Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
romantismus1 - teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Antika Středověk - 11.-12. století - církevní dogmata, ideologie Náboženská literatura – modlitby, písně, legendy, traktáty(učené pojednání s náboženským tématem) Světská literatura – eposy – hrdinská/rytířská/dvorská epika – hl. hrdina: galantní, výše postavený ve spol. =KURTOAZNÍ(slušná)literatura - hrdinské eposy: Beowulf, Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi,Alexandreida(rozsáhlá epická, světská, česky psaná báseň) - dvorské eposy: Milostná témata Francie – trubadúři(muzikant a zpěvák v jedné osobě) - truvér(básník-skladatel, který své milostné písně sám interpretoval) Německo – minesengři(básníci) Čechy: -Mastičkář – fraška – hl. hrdina se vydává za doktora a jde s mastí na trh Cyril a Metoděj – věrozvěstové ze Soluně, 863 přišli na Velkou Moravu, šíření náboženství ve srozumitelném jazyce, písmohlaholice, jazykstaroslověnština Kristiánova legenda– latinský spis o počátcích křesťanství a českých světcích(delší název Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily) Hospodine, pomiluj ny- nejstarší známá česká duchovní píseň, přelom 10. /11. století Kosmas- první známý český kronikář, autorKroniky české(historický pramen pro poznání raného středověku) Renesance a humanismus - 13. – 16. století - příklon k člověku, odklon od Boha - reformace církve(kritika odpustků a bohatství) - inspirace Antikou Racionalismus – vědecký posun – knihtisk(1. pol. 15. století; Johann Gutenberg, Inkunabule = prvotisky) Humanismus – myšlenkový proud lidí v renesanci, důraz na člověka, rovnost před Bohem Ad fontes– k pramenům; přehodnocování antických pramenů - malířství: Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli - literatura: bujné veselí a optimismusX tragický smutek; nádherný život šlechticůX bída obyčejných lidí - věda: Galileo Galilei, Koperník Čechy: - 15. – 16. století - zastavení kulturního rozvoje - zakládání manufaktur - boj o moc šlechta X města - husitství Jan Hus– O církvi - lit.: latinská – pro vzdělance, Jan Jesenius česká – překlady, humanistická čeština(vyspělá, odborná, Jan Blahoslav), vydavatelství(Melantrich, Günther) Václav Hájek z Libočan- Kronika česká(české dějiny od příchodu Čechů s praotcem Čechem až po nastoupení prvního Habsburka - 1526) Dalimilova kronika– autor neznámý, 14. století, veršovaná kronika Podkoní a žák - česká báseň z konce 14. století, autor je neznámý, spor dvou znepřátelených stran o svou pravdu DANTE ALIGHIERI FRANCESCO PETRARCA GIOVANNI BOCCACCIO - Itálie - láska k Beatrice - Itálie - nešťastná láska - Itálie Božská komedie - Peklo, Očistec, Ráj Sonety Lauře Dekameron– 100 novel napsaných v deseti dnech; skupina prchá z Florencie na venkov a vyprávějí si příběhy FRANÇOIS VILLON MIGUEL DE CERVANTES WILLIAM SHAKESPEARE - Francie - buřič - Villonská balada(4 strofy, 7-12 veršů, poslední je poloviční s posláním) - Španělsko - Don quijotství – zaslepení, hon za nesplnitelnými cíli - Anglie - Globe theatre - Alžbětínské drama (vrcholné obd. ang. divadla) Velký testament (Závěť) Malý testament (Odkaz) Důmyslnž rytíř Don Quijote de la Mancha – Sancho Panza (sluha), satira VÍ KAŽDEJ DEMENT Zkrocení zlé ženy (Blanka, Kateřina, Lucenzio, Petruccio) Hamlet, kralevic dánský (Claudius – král; Ofélie) Baroko - 1600 – 1750 (17. – 1. pol. 18. století) - Bůh hlavní autoritou - náboženské reformy – katolíci X protestanti - Tridentský koncil – upevnění katolické církve, což se nelíbilo protestantům 30 letá válka - absolutní monarchie - rysy: city nad rozumem kontrasty, zdobnost - literatura: Duchovní– touha poznat Boha; legendy, traktáty; motivy smrti, strachu, utrpení Světská– popis situace ve společnosti(strach, bída); epos, reflexní lyrika, legenda; nadsázka, alegorie Marinismus - vyumělkovaný styl italské barokní literatury, složitá stavba verše Góngorismus - tendence španělské barokní poezie, v níž se vyskytovaly neologismy, komplikovanost - architektura: Elipsy, přezdobenost Rubens (malíř), Vivaldi (huedbník), Bernini (sochař) JAN AMOS KOMENSKÝ BEDŘICH BRIDEL - v exilu kvůli katolické církvi - Naarden (Holandsko) - autor písňových textů, reflexivní básník Brána jazyků otevřená (jazyková příručka) Labyrint světa a ráj srdce (poutník ve světě) – Všezvěd Všudybud, Mámení Svět v obrazech Velká didaktika(zásady moderní pedagogiky) Kšaft umírající matky JB Co Bůh, člověk– meditace o vztahu člověka a Boha Jesličky -písně Klasicismus a osvícenství KLASICISMUS - 2. pol. 17. – 18. století - klasikus = vynikající, vzorový - vznik ve Francii -empír– vrcholná forma klasicismu - rysy: - návrat k antice, racionalismu - heslo: myslím, tedy jsem - společenská kázeň - pevná pravidla, normy - kontext: - Ludvík XIV. (král Slunce) – abs. monarchie - pokrok vědy – zájem o vesmír, přírodu - z feudalismu kapitalismus - vliv měšťanů proti aristokracii - 4.7.1776 – Deklarace nezávislosti USA - 1789 – Velká francouzská revoluce - rovnost lidí, svoboda jednotlivce - klasicismus =aristokracie(rozum, příroda zušlechtěná člověkem)/ preromantismus =měšťané(city, ideál, nezkažený člověk, původní příroda) OSVÍCENSTVÍ - rovnost, rozum - proti absolutismu X pro svobodu MOLIÈRE (klasicismus) DANIEL DEFOE (osvícenství) JONATHAN SWIFT (osv.) VOLTAIRE (osv.) - Francie - drama – komedie, frašky -commedia dell arte – druh barokního improvizovaného divadla z Itálie, pevně dané typy postav, škrabošky -Harpagon- typ člověka, pro něhož peníze znamenají všechno a je schopen pro ně obětovat i lásku rodiny - Anglie - zakladatel dobrodružného románu - nejslavnější myslitel 18. st. - ironické texty(absolutismus, církev, sekty, fanatismus) - Bastilské vězení Tartuffe– Oregon, Elmíra Zdravý nemocný –Argan(lit. typ simulant) Lakomec- Harpagon Robinson Crusoe– lit. typ trosečník(podnikavý, pracovitý člověk osvícený člověk) Guliverovy cesty– imaginární cestopis, utopie; návštěva 4 zemí: Liliputí, Obří, Létající ostrov, s ušlechtilými koňmi; alegorie Candide– filosofická povídka Preromantismus a romantismus PREROMANTISMUS - od poloviny 18. století - přechod mezi osvícenstvím a

Témata, do kterých materiál patří