Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5 MO marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Marketing + Základní tržní kategorie Marketing termín marketing se poprvé objevil na amerických univerzitách na počátku 20. století marketing– odvozeno od slova market = trh můžeme charakterizovat jako: podnikatelskou filosofiisystém podnikatelských aktivitfunkci podnikupráci s trhem cíl marketingu = správně identifikovat, zjistit přání a potřeby zákazníků a tato zjištěná přání respektivě potřeby co nejúčinněji uspokojit, lépe než konkurence a dosáhnout přiměřeného zisku,tyto potřeby a přání se dají ovlivňovat pomocí marketingových nástrojů, které bývají často označovány za marketingový mi vývoj marketingu ve vývoji marketingu (mezi rokem 1900 – současností) se můžeme setkat s různými koncepcemi marketingu, které jsou založeny na rozdílných přístupech 5 základních koncepcí podnikatelské strategie výrobní koncepce 1900 – 1920výrobková koncepce 1930 – 1950prodejní koncepce 1930 – 1950marketingová koncepce 1950 – 1960sociální koncepce 1960 – současnost výrobní koncepce zakladatelem je H. Ford, automobilový průmysl – zavedení hromadné pásové výroby a snižováním nákladů na výrobu docílil toho, že se automobily staly cenově dostupně pro větší počet obyvatelstva výrobková koncepce hlavním cílem spotřebitelů je zakoupit si co nejkvalitnější výrobekvysoká kvalita výrobků, výkonností, technickou úrovnívelká pozornost je věnována technickému rozvoji a inovaci výrobkůkrátkozraká koncepce – zaměřuje se na inovace, zapomíná, že se výrobky musí také prodat prodejní koncepce Je potřeba oslovit zákazníka! Podniky toto činí prostřednictvím reklam, kam vkládají nemalé financeJe potřeba zákazníka„přemluvit“ ke koupi výrobku marketingová koncepce vychází z přesvědčení, že svých cílů může podnik dosáhnout jen tehdy, pozná – li potřeby a přání zákazníků a ty pak dokáže uspokojit účinněji a lépe, než konkurenceznaky této koncepce: zásada ziskovosti, orientace na zákazníka, koordinace činnosti, soustředěni na trh sociální koncepce snaží se o to, aby podniky plnily své cíle uspokojováním jen těch potřeb, které nejsou v rozporu se zájmy veřejnýmipodniky, které přijímají tuto marketingovou koncepci, by neměli vyrábět a prodávat výrobky, které ohrožují zdraví lidí a životního prostředí MARKETINGOVÝ MIX – tzv. 4 P výrobek – productcena – pricestimulování, podpora prodeje – promotiondistribuce, cesty prodeje – place výrobek – product podnik se nemůže pustit do výroby výrobku ani by zjistil: přání a potřeby zákazníka, jaká je kupní síla obyvatel, jaké jsou záliby a zvyklosti kupujících, jaká je cena zastupitelných a doplňujících výrobkůžádná výroba, tedy nemůže začít, pokud nemá podnik potřebné informace o trhu.tyto informace získává podnik výzkumem trhu výzkum trhu provádíme: průzkum od stolu – pracuje již s existujícími informacemiprůzkum v terénu – provádí ho specializované firmy přímo na trhu za účelem získání nových informací výrobkem není jen samotný výrobek nebo službavýrobek představuje celkovou nabídku zákazníkovivýrobek je nabízen zákazníkovi jako souhrn užitných vlastností, které slouží k uspokojování potřebjedná se o tzv. totální výrobek = př. Kupujeme – li televizor, chceme bezporuchových chod, rychlý servis, přijatelnou cenu…. totální výrobek má tři vrstvy jádro – vyjadřuje užitnou hodnotu výrobkuzhmotnělý výrobek – včetně vnějších znaků, kterými jsou – jakost výrobku, značka, vzhled – design, stylvýrobek v rozšířeném pojetí – poskytované služby, nabízené s výrobkem – servis, instalace, dodávka, úvěr, záruční lhůta podniky by měli svůj výrobní program neustále obměňovat a doplňovat, musí vyrábět a nabízet nové výrobky životní cyklus výrobku výrobek při své existenci na trhu prochází několika fázemi, označovanými souhrnně jako životní cyklus výrobku 4 základní fáze: zavádění výrobku na trh I.fáze růstu II.fáze zralosti III.fáze úpadku (útlum) IV. fáze zavádění výrobku na trh produkt se objevuje na trhu jako nový, spotřebitelé se s výrobkem seznamujíprodej je nízký, náklady vysoké – propagace, vývoj apod., zisk je nízkýcíl firmy je získat zákazníky fáze růstu výrobek je zákazníky přijat, roste prodej a zisk, cílem podniku je zvýšit prodejpodnik zvyšuje poptávku pomocí podpory prodeje – propagace, doprovodné služby výrobku fáze zralosti objem prodeje je nejvyšší, ale už se zvyšuje jen mírnědochází k růstu konkurence, podniky podporují poptávku různými opatřeními – úpravou výrobku, snižováním cen, zintenzivňuje se propagace apod.cílem podniku je udržet maximální objem ziskutoto období dělíme na období dospělosti a nasycenosti období úpadku (útlumu) prudký pokles prodeje, pokles zisku, podniky prodávají produkty se slevoupokud odhadneme dobře situaci, můžeme v tomto období získat výnosy, např. počkáme, až z trhu odejde konkurence a využijeme zbylé poptávky, nebo odprodáme licence slabším podnikům, nebo nalezneme novou oblast využití nebo méně náročný trh cena – price stanovit optimální cenu výrobku představuje velmi obtížný a složitý úkolsamotné rozhodování o stanovení ceny je ovlivňováno mnoha faktory:nákladycenou ostatních statků – zejména abstinentůkonkurencízákonnými předpisy při volbě cenové politiky si podnik musí uvědomit, že: vysoká cena snižuje poptávkunízká cena neumožňuje zisk metody stanovení cen: nákladová metoda takto vytvořená cena nebere v úvahu zákazníka ani konkurenciprovádí se kalkulace ceny, vycházíme z celkových nákladů na výrobek, tyto náklady zvýšíme o určitou přirážku, která musí a nemusí být pro všechny produkty stejná, a tím určíme výslednou cenu přirážka by měla zajistit vlastníkovi přiměřený zisk poptávková cena obrací se přímo k zákazníkovi, vychází z jeho hodnocení, zjišťuje, jak vnímá výrobek, jaké výhody u něj nachází a kolik je ochoten za tyto výhody zaplatit.snažíme se odhadnout poptávku a její pružnost, na základě toho hledáme takovou cenu, která nám přinese nejvyšší zisk. soutěživé oceňování vychází z cen konkurentů, vypočítává se průměr konkurenčních cen a podle něj stanovujeme cenu, výše ceny se řídí cíli marketingu.chceme – li získat vyšší podíl na trhu, můžeme použ

Témata, do kterých materiál patří