Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10, Daňová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č.10 a) Daňová soustava = soubor všech daní, které vybírá stát POJMY Daň – pevná, předem stanovená částka, která je nenávratná a povinně vybíraná Plátce– FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu Poplatník – FO nebo PO, z jejíchž peněz je daň placena Daňové břemeno– výše daně, kterou musíme zaplatit Daňové přiznání – předtištěný formulář, na kterém plátce daně uvede všechny skutečnosti nutné pro výpočet daně a daň vypočítá Splatnost daně– okamžik (den), do kterého má poplatník zákonem stanovenou povinnost daň zaplatit Správce daně – finanční úřad, který daň vyměřuje, vybírá a vymáhá Základ daně – částka, z které se daň vypočítává Zdaňovací období – doba, za kterou se zjišťuje základ daně pro její výpočet (rok, měsíc) Daňová povinnost – daň na vstupu je menší než daň na výstupu Nadměrný odpočet – daň na vstupu je větší než na výstupu STÁTNÍ ROZPOČET Může být: Vyrovnaný – příjmy = výdajePřebytkový –příjmy > výdaje. Tvoří se rezerva státu na dobu nepříznivého ekonomického vývoje.Schodkový - výdaje > příjmy Státní rozpočet tvoří: PříjmyVýdaje PŘÍJMY Největší část tvoří daněSociální a zdravotní pojištěníCloDalší (dotace z EU) VÝDAJE Státní správa (vláda, úřady)Obrana státuŠkolství a zdravotnictvíDůchody a dávky obyvatelStátní zakázkyInvestice do životního prostředíOdvody EU DANĚ Přímé – odvádějí se přímo do státního rozpočtu přes finanční úřadNepřímé – jsou zahrnuty v ceně zboží, výrobků a služeb PŘÍMÉ Důchodové Daň z příjmu PODaň z příjmu FO Majetkové SilničníZ nemovitých věcíZ nabytí nemovitých věcí NEPŘÍMÉ Selektivní 1. Spotřební 2. K ochraně životního prostředí Univerzální DPH DAŇ Z PŘÍJMU FO Poplatníci - FO, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (min. 183 dnů v kalendářním roce) a mají příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy ze zdrojů v zahraničí Plátci: 1. Podnikatelé – platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem) 2. Zaměstnavatelé– u zaměstnanců, zaměstnavatel odvádí zálohy na daň každý měsíc, po skončení roku podává přiznání buď také zaměstnavatel, nebo sám zaměstnanec (pokud má více příjmů u více zaměstnavatelů) Zdaňovací období: kalendářní rok (popř. hospodářský rok) Splatnost daně: do 31.3. S daňovým poradcem do 30.6. Předmět daně: veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě, kromě příjmů osvobozených od daně 1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání) 2. Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 3. Příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku apod.) 4. Příjmy z pronájmu 5. Ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, příjem z prodeje majetku, není-li osvobozen) Základ daně: U zaměstnanců – superhrubá mzdaU podnikatelů – hospodářský výsledek (rozdíl mezi celoročními příjmy a výdaji) Sazba daně: 15% z daňového základu DAŇ Z PŘÍJMU PO -upravena zákonem o dani z příjmu Poplatníkem i plátcem jsou všechny PO Zdaňovací období: 1 kalendářní rok Předmět daně: Všechny příjmy PO Základ daně: Hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví k 31. 12. upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky. Připočitatelné položky: =Částky, které zvyšují základ daně Náklady na prezentaciCestovné nad limitKladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisyPlacené pokuty a penáleTvorba ostatních rezerv Odpočitatelné položky =položky snižující daňový základ Čerpání nebo zrušení rezervVýnosy zdaněné srážkovou daní Daňové přiznání: Do 31. 3. S daňovým poradcem do 30.6. Sazba daně: 19% SILNIČNÍ DAŇ Předmět daně: Motorová vozidla, která jsou používaná k podnikatelské činnosti (platí ji pouze ten, který pracuje ve firmě) Poplatník a plátce: Majitel vozidla Základ daně: U osobních aut – objem motoruU nákladních aut a autobusů – počet náprav a hmotnost vozidlaJe stanovena pevnou částkou – u osobních aut – 3 000KčAutobusy – 50 000Kč Platba daně: ČtvrtletněZálohově a v prosinci se vyúčtováváU zaměstnanců je sazba 25 Kč/den Zdaňovací období: 1 kalendářní rok Daňové přiznání: Podává se do 31. 1. Následujícího roku DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ Nemovitá věc = domy, pozemky Má 2 části Daň z pozemkůDaň ze staveb DAŇ Z POZEMKŮPlatí se u pozemků, které poskytují nějaký užitek (orná půda, zahrada, les) Plátce a poplatník: Každá PO a FO, která vlastní pozemek v ČR Základ daně: Cena půdy+velikost pozemku DAŇ ZE STAVEB Předmět daně: Všechny stavby, které slouží k bydlení, podnikání nebo relaxaci Plátce a poplatník: Jsou všechny PO a FO, které vlastní stavbu na území ČRZáklad daně:Výměra v m2 Zdaňovací období: 1 rok Daňová přiznání: Do 31. 1. následujícího roku Splatnost daně: Do 31. 5. následujícího roku DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Nabýt věc můžeme darováním, zděděním nebo koupí Plátce a poplatník: Osoba, která získá peníze Daňové přiznání: Podává se do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsáním darovací smlouvy nebo zápisu do katastru nemovitostí Sazba daně: 4% z odhadní nebo kupní ceny (z té vyšší) SPOTŘEBNÍ DAŇ =nepřímá selektivní daň Plátce: Všechny PO a FO, které vybrané zboží dovážejí nebo vyrábějí Poplatník: Všichni kupující Předmět daně: Minerální oleje, uhlovodíková paliva a mazivaLíh a lihovinyPivoVínoTabák a tabákové výrobky Základ daně: Množství vyrobených výrobků v měrných jednotkách Zdaňovací období: 1 měsíc Daňové přiznání: Podává se 25. Dne následujícího měsíce DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY =nepřímá, univerzální daň -upravena zákonem o DPH -základem pro výpočet daně je přidaná hodnota (to co firma přidá navíc) Plátce: Zákonní – všechny FO a PO jejichž obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000KčDobrovolní – všechny PO a FO, které se dobrovolně zaregistrují Poplatník: Kupující Daňové doklady Běžný– faktura nebo jiný doklad, který má všechny náležitosti jako úč. doklad + dalšíPřesné označení prodávajícího a kupujícího včetně DIČDatum uskutečnění zdanitelného plněníRozsah a předmět zdanitelného plněníZáklad daně, cena s daní a sazba daně ZjednodušenýNemusí obsahovat některé náležitostiVystaven do částky max. 10 000KčNemusí obsahovat cenu bez daně a údaje o kupujícím Sazba daně: Základní – 21%Snížená – 15% (

Témata, do kterých materiál patří