Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Řečnictví, řečnické projevy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ŘEČNICTVÍ, ŘEČNICKÉ PROJEVY ŘEČNICKÝ FUNKČNÍ STYL styl veřejných a oficiálních mluvených projevůvyčlenil se ze stylu publicistickéhovyužívá zvláštní řečnické prostředky Funkce informačnípřednáškyreferátydiskuzní příspěvky=spojuje se s odborným funkčním stylempřesvědčovacípropagace myšlenek, názorů Forma mluvená – projevy jsou předem připravené (i písemně)monolog – řečník udržuje kontakt s posluchačem Znaky veřejné projevy, pro více posluchačů – pečlivá přípravapřímý kontakt s posluchačivyužívání zvukových a neverbálních prostředků (mimika, gesta)emotivnost, naléhavost – působí na city a rozumdůležitý je i způsob přednesu Jazykové prostředky řečnické otázkyzvolací větycitace výroků známých osobnostípodle povahy projevu mohou být i citově zabarvené (proslov na svatbě, promoci)prostředky uměleckého stylu – tzv. řečnické figurymetafora- obrazné pojmenování, vzniklé na základě vnější podobnosti (perla rosy, panelové hry) př:Po vločkách jež jsou vlněné anafora (znovuuvedení)-opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět př:Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem uhlí. epifora - jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů, je opakem anafory Chci spát. Dej mi své vlasy! hyperbola (nadsázka)personifikaceapostrofa (oslovení)personifikace - zosobnění (o lásce šeptal tichý mech)metonymie - obrazné pojmenování, vzniklé na základě vnitřní souvislosti př.a proto odpouští máláska mému koni Kde je mé srdce plné sněhu… Vojsko mi šlape po příběhu, … básnické přirovnání- něco je jako něco př.to jen čtyři koně spolu závodili, jako čtyři šípyvystřelené k cíli Jdou ovce, jak když sypeš něhu… synekdocha - část nám zastupuje celek (rodná střecha)básnický přívlastek - snaží se o neobvyklý pohled (něžná záře)oxymóron - části pojmenování se navzájem vylučují -zdravý nemocný, žhavý sníhalegorie - dílo má skrytý smyslsymbol - konkrétní věc, která zastupuje něco abstraktníhoironie - použití slova v jeho opačném významu Řečnické útvary Projevpolitický – hodnotící úvaha; uváděná fakta hodnotí skutečnost a ukazují směr jednání, vývoje (např. novoroční projev prezidenta)b/ slavnostní – projev oficiální, pronesený při mimořádné události; uváděná fakta jsou podkladem ke kladnému hodnocenípůsobení na city posluchačůProslovprojev menšího rozsahu než slavnostnínapř. úvod k jednánípřítomnost menšího počtu posluchačůméně oficiální Přednáškanaučný projevvýkladový i úvahový postupvliv na rozumpůsobivost v podání i obsahumíra přístupnosti vzhledem k posluchači Výstavba (kompozice) řečnického projevu ÚVODoslovení posluchačů, získání sympatiívytyčení tématu, stanovení cíle řečipřehledné rozvržení řeči STAŤrozvedení myšlenek, odůvodnění pravdivostiuvedení možných námitek, jejich vyvrácenívyzdvižení hlavních tvrzení jako dokázaných ZÁVĚRstručné shrnutí závěrůpůsobení na cit posluchačů Historie rétorika – řečnické umění i nauka o řečnictvívznik: starověké Řecko, Římpolitici, státníci, vojevůdci, soudci - předpokladem úspěchu byla schopnost dobře mluvit na veřejnostiSofisté = řecká filozofická škola (profesionální řečnická škola)Sofistika = způsob jak zdánlivě logickými argumenty dokázat nepravduDémosthenés(Řecko) –trpě koktavostí a slabým hlasem, zakladatelem filipiky (= bojováneboli útočná řeč)Cicero (Řím)Aristoteles – autor Rétorikyvýznam řečnictví v Čechách vzrostl v husitském obdobíMilíč z Kroměříže, Jan Hus, Jan Rokycanakázali nejširším lidovým vrstvámrétoriku využíval v 1. pol. 20. St. také A. Hitler, J. Goebbelsv antickém Řecku a Římě bylo řečnické umění předpokladem úspěchu, ale i osobní prestižejiž od těchto dob rozlišujeme různé rétorské styly:vysoký rétorský styl– slavnostní reprezentativní projevy, prostředky uměleckého stylustřední rétorský styl – kázání, didaktické projevy, neutrální jazykové prostředkynízký rétorský styl – pro lid, satira, komedie, hovorové jazykové prostředky

Témata, do kterých materiál patří