Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. MO - kupní smlouva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. MO - Kupní smlouva – Obchodní zákoník (Občanská zákoník) kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží), převést na něj vlastnické právo k této věci, zajistit reklamační servis a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit cenu povinnosti prodávající dodat zbožípředat doklady např. faktura, účtenka, CMR, náložní list, Konosament, nákladní listumožnit kupujícímu nabít vlastnické právo ke zboží povinnosti kupujícího zaplatit zboží + převzít dodané zboží vznik kupní smlouvy písemná forma, ústně, elektronická poštana základě poptávky, nabídky podstatné náležitosti kupní smlouvy (podle Občanského zákoníku i podle Úmluvy o mezinárodní koupi zboží) předmět koupěurčení stran (prodávající, kupující)určení ceny nepodstatné náležitosti kupní smlouvy doba, místo a způsob dodáníkdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škodyjakost, doba a rozsah záruky prodávajícího za jakost zbožíreklamační nároky kupujícíhodoba a způsob zaplacení kupní cenysankce za porušení povinností –např. smluvní pokuta nebo možnost odstoupení od smlouvy pojmy lze shrnout => dodací lhůta, dodací podmínka, platební schopnost Předmět Kupní smlouvy důležité je jeho přesné vyjádření, nutno vymezit druh + jakost druh stanovíme => popis zboží, značka, výrobní typ, vzorek, technické normy množství stanovíme => vyjadřujese v různých měrných jednotkách –ks, l, m2, m3 atd. množství zboží lze stanovit přesně nebo přibližně, je – li množství zboží dohodnuto jen přibližně, nesmíodchylka v dodávce přesáhnut 5%jakost může být stanovena na základě: u některých druhů zboží je vhodné sjednat také tolerance jakosti zboží, tolerance mohou vyplývat z povahy zboží či technologie výroby Odpovědnost za vady dle Obchodního zákoníku ČR prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího(tzn. v době převzetí zboží)kupující je povinen prohlédnou zboží podle možností co nejdříve po převzetíjestliže kupující zboží neprohlédne,ihned při jeho převzetí, zodpovídá prodávající za vady, které vznikly ve výroběza později vzniklé vady odpovídá prodávající jen na základěpísemného převzetí => záruky KDY MÁ ZBOŽÍ PRÁVNÍ VADU? JE ZATÍŽENO PRÁVEM 3 OSOBY Reklamační nároky řídí se podle toho, zda dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem podstatné prošení smlouvy – kupující může volit jednu ze 4 možností dodání náhradního zboží a odstranění právních vad, dodání chybějícího zbožíoprava zbožísleva z kupní cenyodstoupení od smlouvydále má kupující nárok na náhradu škody a mluvní pokutu nepodstatné porušení smlouvy žádat dodání chybějícího množstvíodstranění ostatních vadsleva z kupní ceny Kontrola zboží spolu s ujednáním o předmětu koupě se sjednává i místo a způsob kontroly druhu, jakosti a množství dodaného zboží. Během přepravy zboží od výrobce k příjemci může docházet ke změnám, je důležité sjednat, ve kterém místě a jakým způsobem bude ověřována kvalita zboží a jeho množství. Kontrolu provádí prodávající či kupující nebo nestranná 3 osoba (časté v mezinárodním obchod) Obal spolu s předmětem kupní smlouvy se sjednává i způsob balení, pokud povaha zboží neumožňuje dodávat volně ložené zbožíobal má funkci ochrannou + propagační V kupní smlouvě se sjednává druh obalu, jeho rozměry, způsob úhrady, označení – SIGNO, kterým je rančem vnější obal zboží Nároky na obaly ovlivňuje způsob přepravy, cena obalu ej zahrnuta do ceny zboží nebo se účtuje zvlášť. Jednotlivé zásilky bývají podle požadavků odběratele označovány SIGNEM, SIGNO je uváděno na všech průvodních dokumentech Neurčuje – li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku nebo způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží Cena podstatná náležitost kupní smlouvylze ji sjednat pevnou částkou nebo je cena pohyblivá (závislá na faktorech) nebo se cena určí v budoucnu Dodací lhůta (doba dodání) není podstatnou náležitostí kupní smlouvydodací lhůta vymezuje dobu, kdy musí být zboží dodání na místo, které bylo sjednáno v kupní smlouvěprodávající je povinen dodat zboží:toho dne, který je ve smlouvě určenkdykoliv během lhůty, která je ve smlouvě určena Smluvní význam znamená (dle Obchodního Zákoníku§ 415) začátek měsíce=> prvních 10 dnůkonec měsíce => posledních 10 dnůpolovina měsíce => 10 až 20 dnípolovina čtvrtletí´=> druhý měsíc čtvrtletíihned => potraviny, suroviny (2 dny), strojní výroba (10 dní), statní zboží (5 dní)není – li doba dodání zboží smluvena, je prodávající povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a místu dodání Typy sjednání dodacích lhůt dodací lhůta okamžitá – promptní, 8 – 10 dní dodání)přesně sjednání data dodávky – např. 19. 3. 2018dodací lhůta přibližná – např. konec listopadudodací lhůta od určité události – např. do 1 měsíce pro připlutí lodi do přístavu vykládkydodací lhůta postupná (mezi známými partnery) – např. kupní smlouva uzavřena na 20ks, každé čtvrtletí je dodáno 5 kusu => uzavírá se pouze jedna kupní smlouva na celou dodávku zbožídodací lhůta ON CALL – dodavatel musí být v průběhu platnosti kupní smlouvy připraven kdykoliv dodat zboží, pokud ho o to kupující požádá. Používá se obvykle u smluv na větší množství zboží, na delší dobu. V kupní smlouvě je sjednána rámcová smlouva a lhůta, kupující má právo kdykoliv požádat během této lhůty o dodávku zboží a prodávající musí dodat zboží okamžitě do 8 – 10 dnůfixní dodací lhůta – sjednává se, pokud má kupující mimořádný zájem na dodržení dodací lhůty, obvykle se sestavuje k jednomu z předchozích případů + připojeni slova FIX použiti např. u sezónního zboží, porušení fixní lhůty ej podstatným porušením kupní smlouvy a lze od kupní smlouvy okamžitě odstoupit a požadovat náhradu škody a smluvní pokutu (byla – li domluvena) Dodávky JUST IN TIME (dodávky právě včas) – používají je velké firmy, pro zákazníky s velkými objemy (

Témata, do kterých materiál patří