Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13tkh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zení oběžného majetkuDlouhodobé financováníZdroje dlouhodobého financování.1. Vlastní – zisk; vklady majitelů2. Cizí – úvěry, finanční leasing, dluhopisyPravidla financování - existují 2 základní pravidla financování, kterým se říká zlatá1. DM by měl být kryt vlastním kapitálem a dlouhodobými dluhy,2. Oběžný majetek by měl být kryt krátkodobými a dlouhodobými dluhyFinanční analýza- slouží k hodnocení ekonomického zdraví podniku- stanoví slabé stránky, které by mohly v budoucnu působit menší nebo větší problémy a jeho silné a stránky, o které by mohl podnik v budoucnu opírat svou činnostVyužívá se těchto výkazů:výkaz zisku a ztrát (výsledovka),rozvaha (bilance),cash flow (peněžní tok) Výkaz zisku a ztrát= výsledovka- informuje o tom, jestli podnik dosahuje zisku z vloženého kapitálu- sestavuje se za určité období - obsahuje tokové veličinyJednoduchá struktura výkazů zisku a ztrát- V - N = zisk/ ztráta Výnosy: tržby, ostatní provozní a finanční výnosy Náklady celkem: náklady na prodané výkony, odbytové náklady, správní režie, ostatní náklady, daň z příjmů z běžné činnosti Rozvaha- finanční dokument, který poskytuje přehled o finanční a majetkové situaci podniku k určitému dni - rozvaha podniku se člení na aktiva a pasiva- aktiva = majetek- pasiva = zdroje financováníAktiva -dlouhodobý majetek - dělí se na DHM, DNM, DFM - oběžný majetek - zásoby, pohledávky, KFM, penízePasiva- zdroje, kterými kryjeme aktivaCash flow = tok peněz- finanční výkaz, který charakterizuje finanční toky uvnitř podniku- peněžní toky si rozdělujeme do tří skupin1. Peněžní toky z provozní činnosti + odpisy+ úbytek pohledávek- přírůstek pohledávek- úbytek závazků+ přírůstek závazků+ úbytek zásob- přírůstek zásob2. Peněžní toky z investiční činnosti+ příjmy z prodeje dlouhodobého majetku- výdaje na pořízení dlouhodobého majetku3. Peněžní toky z finanční činnosti- úbytek závazků z financování+ přírůstek závazků z financování Cash flow celkem = zisk před zdaněním + cash flow z provozní činnosti + cash flow z investiční činnosti + cash flow z finanční činnosti - položky, které podniku přináší peníze, cash flow zvyšují, a značí se znaménkem +, a naopak položky, které z podniku odtečou, cash flow snižují a značí se znaménkem –- pohyb peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, platí, že stav peněžních prostředků na začátku období +/- cash flow= stav peněžních prostředků na konci období

Témata, do kterých materiál patří