Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CENNÉ PAPÍRY

 • Cenný papír je listina, která je použita k uplatnění určitého práva, tzn. představuje peněžní pohledávky nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo takový CP vydal, tedy vůči emitentovi

 • Věřitel nemůže požadovat uspokojení svých nároků bez předložení CP nebo v případě zaknihovaných CP, bez dokladu o vlastnictví

 • CP je druh kapitálu, se kterým se dá obchodovat a za CP jej prohlásí zákon (Zákon o cenných papírech, Zákon směnečný a šekový)

Termíny související s CP

 1. Nominální (jmenovitá) hodnota CP – cena, která je na CP uvedena, součet jmenovitých hodnot CP se musí rovnat hodnotě základního kapitálu (hodnotě emise), neshoduje se s tržní cenou

 2. Tržní hodnota CP (kurz CP) – cena, za kterou lze CP na trhu prodat

 3. Majitel CP – ten, kdo CP poprvé zakoupí či jinak obdrží, ke změně majitele může dojít:

  1. Převodem CP – na základě smlouvy

  2. Přechodem CP – např. dědictví

 4. Remitent – osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel, vztah mezi výstavcem a remitentem se nazývá tzv. valutový poměr

 5. Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má plné právo požadovat proplacení směnky

 6. Emitent CP – subjekt, který CP vydává (banka, stát, firma)

 7. Emisní kurz CP – peněžní částka, za kterou emitent vydává CP, nesmí být nižší než nominální hodnota CP

 8. Emisní ážio – kladný rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou CP, účtuje se na samostatném pasivním účtu společnosti

 9. Emise – vydávání CP, nebo-li jejich:

  1. Vystavení

  2. Uvedení do oběhu

  3. Zveřejnění

 • Emise může být prováděna:

  1. prostřednictvím banky či jiné finanční instituce

  2. státem

  3. společností

 1. Emisní oprávnění – oprávnění vydávat CP

 2. Portfolio – slouží k rozložení rizik do různých investičních příležitostí

ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ:

 1. Podle podoby

  1. Listinné – CP mívá plášť, kde jsou uvedeny všechny náležitosti

  2. Zaknihované – pouze elektronická podoba, uvedeny na účtech (jako bankovní účet), výpis z majetkových účtů 1x ročně (lze vyžádat)

  3. Imobilizované – listinné CP uložené v depozitu, banka registruje změny vlastníků

 2. Z hlediska majetkového práva

  1. CP věcného obsahu – obsahují zajištění pohledávek (pozemkové dlužní výpisy, hypoteční zástavní listy)

  2. CP majetkové – představují podíl na majetku emitenta (akcie, podíly)

  3. CP dlužnické (úvěrové) – vyjadřují závazek emitenta nebo pohledávku vlastníka CP (obligace, směnky)

  4. CP dispoziční – právo disponovat se zbožím (skladní list, konosament)

 3. Z hlediska převoditelnosti

  1. CP na doručitele - anonymní CP, který z hlediska práva patří tomu, kdo ho předloží, převoditelné pouhým předáním

  2. CP na řad – na CP je vyznačena oprávněná osoba, převod práva na plnění se uskutečňuje rubopisem na rubu CP

Témata, do kterých materiál patří