Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rovnováha spotřebitele

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. Rovnováha spotřebitele - jedná se o zkoumání poptávkové strany trhu a služeb;, spotřebitel vstupuje na trh za účelem nakoupení statků, které slouží k uspokojení jeho potřeb; spotřebitel porovnává užitek a újmu, která je s nákupem spojena(cena); východiskem teorie spotřebitele je kategorie užitečnosti(je subjektivní); užitečnost ovlivňuje rozhodování spotřebitele o tom, jak vynaloží svůj důchod - Užitečnost = a)celková = je dána celkovým uspokojením potřeb, takže s rostoucím množstvím spotřebovaných statků užitečnost roste b)mezní = vyjadřuje, jaký je přírůstek užitečnosti; čím je statek vzácnější, tím má větší mezní užitek - spotřebitel je v rovnováze, jestliže vydává svůj důchod na nákup určitých výrobků a přitom platí, že : MUaMUb MUc = = Pa Pb Pc - je-li zvolena taková kombinace nákupu, tak hovoříme o tom, že spotřebitel je v ROVNOVÁZE Př: Množství MU Piva MU CD MU Hamburgeru 1 20/10 = 2 20/100 = 0,2 20/20 = 1 2 10/10 = 1 20/100 = 0,2 12/20 = 0,6 3 4/10 = 0,4 20/100 = 0,2 4/20 = 0,2 4 2/10 = 0,2 20/100 = 0,2 2/20 = 0,1 5 1/10 = 0,1 20/100 = 0,2 1/20 = 0,05 P Pivo = 10,- Kč P CD = 100,- Kč P Hamb. = 20,- Kč a) určete optimální stavbu nákupu pokud chcete utratit 300,- Kč (4 piva; 3 hamburgery; 1 cd) b) 500,- Kč Př: x -------- 1,5 $ Y -------- 1 $ MUY ------ 30 $ MUX ------ ? $ ___________________ MUX MUY MUX 30 ---- = ---- ---- = ---- PX PY1,5 1 MUX = 45 $ Indeferenční analýza  měří mezní užitečnost - dva předpoklady: a)kardinalistický (užitečnost je měřitelná) b)ordinalistický (je neměřitelná) - spotřebitel je schopen rozhodnout, která kombinace je pro něho užitečnější - v případě, že kombinace statků přinese stejný užitek, tak tato kombinace leží na tzv. INDEFERENČNÍ KŘIVCE K, L = kombinace spotřeby, které poskytují stejný užitek R = poskytuje vyšší užitek, ale nemáme na to PRACHY  rovnováha spotřebitele je v bodě dotyku indeferenční křivky a linie příjmů Nezaměstnanost Trh práce Trh práce má oproti jiným trhům řadu specifických rysů, které jsou projevem zvláštního výrobního faktoru-práce. Práce je jedním ze zdrojů, ale neexistuje sama o sobě. Koupě výrobního faktoru práce se sjednává s jejím vlastníkem a cenou je mzda. K utváření mzdy je nutné, vycházet z ujasnění motivace obou stran trhu. Co motivuje nabídku práce a poptávku po práci: 1)Poptávka po práci= je určena jako u každého výrobního faktoru mezním produktem, tedy mezním produktem práce. Utváří se v závislosti na množství ostatních výrobních faktorů a jejich vzájemných poměrech. - Podnikatel je ochoten a má zájem najímat práci, jestliže příjem z jednoho produktu bude větší naž náklady na její získání. Z toho plyne, že pokud dojde k rovnosti, nnebude mít zájem o dodatečné jednotky práce. 2)Nabídka práce = na trhu je zastoupena domácnostmi a i v tomto případě platí, že ochota pracovat je výrazem efektu, který je větší nebo roven oběti spojené s jejím konáním. Efektem vynakládání práce je mzda. Rozhodnutí, zda práce bude nabídnuta, se nevztahuje na sumu peněžních prostředků (nominální mzda), ale k tzv.reálné mzdě (= vyjadřuje koupěschopnost nominální mzdy = kolik zboží a služeb si může její příjemce nakoupit) Důležité faktory ovlivňující celkovou situaci na trhu práce jsou: - vynakládání práce je prostředkem získání statků nutných k uspokojování potřeb - nabídka práce je podmíněna vývojem mimoekonomických (zejména demografických a sociáklních) faktorů - poptávka po práci je determinována výslovně ekonomickými souvislostmi plynoucími z využívání práce v kombinaci s ostatními výrobními faktory Významným prvkem působícím na trhu práce jsou i odbory, které usilují především o prosazení svého vlivu na utváření mzdy. Nezaměstnanost = projev poruch na trhu práce, jejíž rozsah se měří ukazatelemmíry nezaměstnanosti N n = --------- x 100(%) L kdenje míra nezaměstnanosti,N počet nezaměstnaných aL celkový počet práceschopných, kteří pracují nebo se ucházejí o místo, tzn.ekonomicky aktivní obyvatelstvo Jsou tři druhy nezaměstnanosti: 1)frikční nezaměstnanost- vznikla v důsledku neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi; jistou roli zde hraje i nedostatečná informovanost osob hledajících práci 2)cyklická nezaměstnanost - souvisí s cyklickým kolísáním výkonu ekonomiky; v období hospodářských poklesů tato složka narůstá, v opačném případě je potlačována 3)dobrovolná nezaměstnanost - je upřednostňována nějaká jiná aktivita či volný čas, před konáním práce; termín dobrovolná nezaměstnanost je často užíván pro označení stavu, kdy počet nezaměstnaných je nižší nebo roven počtu volných pracovních míst 4)nedobrovolná nezaměstnanost - vyvolává ji existence nepružných mezd; představují ji lidé, kteří jsou při určité mzdové sazbě pracovat, ale neexistuje pro ně pracovní příležitost 5)přirozená míra nezaměstnanosti = nejvišší udržitelná úroveň zaměstnanosti a odpovídá ukazateli míry nezaměstnanosti v podmínkách, kdy ekonomika optimalizuje svůj výkon

Témata, do kterých materiál patří