Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CENNÉ PAPÍRY Cenný papír je listina, která je použita k uplatnění určitého práva, tzn. představuje peněžní pohledávky nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo takový CP vydal, tedy vůči emitentoviVěřitel nemůže požadovat uspokojení svých nároků bez předložení CP nebo v případě zaknihovaných CP, bez dokladu o vlastnictvíCP je druh kapitálu, se kterým se dá obchodovat a za CP jej prohlásí zákon (Zákon o cenných papírech, Zákon směnečný a šekový) Termíny související s CP Nominální (jmenovitá) hodnota CP – cena, která je na CP uvedena, součet jmenovitých hodnot CP se musí rovnat hodnotě základního kapitálu (hodnotě emise), neshoduje se s tržní cenouTržní hodnota CP (kurz CP) – cena, za kterou lze CP na trhu prodatMajitel CP – ten, kdo CP poprvé zakoupí či jinak obdrží, ke změně majitele může dojít: Převodem CP – na základě smlouvy Přechodem CP – např. dědictvíRemitent – osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel, vztah mezi výstavcem a remitentem se nazývá tzv. valutový poměrPříjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má plné právo požadovat proplacení směnkyEmitent CP – subjekt, který CP vydává (banka, stát, firma)Emisní kurz CP – peněžní částka, za kterou emitent vydává CP, nesmí být nižší než nominální hodnota CPEmisní ážio – kladný rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou CP, účtuje se na samostatném pasivním účtu společnostiEmise – vydávání CP, nebo-li jejich: Vystavení Uvedení do oběhu ZveřejněníEmise může být prováděna: prostřednictvím banky či jiné finanční instituce státem společnostíEmisní oprávnění – oprávnění vydávat CPPortfolio – slouží k rozložení rizik do různých investičních příležitostí ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ: Podle podoby Listinné – CP mívá plášť, kde jsou uvedeny všechny náležitosti Zaknihované – pouze elektronická podoba, uvedeny na účtech (jako bankovní účet), výpis z majetkových účtů 1x ročně (lze vyžádat) Imobilizované – listinné CP uložené v depozitu, banka registruje změny vlastníků Z hlediska majetkového práva CP věcného obsahu – obsahují zajištění pohledávek (pozemkové dlužní výpisy, hypoteční zástavní listy) CP majetkové – představují podíl na majetku emitenta (akcie, podíly) CP dlužnické (úvěrové) – vyjadřují závazek emitenta nebo pohledávku vlastníka CP (obligace, směnky) CP dispoziční – právo disponovat se zbožím (skladní list, konosament) Z hlediska převoditelnosti CP na doručitele - anonymní CP, který z hlediska práva patří tomu, kdo ho předloží, převoditelné pouhým předáním CP na řad – na CP je vyznačena oprávněná osoba, převod práva na plnění se uskutečňuje rubopisem na rubu CP CP na jméno – uvedeno jméno oprávněné osoby, převod možný cesí nebo dědictvím (nutné uvědomit emitenta) Z hlediska emise CP vydané hromadně – získání většího kapitálu – akcie, obligace, státní pokladniční poukázky (souhlas Ministerstva financí a komise pro CP) CP vydané individuálně – ztělesnění individuální pohledávky vůči emitentovi (směnky, šeky) Z hlediska charakteru důchodu (úročení) CP pevně úročené – přinášejí stálý důchod (obligace, vkladní knížky) CP s proměnlivým úročením (akcie, dividendy) CP neúročené, emitované pod pari - prodáme je za menší hodnotu, než jsme je koupili (šeky) CP se záporným výnosem Z hlediska emitenta CP státní -(např. státní pokladniční poukázka) CP komunální (město, obec, kraj) CP soukromé - MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY Majetkové CP nezakládají nárok na vrácení investované částkyInvestoři tyto CP nakupují s cílem spolupodílením se na vlastnictví a řízení podniku, na jeho zisku a případném zůstatku Akcie Investor se podílí na řízení a. s., má podíl na zisku (dividendy), přednostní právo na odkup akcií při nové emisi akcií, podíl na likvidačním zůstatkuSoučet nominálních hodnot = ZK a. s.Při úpisu – upisovací listPo zápisu a. s. do OR – zatímní listPočet akcií a jejich jmenovitou hodnotu upravují stanovy a. s.Akcie jsou hromadné CP, a pokud mají listinnou formu, musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti nominální hodnotu akcie označení, zda jde o akcii na jméno nebo na doručitele jedná-li se o akcii na jméno, pak na ní musí být uvedeno jméno jejího majitele datum vydání emise výše základního kapitálu a počet akcií v době vydání akcie Dělení akci

Témata, do kterých materiál patří