Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DzP ze závislé činnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Daň z příjmů ze závislé činnosti - je součástí Dzp FO - patří sem: příjmy z pracovněprávních vztahů, funkční požitky, příjmy za práci člena družstva, společníka s. r. o, komanditisty k. s., odměny členů orgánů PO, odměny likvidátora Znaky závislé činnost - plátce příjmů (ne)přímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje, nese odpovědnost z činností FO - FO má k plátci příjmů obdobné postavení jako k z-nec - odměna je vypočítána dle délky pracovní doby nebo obdobným způsobem jako při odměňování v pracovněprávních vztazích - materiál, pracovní pomůcky, stroje potřebné k výkonu činnosti jsou poskytovány plátcem příjmů - vztah mezi plátcem a FO je dlouhodobý nebo soustavný - podstatným rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí Příjmy z pracovněprávního vztahu Vznikají na základě těchto smluv: 1)pracovní smlouva 2)dohoda o provedení práce 3) dohoda o pracovní činnosti Pracovní poměr -uzavírá se pracovní smlouva obsahuje: podstatné náležitosti- druh práce, místa, výkonu práce a den nákupu do práce (pokud tyto náležitosti neobsahuje, je neplatná)ostatní náležitosti- sjednání mzdy (včetně splatnosti a způsoby vyplácení), stanovení pracovní doby včetně jejich rozvržení, ujednání o dovolené apod. tyto náležitosti musí být také sjednány písemně, ale nemusí být uvedeny přímo v pracovní smlouvě velmi je neobvyklé vydávání samostatného mzdového výměru - odvádí se ZP,SP a DzP- daň je v tomto případě zálohová, každý měsíc se odvede záloha a 1x ročně se dělá roční zúčtování, kde může vzniknout přeplatek nebo nedoplatek na dani Práce konané mimo pracovní poměr - jde o práce malého rozsahu - práce, jejichž potřeba se vyskytuje jen příležitostně a nepravidelně - místo pracovních smluv se uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - na tyto právní vztahy se nevztahují některá ustanovení zákoníku práce (o pracovní době, o době odpočinku) Dohoda o provedení práce - může se uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce není větší než 300 hodin v kalendářním rozsahu - dohoda musí být písemná - měsíční odměna do 10.000,-Kč - odvádí se pouze DzP - odměna bývá splatná po dokončení a odevzdání práce - pokud je podepsané daň prohlášení, tak se jedná o zálohovou daň, pokud není podepsané, jde o srážkovou daň - pokud je odměna vyšší než 10.000,-Kč odvádí se ZP, SP i DzP Dohoda o pracovní činnosti - uzavírá se písemně - předpokládaný rozsah práce může, ale nemusí přesahovat 300 hodin ročně - nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (20 hod.) - odměna za vykonanou práci bývá splatná ve výplatních termínech pro výplatu mezd - při odměně do 2.500,-Kč se odvádí pouze DzP, a jde o zálohovou daň - při odměně nad 2.500,-Kč se odvádí SP, ZP a DzP, jde o zálohovou daň - pracovní doba lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou Prohlášení poplatníka DzP - pokud je vyplněné DaP, je možno uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě - z-nci ho mají obvykle podepsané na rozdíl od dohod - jedno prohlášení je až na 3 zdaňovací období Roční zúčtování Dzp ze závislé činnosti - z- nec prostřednictvím svého z-tele odvádí každý měsíc zálohu na DzP -1x ročně je možné udělat roční zúčtování daně buď prostřednictvím z-tele nebo si ho může z-nec udělat sám Roční zúčtování prostřednictvím z-tele - je to právo z-nce a z-tel to musí udělat - z-nec musí požádat do 15. 2. o provedení zúčtování za předchozí kalendářní rok - z-tel to udělá, pouze pokud není z-nec povinen podat DaP (obecně příjmy z 1 zaměstnání) - plnou odpovědnost za výpočet nese z-tel - roční zúčtování musí být provedeno nejpozději se mzdou za březen - přeplatky a nedoplatky do 50,-Kč se nevrací ani nevybírají Roční zúčtování- z-nec si ho dělá sám - např. když mám příjmy z několika různých zaměstnání, příjem ze zaměstnání a podnikání nebo pronájmu - sám si podám DaP k DzP FO - termín do 31.3. - FÚ má 30 dní na vrácení případného přeplatku - pokud vznikne nedoplatek, tak mu musím uhradit v den podání DaP Postup při zúčtování daně:

Témata, do kterých materiál patří