Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


NÁRODNÍ OBROZENÍ

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

NÁRODNÍ OBROZENÍ • zvýšil se zájem o vlastenecké hnutí • dílo, které obrození předcházelo: Obrana jazyka slovanského, zvláště českého – Balbín Předpoklady nár. obrození • r. 1781 – Toleranční patent, Patent o zrušení nevolnictví (Josef II.) • Toleranční patent – náboženská svoboda, lidé se vraceli domů à přinesli zvyky, díla, myšlenky. . • Velká Francouzská revoluce 1789 • Josef II. – zrušení jezuitského řádu a cenzury • vznik české královské společnosti nauk = prvopočátek české Akademie věd – instituce, která se zaměřovala na vědeckou činnost Úkoly nár. obrození 1. vytvořit spisovný český jazyk (Josef Dobrovský, Josef Jungmann) 2. vytvořit českou historiografii (František Palacký, Pavel Josef Šafařík) 3. položit základy českému divadelnictví (bratři Thámové, Václav Kliment Klicpera) 4. vydávat české noviny a knihy (Václav Matěj Kramelius) 5. pokračovat v tradici české literatury (F. L. Čelakovský, Jan Kolár) Periodizace nár. obrození • 4 etapy • poslední třetina 18. stol až 1848/49 1. Etapa • =obranná • 70. léta 18. stol – 19. stol • utvářely se základy české obrozenecké literatury • dominantní vliv klasicismu a osvícenství 2. Etapa • národní hnutí přešlo do ofenzivy • poč. 19. stol – 1830 • jazykový program nár. obrození • preromantismus 3. Etapa • cca 1830 – 1848 • vznikaly a rozvíjely se revoluční síly • doba romantismu a biedermeieru • 1848 – česká politická reprezentace poprvé vystoupila s uceleným programem – austroslavismus 4. Etapa • 50. léta 19. stol. • dočasné potlačení národních snah Architektura a výtvarné umění • Klasicismus – stavba: Stavovské divadlo v Praze (1781 -­‐ 1783) • empír – počátek 19. stol, stavba: zámek Kačina (1802 -­‐ 1822) • zahrady, parky, bouraly se hradby, 1. továrny, předměstí. . • Empírová gotika – pol. 19. stol, přestavba zámku Hluboká, Lednice, Sychrov, Hrádek u Nechanic • Antonín Machek – malíř a litograf • Antonín Mánes, Josef Mánes, Julius Mařák Hudba • Jakub Jan Ryba – Česká Mše Vánoční • J. K. Tyl – Kde domov můj Literatura – jazykověda Josef Dobrovský • zakladatel České společnosti nauk • česky se naučil až na gymnáziu • vzor – veleslavínská čeština • psal latinsky nebo německy • stal se vychovatelem v rodině Nosticů • vydával literární časopisy – v němčině • nevěřil v budoucnost češtiny • DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY – tímto dílem položeny základy české literární historie • ZEVRUBNÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO – základní význam pro ustálení spisovné češtiny v době obrozenecké • ČESKÁ PROZÓDIE – prozódie = nauka o rytmičnosti řeči a skládání veršů, sylabotónická prozodie = založená na střídání přízvučných a nepřízv. slabik • ZÁKLADY JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO – psáno latinsky, základní dílo slavistiky • NĚMECKO – ČESKÝ SLOVNÍK Josef Jungmann • národní buditel, básník, jazykovědec a překladatel • přeložil spis B. Franklina, Miltonův Ztracený ráj... • jako básník se neprosadil • vymýšlel novotvary a přejímal z ruštiny a polštiny – hvězdárna, zeměpis, šíje, piano, kapesník... • SLOVESNOST ANEB SBÍRKA PŘÍKLADŮ S KRÁTKÝM POJEDNÁNÍM O SLOHU – učebnice slohu a čítanka s ukázkami z literatury • HISTORIE LITERATURY ČESKÉ • SLOVNÍK ČESKO – NĚMECKÝ – pětidílný, 120 tis. slov • ZÁPISKY (byl velkým stoupencem Voltaira) Historiografie nár. obrození • motivace čechů k vlastenectví • poukázat na dlouhou a bohatou historii Gelasius Dobner • zabýval se kritickým zhodnocením Hájkovy Kroniky české a dokázal její historickou nespolehlivost František Martin Pelcl • první profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě • NOVÁ KRONIKA ČESKÁ – první pokus o vědecké historické dílo napsané v době obrození v češtině, měla nahradit Hájkovu kroniku -­‐ 1818 – založeno Vlastenecké muzeum v Čechách (= Národní muzeum) Vydávání českých knih a časopisů • 1773/4 – zrušení cenzury, uvolnily se poměry • 1719 – 1. číslo Pražských poštovních novin Václav Matěj Kramelius • publicista a vydavatel • české noviny – články o nových způsobech hospodaření, literární recenze, divadelní kritiky apod • nakladatelství Česká expedice České divadlo • šířil se jazyk mezi lidi • divadelnictví bylo založeno na kočovném divadle • koč. divadla: operní, činoherní... • hráli svým jazykem • v českých zemích: loutkové divadlo (kočovné) • loutková divadla: výhody – mohli přebírat hry od divadel, potřeba méně lidí • divadelníci žili v bídě, byli to komedianti (nebrali je jako umělce) • fraška – humorná divadelní hra, která se vysmívá všemu a všem • 1771 – 1. česká hra Kníže Honzík • 1783 – Nosticovo divadlo (Stavovské)

Témata, do kterých materiál patří