Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20.Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (163,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č.20 Dlouhodobý majetek Struktura majetku podniku Dlouhodobý- hmotný, nehmotný,finančníOběžný- zásoby( materiál, polotovary, nedokončená výroba) -peněžní forma ( peníze, ceniny, pohledávky) Členění DM Hmotný majetek Budovy, stavby, stroje Cena pořízení je vyšší než 40 000kč Doba používání delší než 1 rok Odepisuje se Člení se movitý( auto) a nemovitý( má pevný základ-les,pole) Nehmotný majetek Licence, softwary Cena pořízení je vyšší než 60 000kč Doba používání delší než 1 rok Odepisuje se Finanční majetek Dlouhodobě cenné papíry (akcie, obligace) Minimální cena pořízení není stanovena Neodepisuje se Doba používání delší než 1 rok Ocenění a evidence DM Ocenění majetku se potřebuje, aby měla firma přehled o hodnotě svého majetku a aby jej mohla zavést do účetnictví a následně je odvést. Pořizovaní hmotný i nehmotný DM oceňujeme tvz.VSTUPNÍ CENOU. Může být stanovena jako: Pořizovací cena-obsahuje cenu pořízení+ vedlejší pořizovací náklady.Nepatří zde výdaje na přípravu pracovníků, výdaje na zásoby a opravy.Vlastní náklady- obsahují náklady spojené s výrobou DM, používá se při vlastní výrobě. Do ceny kalkulujeme přímé náklady + výrobní režii a správní režii.Reprodukční pořizovací cena-cena majetku, kterou stanoví soudní znalec ke dni ocenění. Používá se při převodu z osobního vlastnictví do podnikání nebo při darování. Evidence DMse provádí na inventárních kartách. Slouží: Ke kontrole majetku - inventarizacíOdepisování majetkuPřehledu o finanční hodnotě firmy Způsoby pořízení DM Nákup nového či použitého DMVlastní výrobaDarováníPřevod z osobního majetku podnikateleVklad majetku společníky Způsob vyřazení DM ProdejLikvidace v důsledku opotřebeníLikvidace v důsledku živelné pohromy nebo mankaPřeřazení z podnikání do osobního užíváníVklad majetku do jiné firmy FYZICKÁ LIKVIDACE K likvidaci majetku dochází v důsledku jeho opotřebení, velké technické zaostalosti, v důsledku poškození atd. Likvidace v důsledku opotřebení Účtujeme Řádný odpis za část roku– 551/082 Vyřazení majetku z evidence v PC-082/022 Zůstatková cena-účtujeme stejně jako řádny na účet551 ZC- v důsledku opotřebení nákladem v plné výši-551/082 Likvidace v důsledku poškození (manko, živelné pohromy) Účtujeme Řádný odpis za část roku– 551/082 ZC-doúčtování ceny se musí zaúčtovat do nákladů na účet549-Manka a škody Nebo na účet582-škody Vyřazení majetku z evidence-082/022 DAROVÁNÍ ZC-se zaúčtuje do nákladů na účet543 –dary Při darování musíme odvést DPH DPH se odvádí dle dokladu o použití na účet543 Účtujeme Řádný odpis551/082 Doúčtování ZC543/082/343 Vyřazení z evidence 082/022 PŘEŘAZENÍ MAJETKU Z PODNIKÁNÍ DO OS. VLASTNICTVÍ Podnikatel je povinnen odvést z vyřazeného majetku DPH (ikdyž byl DM odepsán).Vyjímkou je osobní auto, u kterého si podnikatel nemohl uplatnit nárok na odpočet daně. ZC osobního automobilu není náklad, proto je vhodné uplatnit poloviční odpis. Účtujeme Řádný odpis za část roku-551/082 Doučtování ZC-491/082 Vyřazení majetku z evidence-082/022 PRODEJ Účtujeme Řádný odpis za část roku- 551/082 Doučtování ZC,do nákladů-541/082 Vyřazení majetku z evidence-082/022 Sjednaná prodejní cena se zahrne do výnosů na účet 641-tržby z prodeje DNHM Odpisy je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Odpisy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to buď rovnoměrně nebo zrychleně.Oprávky- souhrn odpisů za celou dobu odepisování. DAŇOVÉ ODPISY Počítají se podle tabulek v zákoně o daních z příjmuDM odepisuje vlastníkOdpisování se uskutečňuje nejvýše do vstupní ceny, případně do zvýšené vstupní cenyDM je rozdělen do 6 odpisových skupin podle předpokládané doby odpisováníZC = PC - oprávky 2 DRUHY Rovnoměrné- určí se životnost majetku, dle životnosti se majetek zařadí do odpisové skupiny, pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování Zrychlené- zařadíme majetek do odpisové skupiny - pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování ÚČETNÍ ODPISY Tyto odpisy si účetní jednotka stanoví samaVyjadřují skutečné opotřebení, ovlivňují HS INVENTARIZACE Slouží k zajištění shody učetního stavu se stavem skutečnýmŘÁDNÁ- k okamžitému sestavení účetní závěrkyMIMOŘÁDNÁ- k okamžiku sestavení mimořádné účetní nebo při změně odpovědnéhopracovníka INVENTURA Činnost, která zajišťuje skutečný stav zásob.Provádí jí inventarizační komise a vyhotovuje inventární skupiny a zápis.FYZICKÁ- majetek hmotné povahy, zásoba, pokladnaDOKLADOVÁ-závazky, pohledávky INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY úč.stav < stav skutečný = PŘEBYTEK= VÝNOSúč.stav >stav skutečný= MANKO=NÁKLAD Účtování dluhodobého majetkuÚčtování pořízení DM

Témata, do kterých materiál patří