Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 2. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.fáze – ofenzivnípřibližně 1800 - 1830 Preromantismus, literatura vědecká a umělecká, české divadlo -v Evropě napoleonské války, nová generace – nové názory, optimistická víra v budoucnost (myšlenky Herderovy o nadcházející éře Slovanstva), idea samostatné české kultury, začlenění české vědy a kultury do evropského kontextu - vlastenectví – jazykové pojetí národa (základem národa je jazyk, Čech – ten, kdo česky mluví a píše), - víra v budoucnost národa i jazyka – popud k práci, potřeba rozšiřování slovní zásoby – práce na slovnících (základy mluvnice – J. Dobrovský, jeho slovník nestačil, chyběla slovní zásoba), význam jazykovědy, pravopisné reformy, snahy uzákonit spisovnou češtinu - překlady děl světové literatury, rozmach literatury psané česky - citové zanícení – romantismus, sentimentalismus - silný inspirační zdroj – lidová poezie, lidová slovesnost - objevují se literární falzifikáty – snaha ukázat starobylost a vyspělost české literatury - zájem o historii (ale ne osvícenská kritická skepse) - myšlenka slovanské vzájemnosti (Jan Kollár)– úzká spolupráce slovanských národů - české divadelní hry (Václav Kliment Klicpera) literatura vědecká (Josef Jungmann, Pavel Josef Šafařík, František Palacký) - důsledně v českém jazyce - jsou položeny základy novodobé české odborné terminologie - rozvoj přírodních a humanitních věd Josef Jungmann1773-1847 -vedoucí osobnost druhé obrozenecké generace, studia práv a filozofie, profesor na gymnáziu (Litoměřice, Praha), děkan a rektor pražské univerzity - vědecká činnost, jazykověda, literární teorie, historie, básně, překlady, rozšíření slovní zásoby - organizace literárního života, iniciátor vědeckého časopisu Krok a založení Matice české - překladatelskou činností (Schiller, Goethe, Milton) vytvářel základy novodobého českého básnického jazyka - jeho pojetí vlastenectví moderní češství je spojeno s jazykem a kulturou, ne s územím O jazyku českém- dva dialogy v časopise Hlasatel –staly se kulturním programem nové generace Rozmlouvání první – Daniel Adam z Veleslavína mluví se současným Čechem – čeština smíšená s němčinou – ale hájí se , že česky mluví dobře Rozmlouvání druhé - vlastenec Slavomil x Protiva (základní myšlenka – Čech má mluvit česky, má stejné šance jako Němec, úkol obrození – vychovat sebevědomé, aktivní účastníky společenského dění) 1816 – povolena výuka češtiny na rakouských gymnáziích – potřeba učebnic Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu- učebnice literární teorie a poetiky Historie literatury české- přehledné dějiny české literatury, periodizace vývoje literatury od počátků do tehdejší současnosti, obsahuje i soupis všech známých literárních památek, navazuje na Dobrovského, ale vidí současnost jako období nové, začínající rozmach jazyka, literatury i národa Slovník-česko německý 1835-39- 5dílný, 120 tis. slov, snaha zpracovat veškerou slovní zásobu, největší dílo české obrozenské vědy, velké bohatství výrazů i v oblasti vědecké terminologie, tvorba novotvarů, srovnatelnost češtiny s němčinou, všechna slova se neujala, ale slovník obohatil jazyk a příznivě ovlivnil jeho další vývoj - využíval starší i novější literaturu, nářečí, slovanské jazyky (polština, ruština), nová slova - návaznost na práce V. J. Rosy, J. Dobrovského, K. I. Tháma) - spolupracovníci – většinou vědci, vytváření české terminologie (bratři Presslové – Jan Svatopluk – botanika, Karel Bořivoj – chemie, mineralogie, Jan Evangelista Purkyně – fyziologie, Antoním Marek + založení prvního českého vědeckého časopisuKrok(záměr vytvořit českou encyklopedii). Oldřich a Božena- první české romance Překlady – cíl – ukázat, že čeština je schopná vyjádřit vše, je srovnatelná s ostatními jazyky René de Chateaubriand – Atala (fr.) John Milton – Ztracený ráj (angl.) J. W. Goethe (něm.) Jungmannova škola básnická -skupina básníků kolem Jungmannna – Matěj Milota Zdirad Polák – Vznešenost přírody František Palacký 1798-1876- organizátor národního hnutí, historik, filosof, politik a kulturní činitel, iniciátor vydávání české encyklopedie a Sboru pro zřízení českého národního divadla, zakladatel Časopisu společnosti vlasteneckého muzea v Čechách a Matice české (1831) - vydavatelství českých knih - patřil mezi nejvýznačnější osoby českého národa 19. století -v r.1848 na Všeslovanském sjezdu vystupuje s myšlenkou austroslavismu - federace v rámci Rakouska (v 60.letechopouští myšlenku federace), představitel staročechů Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě– 5 svazků, 1. německy, ostatní česky, - od počátku, do roku 1526 – nástup Habsburků na český trůn Dva cíle – poznání pravdy, prosazování myšlenek svobody a demokracie a prokázat významnost českého národa – znovu se stát významným evropským národem

Témata, do kterých materiál patří