Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fáze národního obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ80. léta 18. st. Převládá klasicismus, základy obrozenecké literatury =snaha obnovit češtinu, puristé – brusiči – brousili jazyk od cizích jazyků JOSEF DOBROVSKÝ1753 - 1829 Největší osobnost obrozenecké literatury na přelomu 18. a 19. století; psal německy a latinsky, ale cítil česky (češtině nevěřil, česky napsal až koncem života několik statí) Psal traktáty Dějiny českého jazyka a literatury- 1792 dějiny české literatury; obdivuje veleslavínskou dobu psané německy rozbor vývoje české literatury a čj význam – poprvé ukázal vzdělancům bohatství starší české literatury, i pro zvýšení úrovně češtiny a lit. Zevrubná mluvnice jazyka českého– 1809 pro ustálení normy spisovné češtiny vycházel z češtiny v době veleslavínské věnoval se skladbě, skloňování, časování a vytvořil klasifikaci slovesných tříd vytvořil pravidla tvorby slov stala se základní kodifikační příručkou češtiny psané německy Česká prozódie1795 zásady správně české prozódie, určil, že češtině je vlastní přízvučný verš - tím vytvořil teoretickou základnu pro český verš 19. století Německo český slovník1802 dvoudílný rozkvět češtiny VÁCLAV THÁM 1765- 1816 překládal hry do češtiny chtěl dokázat, že česká poezie je schopna vyjádřit to, co poezie v jiných jazycích založil Vlastenecké divadlo (Bouda) – české i německé hry hry:Vlasta a Šárka, Břetislav a Jitka – 1. česká činohra Básně v řeči vázané – almanach – překlady děl VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS1753 – 1808 rozvoj české žurnalistiky psal česky zal. nakladatelství Česká expedice – vydával česky psané knihy zal. své vlastní noviny – Krameriusovy c. k. pražské noviny, Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER1769 – 1820 představitelem nové básnické skupiny – Dobrovského prozodické zásady studoval cizí jazyky věnoval se poezii, překladům, jazykovědě uvedl do české poezie žánry – ódu, baladu, hrdinský epos, komický epos překládal ze 7 jazyků dílo:Mluvnice ruštiny, 1. mluvnice jazyka cikánského – německy, Óda na Jana Žižku MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ 1785 – 1845 kniha kuchařských předpisů, psala také povídky a divadelní hry, preromantická próza organizovala čtení českých knih, věnovala se českému ochotnickému divadlu, pro které psala a překládala div. hry dílo:Domácí kuchařka PROKOP ŠEDIVÝ1764 – 1810 dramatik a herec působil v divadle Bouda psal a překládal hry, ve kterých sám účinkoval psal frašky ze současnosti, lokální frašky – hry se zpěvy dílo:České amazonky – vyprávění o dívčí válce, Pražští sládci, Masné krámy FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ1806-1830 Doba napoleonských válek, vytvořen jazykový program, v lit. se uplatňuje preromantismus Matice česká (slezská) dodnes, zakladatel František Palacký snaha o udržení a rozvoj čj a českého národa vydávání knížek a publikací – vydavatelství zaměřena na odbornou a uměleckou literaturu JOSEF JUNGMAN1773 – 1847 český jazykovědec, lit. historik, básník a překladatel věřil v budoucnost českého jazyka; doplnil chybějící slovní zásobu nezabýval se pouze češtinou – historie, věda rozvoj vědy psal česky vychvaloval dobu veleslavínskou cíl = prorazit češtinu a dostat ji na úroveň evropského jazyka – doprovázena i slovanskou myšlenkou, dokázat to, že můžou vznikat díla ve všech směrech O jazyce českém vyjádřil zde kulturní snahy své generace dialog mezi stoupencem a odpůrcem za hlavní znak národa považoval jazyk, Čechem je ten kdo mluví česky vlastenecké dílo, 2 dialogy o současném stavu češtiny Slovník česko-německý1834-1839 nejvýznamnější Jungmanova práce zákl. pramen české slovní zásoby – veškerá slovní zásoba češtiny 5 dílů čerpal z lit. památek, z řeči lidu, z jiných slovanských jazyků – ruština, polština Slovesnost1820 sloužila jako učebnice napsána když byla povolena výuka češtiny teorie literatury s připojenou čítankou Historie literatury české1825

Témata, do kterých materiál patří