Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20.Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (163.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č.20

 1. Dlouhodobý majetek

Struktura majetku podniku

 • Dlouhodobý- hmotný, nehmotný,finanční

 • Oběžný- zásoby( materiál, polotovary, nedokončená výroba)

-peněžní forma ( peníze, ceniny, pohledávky)

Členění DM

 1. Hmotný majetek

Budovy, stavby, stroje

Cena pořízení je vyšší než 40 000kč

Doba používání delší než 1 rok

Odepisuje se

Člení se movitý( auto) a nemovitý( má pevný základ-les,pole)

 1. Nehmotný majetek

Licence, softwary

Cena pořízení je vyšší než 60 000kč

Doba používání delší než 1 rok

Odepisuje se

 1. Finanční majetek

Dlouhodobě cenné papíry (akcie, obligace)

Minimální cena pořízení není stanovena

Neodepisuje se

Doba používání delší než 1 rok

Ocenění a evidence DM

Ocenění majetku se potřebuje, aby měla firma přehled o hodnotě svého majetku a aby jej mohla zavést do účetnictví a následně je odvést.

Pořizovaní hmotný i nehmotný DM oceňujeme tvz. VSTUPNÍ CENOU.

Může být stanovena jako:

 • Pořizovací cena-obsahuje cenu pořízení+ vedlejší pořizovací náklady.Nepatří zde výdaje na přípravu pracovníků, výdaje na zásoby a opravy.

 • Vlastní náklady- obsahují náklady spojené s výrobou DM, používá se při vlastní výrobě. Do ceny kalkulujeme přímé náklady + výrobní režii a správní režii.

 • Reprodukční pořizovací cena- cena majetku, kterou stanoví soudní znalec ke dni ocenění. Používá se při převodu z osobního vlastnictví do podnikání nebo při darování.

Evidence DM se provádí na inventárních kartách.

Slouží:

 • Ke kontrole majetku - inventarizací

 • Odepisování majetku

 • Přehledu o finanční hodnotě firmy

Způsoby pořízení DM

 • Nákup nového či použitého DM

 • Vlastní výroba

 • Darování

 • Převod z osobního majetku podnikatele

 • Vklad majetku společníky

Způsob vyřazení DM

 • Prodej

 • Likvidace v důsledku opotřebení

 • Likvidace v důsledku živelné pohromy nebo manka

 • Přeřazení z podnikání do osobního užívání

 • Vklad majetku do jiné firmy

 1. FYZICKÁ LIKVIDACE

K likvidaci majetku dochází v důsledku jeho opotřebení, velké technické zaostalosti, v důsledku poškození atd.

 • Likvidace v důsledku opotřebení

Účtujeme

Řádný odpis za část roku – 551/082

Vyřazení majetku z evidence v PC- 082/022

Zůstatková cena- účtujeme stejně jako řádny na účet 551

ZC- v důsledku opotřebení nákladem v plné výši- 551/082

 • Likvidace v důsledku poškození (manko, živelné pohromy)

Účtujeme

Řádný odpis za část roku – 551/082

ZC-doúčtování ceny se musí zaúčtovat do nákladů na účet 549-Manka a škody

Nebo na účet 582-škody

Vyřazení majetku z evidence- 082/022

 1. DAROVÁNÍ

ZC- se zaúčtuje do nákladů na účet 543 –dary

Při darování musíme odvést DPH

DPH se odvádí dle dokladu o použití na účet 543

Účtujeme

Řádný odpis 551/082

Doúčtování ZC 543/082/343

Vyřazení z evidence 082/022

 1. PŘEŘAZENÍ MAJETKU Z PODNIKÁNÍ DO OS. VLASTNICTVÍ

Témata, do kterých materiál patří