Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3.MO - PODNIKÁNÍ Základní pojmy – podnikatel, právní předpisy, FO a PO Podnikání - je soustavná činnosti provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (dle Zákona o živnostenském podnikání). Podnikatel je osoba, která samostatně a soustavně vykonává výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku (dle Občanského zákoníku). Podnikateli mohou být: a) Jednotliví občané = fyzické osoby FO b) Skupiny lidí = právnické osoby PO Podnikatelem je - osoba zapsaná v obchodním rejstříku - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění - osoba, která podniká na základě jiného oprávnění (lékař, právník, daňový poradce …) - FO, která provozuje zemědělskou výrobu Právní předpisy pro podnikání: 1. zákon o živnostenském podnikání 2. zákon o obchodních korporacích 3. občanský zákoník 4. zákoník práce – vztahy k zaměstnancům 5. daňové zákony 6. ostatní zákony FYZICKÁ OSOBA - je každý člověk od narození do smrti, má způsobilost k právům a povinnostem a od 18 let i způsobilost k právním úkonům (může podepisovat smlouvy,…) 1) FO jako podnikatel podniká na základě živnostenského oprávněnípodniká na základě jiného oprávnění (př. lékař, veterinář,…) 2) FO jako zaměstnanec upraveno Zákoníkem práce PRÁVNICKÁ OSOBA - je tvořena několika lidmi, kteří jsou oprávněny vstupovat do právních vztahů a) podle občanského zákoníku korporace - společenství osob (i PO tvořená jen 1 členem je korporací) nejčastějším druhem korporace je spolek a obchodní společnosti (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) fundace - mají majetkový základ, který tvoří peníze nebo jiné majetkové hodnoty vyčleněné a určené ke stanovenému účelu (nadace, nadační fond)ústavy - zřízeny za účelem provozování činnosti společensky užitečné s využitím své majetkové a osobní složky, výsledky činnosti ústavu jsou každému dostupné za předem stanovených podmínek (muzea, galerie…) b) podleZákona o obchodních korporacích obchodní společnosti - v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., evropská společnost, EHZS (evropské hospodářské zájmové sdruženídružstva (družstvo nebo evropské družstvo) Podnikatelé vstupují do vztahů: mezi sebou – řídí se Občanským zákoníkem nebo Zákonem o obchodních korporacíchse svými zaměstnanci – řídí se Zákoníkem práceke státu – řídí se řadou zákonů, především daňovými, celním atd. … Podnik a obchodní firma (název), jednání podnikatele Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního (živnostenského nebo jiného veřejného rejstříku, tvoří ji: u fyzické osoby jméno + příjmení + dodatek (druh podnikání) – nemusí být, např. Jan Novák, zámečníku právnické osoby název + označení právní formy, např. Slovácké strojírny a.s., Kaufland v.o.s. Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele. K odlišení firmy nestačí rozdílné označení právní formy. Jednání podnikatele: FO jednají osobně nebo za ně jedná zplnomocněný zástupce (na základě plné moci) PO jednají prostřednictvím: statutárních orgánů (zastupuje podnik navenek, jedná za podnik s jinými osobami, např. jednatel, představenstvo) Formy podniků 1. Podle vlastnictví a) státní organizace b) družstva c) obchodní společnosti d) soukromé podniky e) podniky se zahraniční majetkovou účastí f) ostatní podniky (zájmové a občanské spolky atd.) 2. Podle zaměření a způsobu hospodaření a) ziskové organizace b) neziskové organizace 3. Podle obsahu činnosti a) stavební, strojírenské podniky a jiné průmyslové podniky b) zemědělské podniky c) obchodní a poskytující služby atd. Živnost Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Zákonem o živnostenském podnikání Živnost není: činnosti vyhrazené státu (pošta)lékaři, veterináři, advokáti, daňový poradce (pracují na základě jiného než živnostenského oprávnění; jsou v komorách – komora advokátů, lékařů …)činnost bank, pojišťoven, penzijních fondůpronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor Subjekty oprávněné provozovat živnost – podmínky pro provozování živnosti Subjekty oprávněné k provozování živnosti: - fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky dané živnostenským zákonem Podmínky pro provozování živnosti a) všeobecné podmínky 18 letzpůsobilost k právním úkonůmbezúhonnost (v oboru podnikání)předložením dokladu, že FO nemá nedoplatky vůči státu (FÚ, správě sociálního zabezpečení) b) zvláštní odborná a jiná způsobilostpro každý druh živnosti je v příloze zákona U FO musí podmínky splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, musí mít odpovědného zástupce nebo zaměstnance, který je splňuje Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnostipodnikatel – zahraniční fyzická osoba, která nemá na území ČR povolen pobytpodnikatel – právnická osoba se sídlem v ČRpodnikatel – zahraniční právnická osoba Druhy živností 1. z hlediska předmětu podnikání a) výrobní – něco vyrábí (pekař, zedník, truhlář) b) obchodní – prodávají (prodejna potravin) c) poskytující služby (kadeřnictví, kosmetika, servis) 2. z hlediska forem živnostenského oprávnění 1. Ohlašovací podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti (nemusíme čekat na fyzické vyhotovení ŽL)podnikatel se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku, doklad je živnostenský list člení se na: řemeslné (zámečnictví, kovářství), požaduje se odborná způsobilost a praxevázané – musí být splněna odborná způsobilost, jsou uvedeny v příloze zákona např. provozování autoškoly, vedení účetnictví, cestovní agentura volné – nevyžaduje se prokazování odborné způsobilost, např. obchodní činnost, stačí splnění všeobecných podmínek 2. Koncesované podnikatel může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí u udělení konceseprovozují se na základě udělení koncese, podmínkou je splnění odborné a zvláštní způsobilosti, např. provozování střelnice, taxislužba Podnikatel může provozovat více živností, má-li

Témata, do kterých materiál patří