Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13tkh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční řízení podniku1)Řízení nákladů, výnosů a zisku - plánujeme výši nákladů- kontrolujeme výnosy2)Řízení finančních zdrojů-, jaká bude potřeba finančních zdrojů a kde je získáme- souvisí platební schopnostNástroje finančního řízení1. Normy= předpis, stanoví potřebu výrobních faktorů- výrobní faktory - přírodní zdroje, práce, kapitál- norma spotřeby materiálu, výkonové normy (týkají se lidí; na výkonovou normu času = množství času potřebného pro výrobu určitého množství; výkonová norma množství = množství výrobků za jednotku času)- kapacitní normy se týkají strojů2. Kalkulace- stanovení nákladů a ceny na tzv. kalkulační jednici3. Rozpočty- dokumenty, stanovují úkoly podniku ve finanční oblasti - rozpočet nákladů, výnosů a zisku; rozpočet platební schopnosti; investiční rozpočet; zakladatelský rozpočet - sestavuje se při zakládání firmy, skládá se z předcházejících rozpočtůKalkulace = stanovení nákladů a ceny na kalkulační jednici - je jich celá řadKalkulace úplných nákladů- využívá tzv. kalkulační vzorec- podklady vychází z uce- není vhodná pro finanční řízení Přímí materiál – přímé mzdy – ostatní přímé N – výrobní režie = vlastní Nvýroby – správní režie = vlastní N výkonu – odbytové N = úplné vlastní N výkonu – zisk = prodejní cena – DPH = prodejní cena s daníCharakteristika jednotlivých kalkulačních položekPřímý materiál- materiál, který přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu- spotřeba látky na jedny šaty)Přímé mzdy- mzdy výrobních dělníků za skutečně odpracovaný časOstatní přímé náklady - SP a ZP hrazené zaměstnavatelemVýrobní režie- náklady, které vznikají ve výrobě v souvislosti s jejím zabezpečením, nelze je přímo zjistit na jednici – odpisySprávní režie- náklady, které souvisejí s řízením podniku - mzdy účetních ředitele, odpisy správních budovOdbytové náklady- náklady, které souvisejí s prodejem hotových výrobků- dopravné,Zisk - stanovuje si ho sama firmaRozdělení kalkulace úplných nákladůPředběžná- sestavuje se před zahájením výroby- podkladem jsou technicko-hospodářské normy - slouží pro stanovení ceny a plánovaných nákladů a ziskuVýsledná- stanovuje se po ukončení výroby - podkladem je uce- sleduje skutečné náklady- účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulacíKalkulační metody - slouží k rozpočítání režijních nákladů na kalkulační jednici, podle toho, kolik druhů výrobků vyrábíme, podle toho jak jsou jednotlivé výrobky pracné apod.prostým dělením –v případě, že vyrábíte pouze jeden výrobek, režijní náklady vydělíme počtem kusů kalkulace dělením s poměrovými čísly –v případě výroby několika málo druhů stejnorodých výrobků..kalkulace přirážková–při výrobě několika různorodých výrobků; pro výpočet se používá tzv. rozvrhová základnaKalkulace neúplných nákladů - tato metoda se používá ve finančním řízení podniku - pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím - fixní náklady se nerozpočítávají Postup: Vykalkulujeme variabilní náklady, Zjistíme výši tržeb (cena * kalkulované náklady), Krycí příspěvek = částka, která slouží k úhradě krycích nákladů (tržby – variabilní náklady), Zisk (krycí příspěvek – fixní náklady)Bod zvratu-představuje takové množství výrobků, od kterého se začne dosahovat zisku- Fixní náklady/krycí příspěvek na 1ksRozpočet příjmů a výdajů- souvisí s rozpočtem platební schopnosti- příjmy a výdaje jsou podloženy skutečně zaplacenými a přijatými penězi, - i firma, která je zisková, může zkrachovat; z tohoto důvodů se sestavuje rozpočet příjmů a výdajů, má podobu platebního kalendáře a obsahuje příjmy a výdaje za určité období a stav peněžních prostředků k určitému datuSouhrnné rozpočty- příkladem je zakladatelský rozpočet ( před zahájením podnikání; měl by nám odpovědět, co budeme potřebovat do začátku podnikání)a) rozpočet předpokládaných nákladů, výnosů a zisk; vycházíme z předpokládaného objemu prodejeb)rozpočet potřeby majetku a jeho krytí – skládá se z investičního rozpočtu a z rozpočtu potřeby oběžného majetkuc) rozpočet příjmů a výdajů – má podobu platebního kalendáře, je důležitý tam, kde vyplácíme úvěry - zakladatelský rozpočet bývá vždy přílohou žádosti o úvěrZdroje financování- jedná se o druhý pohled finančního řízeníKrátkodobé financování- slouží na běžný provoz podniku a na průběžné úhrady závazků podniku- mzdyDlouhodobé financování- slouží na dlouhodobější záměry a na investice- budovy- zdroje financování jsou v rozvaze pasivaVlastí kapitál: do podniku ho vložili majitelé (základní kapitál) nebo se jedná o ziskCizí kapitál: zdroje, které jsme si půjčili; nejčastěji se jedná o bankovní úvěryDůvody pro použití cizího kapitálu- nemáme dostatek vlastních prostředků- úroky z úvěru jsou nákladem, které snižují daň z příjmů - žádná firma nefunguje bez úvěrů, ač je sebeziskovějšíDůvody proti použití cizího kapitálu- cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu; hrozí i nebezpečí bankrotu- příliš vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které se musí přizpůsobovat věřitelůmKrátkodobé financováníZdroje:1. Krátkodobé závazky: jedná se o závazky, které jsou splatné do jednoho roku; závazky vůči: - zaměstnancům (dosud nevyplacené mzdy) - dodavatelům (neuhrazení závazky) - státu (neuhrazené daně a pojistné)2. Krátkodobé obchodní a bankovní úvěry: obchodní úvěr , na rozdíl od běžných závazků nebývá sjednán automaticky, ale většinou formou smlouvy; součástí smlouvy jsou podmínky, kdy se bude platit, jak se bude platit, sankce bankovní úvěry: má splatnost do jednoho roku, kontokorent..3. Přijaté zálohy od odběratelůDalší možnosti krátkodobého financování: 1. Dotace2. Nebankovní instituce3. Zahraniční úvěry4. Offshore financování (podnikání v daňových rájích)Pracovní kapitál (working capital)- část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji- část peněz, která zůstane, pokud uhradíme veškeré krátkodobé závazky-, může mít podobu zásob- pro finančního manažera představuje pracovní kapitál vhodnou rezervu pro nečekané výdaje a na pro majitele pracovní kapitál nemá význam,Ří

Témata, do kterých materiál patří