Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


cjl_literarni_pojmy_0

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,49 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Autor: Michaela Jiroutová LITERÁRNÍ POJMY Obsahový cíl: Žák dokáže pojmenovat, co je literatura (včetně vlastní zkušenosti s ní).Používá základní literární terminologii.Rozliší autora, spisovatele a vypravěče.Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu.Umí aplikovat literární termíny na konkrétní literární ukázky.Na základě znaků rozliší základní literární žánry.Vybírá, co nepatří do logické řady pojmůRozděluje literární žánry a další pojmy do logických skupinNa základě získaných znalostí hodnotí pravdivost tvrzení o literatuře Jazykový cíl: Žák tvoří vysvětlující věty k jednotlivým pojmům.Utváří ženské varianty vybraných profesí.Přiřazuje literární pojmy k definicím.Přetváří nepravdivé věty na pravdivé.Doplňuje vhodná slova do textu.S použitím slovníku překládá pojmy do svého jazyka.Doplňuje do vět přídavná a podstatná jména. Slovní zásoba: Literatura, umělecká lit., beletrie, autor, spisovatel, dílo, postava, vypravěč, monolog, dialog, herec, herečka, báseň, verš, sloka, strofa, básnická sbírka, básník, slovo, věta, odstavec, kapitola, díl, text, divadelní hra, divadlo, jednání, dějství, kulisa, replika, scénické poznámky, literární druhy/formy, poezie, próza, drama, lyrika, epika, děj, příběh, žánr, bajka, báje, mýtus, legenda, pověst, pohádka, povídka, novela, román, píseň, óda, epigram, epitaf, sonet, balada, komedie, tragédie, tragikomedie, poeta, dramatik, prozaik Jazykové prostředky: …se skládají z…; …se dělí/rozděluje na…; …patří k…, …znamená…; člověk, který…; …je/jsou…; …ne/má…; …je určeno k…; vypráví pohádky; píše romány; má …. pověst; je to mýtus; podle legendy/legenda říká; …je legenda; pěje ódy; je/není to tragédie; ne/dělat z něčeho drama; hrát na někoho divadlo/komedii Literární pojmy – evokace Vstupní aktivita: BRAINSTORMING - LITERATURA Podívejte se na obrázek: Odpovězte na otázky k obrázku: Co vidíte na obrázku? Popište ho.Jak se jmenuje taková budova?Byli jste tam někdy?Víte, kde takovou budovu najdete u vás ve městě?Co v té budově můžeme dělat? Co tam nesmíme dělat? Knihy – knížky: K čemu jsou knihy? Co v nich najdeme?Jaké znáte knihy/postavy/spisovatele?Čtete knihy? Jaké? V jakém jazyce?Jak mohou knihy vypadat?Co je to literatura? Literární pojmy Co je to LITERATURA? Dvě možné odpovědi: = písemnictví, souhrnvšech napsaných textů (knihy, noviny, návody, dopisy…) může se tím mysletliteratura umělecká, čili krásná literatura (beletrie) - má funkci estetickou –knihy, které působí na lidské city, emoce Slovníček důležitých literárních pojmů: Česky Vysvětlení Jak se to řekne ve Vašem jazyce? AUTOR obecně člověk, který něco vytvořil – autor filmu, sochy, obrazu, knihy, písně SPISOVATEL člověk, který napsal nějakou knihu DÍLO výtvor, výsledek lidské činnosti (i socha, obraz, hudební skladba); v literatuře = spisovatelem napsané knihy, spisy… POSTAVA fiktivní (vymyšlená, neexistující) osoba, bytost v literárním díle VYPRAVĚČ fiktivní postava, která v knize vypráví příběh MONOLOG promluva 1 člověka/ 1 postavy (mluví jeden) DIALOG rozhovor dvou a více lidí / postav (mluví spolu více lidí) HEREC člověk (muž), který hraje v divadle nebo ve filmu; je to skutečný člověk, který ztvárňuje nějakou postavu HEREČKA žena, která hraje v divadle nebo ve filmu Literární… Přídavné jméno, které souvisí s literaturou Např. literární dílo, žánr, kavárna; literární pojmy (odborná slova z literatury), literární historie, literární noviny… BÁSEŇ Báseň jekrátké literární dílo, je napsáno veverších, autor v něm často vyjadřuje to, cocítí. Často serecitují (ústně se přednášejí) proto je důležitázvuková stránka básně (melodie, rytmus…). Básně se skládají z veršů.Verš je jeden řádek básně. Verše se skládají do celku, kterému se říkásloka (=strofa). Sloka je skupina veršů, která má společnou myšlenku a rytmus. Báseň může mít několik slok, nebo jednom jednu. Sloky jsou od sebe viditelně oddělené. Soubor více básní v 1 knize se nazývábásnická sbírka. Spisovatel, který píše básně jebásník. jeden verš jedna sloka Příklad: J. Neruda – Písně kosmické1Čítanka II. k Literatuře v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, str. 85. Tato báseň má3 sloky, každá sloka má 4 verše (dohromady má báseň tedy 12 veršů). BĚŽNÝ TEXT (nejen v knize) Každý text se skládá ze slov.Slova se spojují ve věty.Věta začíná velkým písmenem, končí tečkou a má sloveso. Věty se skládají k sobě a vznikneodstavec. Odstavec je graficky oddělený celek, který má 1 myšlenku. Každý odstavec začíná o malý kousek dál než další řádky, na konci odstavce nejsou věty napsané až do konce řádku. Odstavce by neměly být moc dlouhé (několik řádků), díky nim se text dobře čte. Knihy jsou dlouhé texty, proto se člení na jednotlivékapitoly. Kapitoly jsou větší textové celky (mají i několik stran). Literární dílo může mít několikdílů (například Harry Potter). Příklad: J. R. R. Tolkien – Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky2Čítanka IV. k Literatuře v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, str. 35. odstavec slovo věta Tento text má 2 odstavce. DIVADELNÍ HRA Divadelní hra je literární dílo, podle kterého se hraje v divadle. Divadelní hra se dělí na několik jednání.Jednání (=dějství) je část celého příběhu, která se hraje ve stejných kulisách.Kulisy jsou dekorace, velké obrazy jako pozadí. Díky nim to vypadá, jako by se hrálo např. v lese, v poušti, na zámku… V divadelní hře jsou napsané repliky a scénické poznámky.Replika je to, co má herec na divadle říct.Scénické poznámky říkají, co má herec na divadle udělat. Píše se do závorek anebo kurzívou. Příklad: A. P. Čechov – Višňový sad3Čítanka II. k Literatuře v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, str. 76. Scénické poznámky – co mají herci udělat Replika jedné postavy Jméno postavy, která mluví Cvičení: Vyplňte křížovku. 3. 5. 8. 1. 2. K 4. 6. D 9. 10. I 7. T G O A A 1. Vymyšlená osoba v knize. 2. Část knihy, má několik stránek. 3. Dekorace v divadle, obraz v pozadí za herci. 4. Krátké literární dílo ve verších. 5. Promluva jedné postavy, mluví 1 člověk. 6. Místo, kde herci hrají hry. 7.

Témata, do kterých materiál patří