Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Počátky světové literatury - Bible, indické, čínské, japonské a arabské starší písemnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Počátky světové literatury – Bible, indické, čínské, japonské a arabské starší písemnictví Bible Soubor svatých knih inspirovaných Bohem – posvátná kniha Židů a křesťanůNázev od církevního otce Chrysostoma –biblia = řecký výraz pro knihu nebo svitek (plurálový výraz biblia – soubor spisů, až ve středověku se vžilo jednotné číslo)Mytologické texty (legendy, pověsti), historické, právnické a literární textyNejstarší biblické texty napsány hebrejsky a aramejsky (jazyk Perské říše)Nejstarší překlad Bible z hebrejštiny do řečtiny –Septuaginta – pro potřebu pořečtěných Židů v diaspoře (emigraci)Vulgáta – latinský překlad BibleNejstarší překlad Bible na našem území – 9. stoletíCyrilem a Metodějem (jenom část) do staroslověnštiny Úplný překlad do češtinyJan Blahoslav (1564)Nejslavnější rukopisy –Kumránské svitky (Svitky od Mrtvého moře) – nalezeny ve 20. století u Mrtvého mořeObsahovaly téměř všechny starozákonné knihy, stáří odhadováno od 4. století př. N. l. až 68 rok př. N. l.Nový zákon sepsán asi v letech 48-120 po Kristu, z evangelií nejstarší Markovo (kolem roku 70), ale nejstarší částí jsou Pavlovy dopisyPříběhy z Bible – Adam a Eva, Kain a Abel, potopa světa a Noe, stavba Babylonské věže, Abraham a Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, Sodoma a GomoraŽalm= modlitba psaná poeticky, chvalozpěv, píseň či báseňPodobenství =forma alegorie, vyjádření obecné myšlenky podobným výjevem či příběhem Starý zákon Posvátná kniha ŽidůTóra– hebrejské pojmenování, někdy označuje pouze první část – 5 knih MojžíšovýchV křesťanství se označuje řeckyPentateuchTanach– je akronym, kterým se v židovství označují posvátné spisy, které jsou součástí Bible, akronym t-n-k => počáteční písmena sbírek těchto spisůTóra(zákon),Nebiim (Proroci),Ketubim (Spisy)5 knih Mojžíšových:Genesis (počátek, vznik) = líčení vzniku světa a prvních lidí => stvoření, ráj, pokušení, potopa, Noemova archa, Babylonská věž, počátky Izraele, příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba a JosefaExodus (odchod) = život Mojžíše => Mojžíšovo narození a jeho vyvolení, odchod Izraelitů s Mojžíšem z Egypta, přechod Izraelitů přes moře suchou nohou, čtyřicetileté putování pouští, uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem prostřednictvím Mojžíše =>Desatero = deset přikázání, text vytesaný do dvou kamenných desek, jenž dal Bůh na hoře SínajLeviticus – rituální předpisy pro kněze např. Obětní řádyNumeri – další putování Izraelitů napříč pouštíDeuteronomium – Mojžíšovy proslovy, které vysvětlují události z Exodu a na Sínaji, končí jeho smrtíSvaté spisy – Knihy básnické: Kniha Žalmů (chvalozpěvy na Boha), Píseň písní (Píseň Šalamounova – milostná a svatební lyrika), Kniha Danielova s mystickými zjevenímiHistorické spisy – Kniha soudcůKnihy prorocké – Zachariáš, Jeremijáš Nový zákon Tvoří ho4 evangelia– zpráva o Božím příchodu v osobě JežíšeMatouš, Marek, Lukáš a Jan – 4 odlišná svědectví o JežíšiEpištoly – listy, které apoštol Pavel adresoval různým osobám a další listy apoštolů - 21 epištol – forma kázání a rozpravyZjevení Janovo (Apokalypsa) – závěrečná část – o konci světa a o posledním souduApokryfy (skryté, utajené spisy) – soubor knih nepřijatých církví do Bible, inspirované Bohem – např. Apokryf o JidášoviPříběh Ježíše –alegorie (utajený smysl),paraboly (znázornění pravdy nebo mravní zásady pomocí příběhu),kanonická podoba (kánon-pravidlo) Mezopotámie – Sumerská literatura Nositelé první vzdělanosti, nejstarší civilizaceHliněné tabulky (dochovaná knihovna v Ninive), klínové písmoEpos o Gilgamešovi –nejstarší dílo světové literatury (1700 př. n. l.)Hrdinou je bájný král města Uruk a jeho přítel poločlověk Enkidu, popsána jejich dobrodružství při cestě za nesmrtelností, Enkidu umírá, Gilgameš získá nesmrtelnost za své skutky a spravedlivou vláduEPOS =rozsáhlá veršovaná epická skladba s bohatým dějem a výrazným hrdinouChamurappiho zákoník –nejstarší napsaný zákoník, vytesaný do kamene Egyptská literatura Hieroglyfy –obrázkové písmo, zápisy na papyru, hliněných deskách, zdech stavebPřevažuje tzv. malá epika – vyprávění, pohádky, příslovíVlastní životopis Sinuhetův –autobiografická povídka královského úředníka, věrohodné zachycení života v EgyptěMika Waltari – přepracoval dílo ve 20. stol.Kniha mrtvých –soubor náboženských textů ukládaných do hrobů, sloužily jako průvodce duší mrtvých v podsvětíO dvou bratrech – nejstarší zaznamenaná pohádkyHymnus – náboženské oslavné písně, poezie Indické písemnictví Sánskrt –posvátné písmo a jazyk, dnes mrtvý jazykKultura starověké Indie je výrazně ovlivněna náboženstvím – hinduismem a později buddhismemVédy – vědění, vědy => Náboženské texty, představy o světě, vesmíru, velebení bohůZáklad indické literatury dodnesMahábhárata –nejrozsáhlejší hrdinský epos, neznáme autoraPopisuje bratrovražedný boj mezi vládnoucími rody, je proložen pohádkovými legendami, bajkami, náboženskými a filosofickými textyVýznamnou částí je učení KrišnyRámájana –oslava života a činů prince Rámy, doplněno o báje ze života démonů a bohů, náboženská a mravní poučení Čínská literatura Zvláštní vývoj v důsledku izolovanosti od jiných kulturČínské znakové písmo – používá se dodnesVliv čínských nábožensko-filosofických směrů – taoismus a konfucianismusKniha písní –sborník textů lidového původu (milostné, svatební, náboženské…)Konfucius – zakladatel konfuciánství, stanovuje normy pro lidské chování a řízení spol.Hovory – jeho učení, hovory učitele a jeho žáků, zdůrazňuje podřízenost člověka zájmu společnosti, úctu ke starším, zodpovědnost, harmonický život lidíLao’c –zakladatel taoismu, nabádá člověka ke splynutí s přírodouTao-Te-Ťing –Kniha o cestě a ctnosti, základní kniha taoismu, svět se dělí na dobro a zlo, které se prolíná, aby svět zůstal v rovnováze Japonská literatura Haiku –3 verše, 17 slabikAutorBašó(zenbudhismus)Přejali čínskou vzdělanost a buddhismusKožiki – dějiny starých událostí, 8. stol.Prokládáno lidovými písněmi – nejstarší památky jazyka a písemnictvíManjóšu –sbírka deseti tisíc listů, nejstarší japonské básně Arabská literatura Korán – posvátná kn

Témata, do kterých materiál patří