mužských pohlavních hormonů), způsobuje tzv. virilizaci ( tj. objevení se d

Témata, do kterých materiál patří