Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Chemie test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LÁTKA hmota z částic (atomů, molekul, iontů)určité charakteristickéfyzické a chemické vlastnostizákladní jednotkou je atom/ion CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA =chemickéindividuum tvořenastejnými částicemi (atomy, molekuly, skupinami iontů)mástálé charakteristické vlastnosti Prvek chemicky čistá látkasložená z atomů se stejným protonovým číslem Sloučenina chemicky čistá látkatvořená stejnými molekulami sloučenými ze dvou a více atomů různých prvků (CO2), nebo ionty vázanými v krystalové struktuře (NaCl) SOUSTAVA LÁTEK soubor všech látek v určitém vymezeném prostorukaždá soustava je od okolí oddělena stěnamiskutečnými (sklo), nebomyšlenými(vodní hladina) fáze – fyzikálně odlišná homogenní oblast ohraničená ostrým rozhraním Soustava může být: izolovaná její stěny zabraňují výměně energie i částic s okolím např. voda v termosceuzavřená její stěny nepropouštějí částice, ale umožňují výměnu energie s okolím např. voda v baňce uzavřená zátkouotevřená její stěny umožňují výměnu částic i energie s okolím např. voda v kádince Rozdělení soustav podle fází: homogenní = stejnorodé mají v celém svém objemu stejné vlastnosti, jsou tvořeny jedinou fází např. směs plynůheterogenní = různorodé nemají všude stejné vlastnosti, jsou tvořeny několika fázemi oddělenými hraniční oblastí, ve které se vlastnosti soustavy výrazně mění např. v soustavě voda a vzduch (1.fáze – voda, 2. fáze – vzduch) se při přechodu z jedné fáze do druhé mění hustota, skupenství, index lomu atd... SMĚSI soustava složená z několika různých chemicky čistých látek (tzn. z různých druhů částic, tedy z více složek)homogenní směs částice jsou menší než 10-9m např. pravé roztokykoloidní směs rozptýlené částice o velikosti 10-7 až 10-9m např. aerosol, koloidní roztok, emulze (mléko)heterogenní směs obsahuje rozptýlené částice větší než 10-7 m např. pěna, suspenze suspenze = kapalina + pevná látka mlha = plyn + kapičky kapaliny disp. soustava = disp. prostředí + disp. podíl Metody oddělování složek směsi = metody separace krystalizacesedimentace (=usazování)filtracedestilace (příp. frakční destilace)sublimaceextrakce (=vyluhování)chromatografieelektroforéza Krystalizace metoda oddělování složek ze směsi na základě různé rozpustnostinejdříve tvoří krystaly látka nejméně rozpustnámůže být provezena ochlazením na horka nasyceného roztoku nebo odpařením rozpouštědlapoužívá se např. při získávání čistého krystalového cukru z cukerné šťávy Sedimentace oddělení pevných částic rozptýlených v plynu nebo kapaliněusazují se na základě gravitačních silnejprve se usazují částice s největší hustotouuplatňuje se např. při čištění odpadních vod Filtrace oddělení pevné složky, která se zachytí na filtru, od kapalné (plynné) složky, která filtrem protéká jako tzv. filtrátpoužívá se např. při zachycování nečistot při výrobě pitné vody nebo čistění vzduchu Destilace oddělení jednotlivé kapalné složky směsi na základě jejich rozdílné teploty varu zahřátím se nejdříve uvolňují páry s převládajícím obsahem složky s nejnižší teplotou varu, které vedou do chladiče, kde opět zkapalnínapř. ethanol ze směsi vzniklé ethanolovým kvašením cukru Sublimace oddělení ze směsi složky, která zahříváním přechází z pevného skupenství přímo do plynného (=sublimuje)např. čistý jód, naftalen, kofein Extrakce proces oddělování složek směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v určitém rozpouštědle, oddělovaná složka se na rozdíl od ostatních složek směsi v rozpouštědle rozpustí a následně se získá odpařením rozpouštědla nebo destilacímůžeme tak získat např. surový olej z olejnatých semen Chromatografie metoda, při níž se dělí složky směsi na základě jejich rozdílných vlastností (např. absorpce nebo velikost částic) vzhledem ke dvěma nemísitelným fázím (stacionární – např. pórovitý materiál, a mobilní – např. rozpouštědlo), při pohybu mobilní fáze podél stacionární dochází k oddělování složekpoužívá se např. při analýze složitých látek Elektroforéza dělící metoda využívající rozdílnou pohyblivost elektricky nabitých částic různých látek v elektrickém polipoužívá se např. v biochemii k dělení bílkovin

Témata, do kterých materiál patří