Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1.ETAPY VÝVOJE ZEMĚ A ŽIVOTA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ETAPY VÝVOJE ZEMĚ A ŽIVOTA Planeta vznikla zhruba před 4,6 mld. lety. Nejprve byla planeta žhavá koule, naráželi do ní planetky. Vytvářejí se vrstvy a planeta chladne (cca před 4 miliardami let). Uvolňují se plyny, které tvoří atmosféru, která tvoří ochranu planety. Z hornin se uvolňují vodní páry (dlouhou dobu zde bylo období dešťů). Po dostatečném ochlazení voda zůstává v kapalném stavu na Zemi. Začínají vznikat buňky. Život musel vzniknout během 500 mil let před 4-3,5 mld. lety. ZÁKLADNÍ TEORIE VZNIKU ŽIVOTA Vitalismus Životní síla je podstata všeho živého a příčina všech změn Představitel: Avicenna Hylozoismus Mluví o existenci pralátky, která je v neustálém pohybu. Představitel: Milétská škola Kreační teorie Život vznikl zásahem nadpřirozené síly (Bůh, vědomí) Představitelé: C. Linné. R. Hook, J. B. Lamarc Kreační teorie inteligentního designu = vesmír je takový, aby v něm mohl vzniknout život Teorie samoplození Organismy vznikají přímo z neživé hmoty ze špíny vznikají myši, z hlíny žížaly L. Pasteur ji kompletně vyvrátil Teorie panspermická Život je přenesen z vesmíru v podobě kosmozoié, které se vyvinou do vyšších a složitějších forem. Představitel: Svante Arrhenius H. C. Crick tvrdí, že pro vznik jednotného genetického kódu nebylo při evoluci dost času. Autochtonní abiogeneze Vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi Abiogeneze = vznik živého z neživého Autochtonní = původní na daném místě Evoluční proces má dvě fáze: Chemická (materiálová) evoluce = z anorganických látek organické Biologická (informační) evoluce = od organických látek k buňkám, vznik genetické informace CHEMICKÁ EVOLUCE Předpokládá se, že se vyvinula praatmosféra bez kyslíku, označuje se jako redukční byl tam H, který redukoval H20, H2, CO2, NH3, NH2, N2, H2S … Dopadalo hodně UV záření a tím docházelo k uvolňování dalšího H, docházelo k oxidaci Fe2+ na magnetit (Fe3O4) Vyskytovala se kondenzační činidla (katalyzátory)– jílovité materiály, fosfáty Na Zemi bylo poměrně dost energie Stanley Miller CH4 + NH3 HCN + 3H2 5HCN + E adenin adenin a guanin vznikají za nižších teplot, cytosin a uracil za vyšších HCN + NH3 + CH4 aminokyseliny Sydney W. Fox Zahříval na fosfátových horninách proteinogenní AMK při teplotách nad 100°C vznik proteinoidů a proteinoidí mikrosféry John D. Bernard Zjistil, že na dně jílovitých nádrží po odpaření vody organické látky polymerují na bílkoviny tzv. primordiální bujón, prapolévka SYNTÉZA POLYPEPTIDŮ V PREBIOTICKÉM PROSTŘEDÍ Neřízenou matricíPrimární struktura polypeptidů je náhodnáŘízenou matricíSyntéza podle informace obsažené v jiné molekuleMatricí je RNA, DNA (nevíme ale jak vznikla) ŘÍŠE RNP Vznikpolyribonukleoproteinovýchkomplexů (RNP)Ribozym = autoreplikující se RNA, slouží jako enzymy, lze je najít i dnes v buňkách jako pozůstatky, podporuje teorii toho, že musela být nějaká matriceŘetězce bazí se propojovali peptidovými vazbamiKomplexy měly katalytickou účinnost mohly fungovat jako enzymy, ale mohli se i autoreplikovat (vytvářet své kopie)Nejjednodušší živá soustava =translační systém, kde RNA má funkci mRNA, nositelé genu (genoforu) a funkci replikační Stabilizace ribonukleoproteinového translačního systému Ohraničení od okolíPomocí vrstvy fosfolipidů (mikrosféry) Mikrosféra se po vyschnutí rozbalila a pod ní a nad ní se usazovaly složky translačního systému, po namočení to nabalilo translační systém a ten se dostal dovnitř Zajistilo to volný pohyb translačního systému, ale jeho složky byly blízko u sebe a translace mohla probíhat Umožnění přesného překladu sekvencí RNA do RNA replikázy a ribozymoých proteinůVelká mutabilita genoforuObrovské změny v RNA BIOLOGICKÁ EVOLUCE OPARINOVA TEORIE „koule“ s možnou metabolickou aktivitou =koacervátyty, které projevovaly aktivně metabolickou aktivitu =metabolony pohyb, růst, dráždivost, ne autoreplikace přechod od metabolonů k buňkám není jasný probionty předchůdci buněk bez ustáleného genetického kódumají různé RNA kódující AMKsyntéza RNA – polymerázypřímo replikace nebyla protobionty (eobionty) prabuňkymají časově oddělenou replikaci a translaci ŘÍŠE DNA pomocí UV záření nebo vysoké teploty došlo ke změně uracilu na thyminmezistupeň mezi RNP a DNA jsou struktury dvouřetězcové RNA (existují takové viry)ve dvouvláknové RNA došlo ke změnám, vznik DNA z RNApředpokládá se, že nositelkou genetické informace byla stále RNA a podle ní se tvořila DNA, vznikala reverzní transkripcíDNA je stabilnější molekula pomaleji mutuje a lépe se replikuje Translační systém umožnil: Transkripci DNA do RNAReplikaci pomocí genoforu DNATranslaci mRNA do struktury proteinu PRAORGANISMY Mají nositelku genetické informaceJsou to prokaryota archea a bakterieSpoustu extremofilních buněkVšechny buňkyanaerobní, heterotrofní (kolem nich bylo hodně organických molekul, které difuzí přechází dovnitř)Později se objevují fotoautotrofní organismyObrovská rozmanitost organismů, co měly po ruce Začínají se objevovat fotosyntetizující bakterie a sinice využívají vodu a začal se uvolňovat kyslík, byl pro většinu jedovatý, když se voda nasytila, O2 se začal vypouštět a vytváří oxidující atmosféru Vznikprototrofie = metabolická soběstačnost, dokážou své metabolismy měnit a dokázali přežít kdekolivZ určité větve archea vznikají eukaryotní buňky (v podstatě je to poddruh archea)Eukaryota je větší, 100x delší genetická informace, nese ale jen 10x více genů (má vmezeřené introny)Eukaryota vzniká endosymbiózou nějaká archea pozřela jinou archeu, ale nevíme, jak vzniklo jádroMitochondrie vzniká pozřením bakteriální buňky – má ji každá eukaryotaDalší endosymbiózou se sinicemi vznikají plastidyEukaryotní buňky vznikly, když v okolí bylo méně organických buněk, vytvořily si schopnost fagocytózy jsou to predátoři, živily se prokaryotickou buňkou a získaly tak jejich organely, byly heterotrofní rychlejší vývoj Eukaryotní buňky nejsou schopny prototrofie (ty co vznikly z archeí endosymbiózou)Eukaryota si drží plastidy, i když některé nefotosyntetizují, můžou být nefunkční, al

Témata, do kterých materiál patří