Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Stát a ekonomika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Stát a ekonomika -národní hospodářství = souhrn všech hospodářských činností ve státě; je tvořeno určitými orgány, institucemi… Členění NH … podle odvětví výrobní – těžba, zemědělstvíobchod – velkoobchod a maloobchodslužby – doprava, bankovnictvíveřejná správa – školství, zdravotnictví … podle sektorů primární – těžba, zemědělstvísekundární – zpracovatelský průmyslterciární – službykvartální – věda a výzkum podle principu financování: ziskový sektor - veřejný – s.p. - soukromý - s.r.o., a.s., družstvo neziskový sektor - veřejný – školy, přísp. org., org. složky státu - soukromý – nadace, fondy, o.p.s. – obecně prospěšná společnost Hospodářská politika – řízení NH ze strany státu, a to jeho orgány a institucemi; slouží k dosahování určitých cílů (stabilní měna, snižování míry nezaměstnanosti, míra inflace…); nositeli hospodářské politiky jsou jednotlivá ministerstva, ČNB, Parlament, soudy… měnová (monetární)– nositel: ČNB; cíl: zajišťování měnové stability- ČNB je zajišťuje svými nástroji (diskontní sazba, míra minimálních povinných rezerv…)rozpočtová (fiskální)– nositel: vláda, Parlament; cíl: sestavení rozpočtusociálně-důchodová – nositel: vláda, Parlament; cíl: regulace mezdobchodně-zahraniční – OSN[1945, cílem zachování mezinárodního míru, 193 členů], EU[politická a ekonom. unie; vznik 1993 na základě Maastrichtské smlouvy, vyvinula se z Evropského společenství; ČR od 1. 5. 2004], NATO[mezinárodní vojenský pakt (1949), cíl-chránit svobodu a bezpečnost svých členů; ČR od 12. 3. 1999], mezinárodní a nadnárodní org. (př. Evropský parlament) –vnější obchodní a vnější měnová politika, předmětem je regulace toků zboží přes hranice (clo, embargo), stanovuje celní sazby, měnové kurzy –hlavní cíl: vyrovnání platební[tok peněz] a obchodní bilance [tok zboží], regulace exportu a importu Cíle hospodářské politiky zvyšování životní úrovně obyvatelstva ŽÚ – stupeň uspokojování lidských potřeb a souhrn podmínek, ze něž jsou tyto potřeby uspokojovány (dána množstvím a kvalitou statků a služeb, prostředím) snižování míry nezaměstnanostisnižování inflace = znehodnocování měnyvyrovnaná obchodní a platební bilance – export=import Ekonomická integrace = propojení rozdílných ekonomik do MO a odstranění bariér - cílem: zapojení slabších států do MO, zvyšování životní úrovně obyvatel Je založena na principu komparativní výhody. Stupně EI: Zóna volného obchodu(nejnižší stupeň EI) - vzájemná dohoda mezi zeměmi o snížení či odstranění cla (jen na vybrané komodity) Celní unie - sdružení států, které uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím (Česko + Slovensko 1993-1994) Společný trh (vysoký stupeň EI) - je odbouráno veškeré clo + zajištěn volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu (EU v 80. letech) Jednotný vnitřní trh - spol. celní sazebník, volný pohyb, neexistují hranice mezi členskými státy (EU od 1. 1. 1993) Hospodářská a měnová unie - některé pravomoce jsou zde navíc přenášeny na nadnárodní instituce + zavedení společné měny (EU dnes) Úplná ek. a polit. integrace – vrchol EI - samostatné státy splynuly v jeden celek (Německo po roce 1990- sjednocení SRN a NDR)

Témata, do kterých materiál patří