Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba Augustova - zánik říše římské

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

doba Augustova legalizace Aug. mociOctavianus -> Augustus (vznešený) - caesar -> císař opíral se o armádu (150 000 vojáků)všeobecný římský mírprincipát - forma vlády - zavedena r. 27-284 - z ústavy uchovány rep. úřady (senát, konzul, tribuna lidu, nejvyšší soudce) ->v čele Augus. - 1. mezi rovnými - absolutní moc se zachováním rep. institucí 2 války za Augustovy vlády - uzavřen ...chrám - pretoriální - osobní vládci císaře -> mohli být v Římě - obnovil pořádek, rozdělil provincie - senátní, císařství - zahraniční politika - hranice se snažil posunout na přirozenou hranu - střet v Tutoburském lese 9.po Kr. -Římané X Germáni -porážka Římanů - hranice - Rýn (S) - kultura principát - rozmach impéria (27 - 284) císařství, forma státu: principátJuliovsko - klaudiovská dynastie - Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero Flaviovci? - Vespasianus, Titus, Domitianus adoptivní císaři - nespojuje je pokrevní příbuzenstvi - císař adoptoval schopného nástupce - Nerva, Traianus, Hadrianus, Antonius Pius Markus Aurelius - markomanské války - sídlo císaře přesunuto na sv. hranici - limes romanus - vojenské hranice impéria - Carnuntum - velké město - ve Vinoboně (Vídni) M.A. umírá Hadriánův val - dodnes z velké části zachován - ve VB, aby armáda nezahálela (byli tam top inženýři) správa impéria - výsadní postavení měla Itálie - občané měli občanství - kolonie - zajišťovaly hranice - municipia - původně meziřímská města - neřímská města romanizace - velký vliv Říma - vliv má na jazyk, kulturu, zvyky,... - značná tolerance obyvatel, vůči obyvatelům ovládnutého území, pokud byli poslušní obyvatelstvo - 50-80 mil. lidí - senátoři (1 200 000 sesterciů) -> jezdci -> vybírali daně -> dekuzioni -> představitelé městských samospráv - většina obyvatel se živila zemědělstvím - kolonát - zpočátku úspěšný -> později zadlužování - města - obchod a řemesla - Ostia (přístav Říma) - na ústí Tibery kultura - stoická filozofie (M.A.) - zdůrazňovala rovnost lidí - Tacitus - historik - sepsal dějiny raného císařství - Řím byl v době císařství stavěn z kamene - lázně, baziliky, akvadukty, markety, vítězné oblouky, sloupy Pompeje - 79 n.l. - zničeny - úrodná půda - nadprům. bohaté město - 25-30 tis. obyvatel - krátce před zánikem byly rekonstruovány - zasypány vrstvou sopečného prachu Herkulánium - zalito lávou principát - krize říše ve 3. století markomanské války vedeny v době M.A. - 166-181 - probíhaly na území Moravy a Slovenska - Trenčianská skála- římský nápis - do armády povolali propuštěné otroky - po M.A. na trůn Commodus (porušil tradici adoptivních císařů) -> špatná vláda severovská dynastie: - 193-211 - Septimus Severus -zvýšil prestige armády - Cracalla - budování veřejných staveb (Caracallovy lázně) vláda vojenských císařů (50 let - 28 císařů) ->anarchie - 235-284 - 1. zemřel přirozeně, 1 zabit bleskem 3 zahynuli v boji, zbytek - úkladná vražda hospodářský úpadek -> domény (samostatná, soběstačná území) - snažili se je zastavit - zemědělství i obchod - 212 - edikt císaře Caracally -> všichni obyvatelé impéria získali občanství křesťanství - vzniká Nový Zákon (Marek, Matouš, Jan, Lukáš) - rozšíření nejprve v Řecku (apoštol Pavel) - později i v Římě - museli být pokřtěni dominát a zánik antického světa císařství - principát + dominát (rané a pozdní císařství)císař Diocletianus (284-305) - reformy - reforma armády -> obrana říše - říše rozdělena na poloviny - v každé vládl jeden august a jeden caesar (vládce a jeho zástupce) - tetrarchie - 4 vládci - poloviny rozděleny na 12 diecézií - diecézie rozděleny do 101 provincií dominát - nová forma císařství - císař pán a Bůh - nejvyšší vládce a nejvyšší soudce- má absolutní moc (nepokračuje republika) Constantinus Iveliký(306-337) - 313 - Milánský edikt - umožnění křesťanství - Nikaie církevní sněm - sjednocení církevních dogmat (neměnná pravda) - slavili se křesťanské svátky - založeníá Constantinopole (Bospor) - druhý Řím (3. Moskva) - významné město pro křesťan 1453 - město dobyto Turky - přelom mezi středověkem a novověkem (Východořímská říše) Julianus (

Témata, do kterých materiál patří