Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • CP na jméno – uvedeno jméno oprávněné osoby, převod možný cesí nebo dědictvím (nutné uvědomit emitenta)

 • Z hlediska emise

  1. CP vydané hromadně – získání většího kapitálu – akcie, obligace, státní pokladniční poukázky (souhlas Ministerstva financí a komise pro CP)

  2. CP vydané individuálně – ztělesnění individuální pohledávky vůči emitentovi (směnky, šeky)

 • Z hlediska charakteru důchodu (úročení)

  1. CP pevně úročené – přinášejí stálý důchod (obligace, vkladní knížky)

  2. CP s proměnlivým úročením (akcie, dividendy)

  3. CP neúročené, emitované pod pari - prodáme je za menší hodnotu, než jsme je koupili (šeky)

  4. CP se záporným výnosem

 • Z hlediska emitenta

  1. CP státní - (např. státní pokladniční poukázka)

  2. CP komunální (město, obec, kraj)

  3. CP soukromé - cenné papíry soukromých firem a a.s. (např. akcie, obligace)

 • MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY

  • Majetkové CP nezakládají nárok na vrácení investované částky

  • Investoři tyto CP nakupují s cílem spolupodílením se na vlastnictví a řízení podniku, na jeho zisku a případném zůstatku

  Akcie
  • Investor se podílí na řízení a. s., má podíl na zisku (dividendy), přednostní právo na odkup akcií při nové emisi akcií, podíl na likvidačním zůstatku

  • Součet nominálních hodnot = ZK a. s.

  • Při úpisu – upisovací list

  • Po zápisu a. s. do OR – zatímní list

  • Počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu upravují stanovy a. s.

  • Akcie jsou hromadné CP, a pokud mají listinnou formu, musí obsahovat:

   • obchodní jméno a sídlo společnosti

   • nominální hodnotu akcie

   • označení, zda jde o akcii na jméno nebo na doručitele

   • jedná-li se o akcii na jméno, pak na ní musí být uvedeno jméno jejího majitele

   • datum vydání emise

   • výše základního kapitálu a počet akcií v době vydání akcie

  • Dělení akcií:

   • Kmenové akcie – majitel má právo hlasovat na valné hromadě a pobírat dividendy

   • Prioritní – přednostní právo na dividendy ve stálé výši

   • Zaměstnanecké – motivace pro zaměstnance, výhodnější ceny akcií

  Podílové listy

  • Osvědčuje majitele k jeho podílnictví na investování prostřednictvím podílového fondu

  • Investice na principu rozptýlení rizika

  • Portfolio upravují odborníci

  • Podílníci nemají právo zasahovat do řízení podílových listů a do tvorby portfolia

  ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY

  • Vztah dlužník a věřitel

  • Věřitel (majitel CP) – očekává vrácení investované částky a výnos

  • Dlužník (emitent CP) – dostává dočasné finanční prostředky a vzniká mu náklad (úroky)

  • Patří sem:

  Obligace (dluhopisy)

  • CP, v němž se emitent zavazuje zaplatit nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu

  • Dělíme podle různých hledisek:

   • Podle osoby emitenta

    • Průmyslové - emitují podniky

    • Bankovní – emitují banky

    • Státní a veřejné – emituje stát nebo obec, kraj, město

   • Podle stanovení výnosu

    • Pevně úročené

    • Proměnlivě úročené sestupný nebo vzestupný

  Témata, do kterých materiál patří