Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Danova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakteristika a funkce daní, vztah daní a státního rozpočtu Struktura daní a jejich charakteristika (přímé, nepřímé) Důchodové daně PO i FO, majetkové daně DPH, spotřební daň Ekologické daně CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DANÍ, VZTAH DANÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU daň = povinná platba neekvivalentního charakteru do veřejných rozpočtů (do státního rozpočtu) (neekvivalentní = neočekáváme návrat peněz) -> snahou státu je vybrat co nejvíce, snahou lidí je zaplatit co nejméně daňová soustava = souhrn všech daní vybíraných na území daného státu funkce daňové soustavy fiskální podstatná část příjmu státního rozpočtu (= pokrývá celostátní společenské potřeby), na výdaje jako jsou např. bezpečnost, ochrana, důchody/na úrovni krajů pak daně pokrývají výdaje na školství, správu a údržbu dopravních cest regulační prostřednictvím spotřební daně lze regulovat spotřebu zdraví škodlivých věcí (benzín, alkohol, cigarety) sociální stát se snaží formou úlev na daních zabezpečit sociální potřeby (např. sleva na dani podnikatelům při zaměstnání tělesně postižených občanů) kriteriální města / obce si sazbu za 1m2 určují sami a mohou tedy regulovat, jestli se v dané oblasti bude stavět více nebo méně (snížením či zvýšením sazby, která se platí) představuje finanční přínos pro obce poplatník daně – FO nebo PO, z jejíž peněž je daň placena plátce daně – FO / PO, která má ze zákona povinnost odvádět daně státu – přes finanční úřad STRUKTURA DANÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ) PŘÍMÉ - plátce odvádí přímo do státního rozpočtu bez zprostředkovatele → plátce a poplatník je jedna osoba důchodové daně (daň z příjmu FO a PO) – poplatníci je platí v závislosti na výši svých příjmů majetkové daně NEPŘÍMÉ- plátce a poplatník není stejná osoba PŘÍMÉ DANĚ A. DŮCHODOVÉ DANĚ (Z PŘÍJMU FO I PO) - platí se dle výše příjmu 1.) DAŇ Z PŘÍJMU FO (Důchodová daň FO) Předmět daně příjmy ze závislé činnosti (mzdy) a funkčních požitků (příplatky za vedení) příjmy z podnikání FO (živnostníků a dalších činností individuálního podnikání – podnikání lékařů, advokátů atd.) příjem z pronájmu příjmy z finančního kapitálu (z úroků, z dividend) ostatní příjmy (výhry a honoráře) Základ daně – u příjmů ze závislé činnosti –superhrubá mzda - u příjmů z podnikání –hrubý zisk Sazba – procentuální -> 15% ze základu daně Zdaňovací období – kalendářní rok, po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit Osvobození od daně: příjmy z prodeje bytu (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky) příjmy z prodeje nemovitosti a movitých věcí ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže a ze sportovní soutěže příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodové pojištění, … 2.) DAŇ Z PŘÍJMŮ PO (Důchodová daň PO) Předmět daně – výnosy z veškeré činnosti Základ daně – rozdíl mezi V a N, upravený o daňově neuznatelné a odečitatelné položky Sazba – procentuální -> 19% ze základu daně Zdaňovací období – kalendářní rok Výpočet daně– upravený základ x sazba 19 %, odečteme slevy na handicapované lidi - poplatníkem a zároveň plátcem je PO, která má sídlo v ČR B. MAJETKOVÉ DANĚ 1.) DAŇ Z NEMOVITOSTI: - plátce a poplatník je osoba, která má nemovitost zapsanou na katastrálním úřadě Zdaňovací období – kalendářní rok Daň ze stavby -předmět daně – stavba -základ daně – výměra zastavěné plochy v m² -sazba daně – na jednotku (za každé další podlaží se daň zvyšuje o určité procento) - sazby upravují katastry měst a obcí Daň z pozemku - pozemky pro výpočet daně jsou rozděleny do dvou skupin Pozemky určené k podnikání -předmět daně – pozemky určené k podnikání (pole, lesy, pastviny, chmelnice) -základ daně – tvoří cena 1 m² pozemku -sazba daně – procentuální - ministerstvo stanovuje pro každý kalendářní rok procentuální sazbu daně pro účel výpočtu daně (za m² lesa, m² chmelnice, m² pastviny atd.) Ostatní pozemky (které neslouží k podnikání) -předmět daně – pozemek, který neslouží k podnikání (např. zahrady) -základ daně – 1 m² (ne cena!) -sazba daně – na jednotku - katastry obcí a měst (podle toho, kde se pozemek nachází) si stanovují svoje sazby (regulují – pokud chtějí, aby se více stavělo, sazba se sníží) 2.) DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI, DAROVACÍ A DĚDICKÁ - jsou to daně jednorázové, vybírají se pouze v případě, kdy nastanou rozhodné okolnosti, tudížnesledujeme zdaňovací období Daň z převodu nemovitosti (prodej nemovitosti) – daň platí převodce nemovitosti -předmět daně – nemovitost -základ daně – hodnota nemovitosti, kterou převádíme (prodáváme) -sazba daně – procentuální -> 3% z ceny odhadní nebo kupní (ta vyšší) Daň darovací – daň platí ten, kdo dar přijímá -předmět daně – dar -základ daně – hodnota daru, který přijímáme (výše jeho ceny) -sazba daně – procentuální Daň dědická – daň platí dědic -předmět daně – dědictví -základ daně – hodnota majetku, který dědíme (výše jeho ceny) -sazba daně – procentuální sazba daně darovací a dědické: – závisí na výši základu daně a vztahu mezi zúčastněnými osobami: - 1. skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, manželé,..) - 2. skupina – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, bratranci,...) - 3. skupina – ostatní - osoby v 1. a v 2. skupině jsou od placení těchto daní osvobozeni; ve 3. skupině (7-40%) 3.) DAŇ SILNIČNÍ: Předmět daně – silniční motorové vozidlo používaná k podnikatelské činnosti Základ daně osobní automobil – objem motoru v cm³ nákladní – zatížení a tlak na nápravu v tunách (kolik toho auto uveze+kolik váží)/2 Sazba– procentuální Zdaňovací období – kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat NEPŘÍMÉ DANĚ 1.) DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH): – poplatník a plátce jsou odlišné osoby,poplatník = spotřebitel platí DPH v cenách produktů aplátce = prodejce ji odvádí na FÚ -UNIVERZÁLNÍ DAŇ – je vybíraná ne téměř všechno zboží a služby plátci DPH =všechny osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost za účelem získání příjmů a jsou registrování na FÚ jako plátce daně / - jejich registrace na FÚ

Témata, do kterých materiál patří