Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jazyková rovina k maturitní zkoušce

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (359,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

JAZYKOVÁ ROVINA Zvláštní kombinací hlásek a slov vznikají nejrůznější typy FIGUR: Anafora – opakování slov na začátku po sobě jdoucích veršů či vět (opak epifora = opakování na konci) Epizeuxis – opakování stejných slov za sebou v jednom verši Inverze – změna slovosledu proti běžnému vyjádření (= zpřeházený slovosled, zj. v poezii kvůli rýmu) Apostrofa – oslovení nepřítomné (neživé) osoby, ideje, zvířete nebo věci Oslovení – oslovení osob Řečnická otázka – autor zná odpověď předem, nebo tuto odpověď v otázce sugestivně naznačuje; Elipsa (výpustka) – vypouštění slov (či větších částí celku), které si můžeme domyslet, Aliterace – opakování stejné hlásky, slabiky apod. na začátku dvou/více sousedních slov Eufemismus – nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším (situaci zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje) Dysfemismus – často slovo se silně negativním citovým zabarvením, zesilující, zdrsňující, negativně zkreslující realitu, též pejoratismus Oxymóron – spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (=nelogický protimluv) Gradace – seřazení jazykových výrazů (slov či slovních spojení), nebo také motivů tak, že dochází ke stupňování, zesilování významu TROPY (nepřímá nebo obrazná pojmenování) Metafora – nepřímé obrazné pojmenování založené na vnější podobnosti (= na principu podobnosti jevů nebo předmětů). Přenášet se mohou jednak vlastnosti věcí, a to na neživé předměty či jevy i na živé bytosti, jednak vlastnosti živých bytostí, a to na zvířata i na neživé předměty. Personifikace – druh metafory, jenž je založen na přenášení vlastností lidí a jejich činnosti na neživé předměty, věci, zvířata nebo abstraktní pojmy. Přirovnání – má vlastnosti metafory. V přirovnání existují tři prvky – porovnávaný, porovnávající a jejich společná vlastnost, uplatňuje se spojka JAKO (méně časté JAK, CO) Alegorie neboli jinotaj – druh metafory, který se uplatňuje v celém textu. Jejím prostřednictvím lze vyjádřit obsah, myšlenky a představy, které se z určitých většinou společenských důvodů nesmí vyslovit přímo. Alegorie se nejčastěji uplatňuje v bajkách. Pravý význam díla je skrytý. Metonymie – obrazné pojmenování založené na vnitřní podobnosti a vnitřních vztazích (např. na základě místního a prostorového vztahu, na základě časových a věcných souvislostí nebo záměnou příčiny a důsledku. Synekdocha – druh metonymie; označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek Hyperbola neboli nadsázka – druh metonymie; označuje záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit, zveličit, zvýraznit určitý fakt Ironie – má humoristickou formu, spočívá ve vyslovení opaku ve významovém protikladu, působí komicky, ale je spíše výsměšná (někdy i urážející); je základním prostředkem satiry Symbol – zastupuje skutečnost jejím znakem, nejčastěji je to slovo odkazující k pojmu, představě či myšlence O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. (Mácha) Inverze Personifikace „Sok - otec můj! Vrah - jeho syn, on svůdce dívky mojí! - Neznámý mně. - Strašný můj čin pronesl pomstu dvojí. Proč rukou jeho vyvržen stal jsem se hrůzou lesů? Čí vinu příští pomstí den? Čí vinou kletbu nesu? (Mácha) Elipsa Řečnická otázka, metafora Anafora „Maria, panno přemocná, ach budiž ty mi pomocna: (Erben) Apostrofa „Ach nechoď, nechoď na jezero, zůstaň dnes doma, moje dcero! Já měla zlý té noci sen: nechoď, dceruško, k vodě ven. (Erben) Epizeuxis Oslovení Odešel navždy, zesnul Eufemismus Fízl, smažka, zhebnul Dysfemismus Vyvalily se vlny zdola. (Erben) Aliterace Svítání na západě. (Březina) Mrtvé milenky cit, zborcené harfy tón. (Mácha) Oxymóron Tys vrchol blaha, štěstí, plesu, slávy. (Vrchlický) Gradace Říkal jsem ti to snad tisíckrát Hyperbola Celé město klečelo na kolenou Byla tam hlava na hlavě Severočeši nakonec remizovali Synekdocha Chytrý jako liška, pilný jako včelička Dívčina krásná, anjel padlý, co amarant na jaro svadlý. (Mácha) Přirovnání (amarant je květina = laskavec) Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří. (K. Havlíček) Ironie Stadion jásá, Spořit s liškou, Pije jako Dán, Zpívat Kryla, poslouchat Mozarta Snědl celý talíř Metonymie Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!“ (Erben) „Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo - toť první víno, které v Čechách zrálo - aj tedy vzhůru, pijme již!“ A pili - král však náhle prsknul - „To že je víno? tenhle kvas? vždyť ústa křiví, láme vaz!“ a zlostně rukou mrsknul. (Neruda)

Témata, do kterých materiál patří