Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční trh Součástí trhu → trh práce, trh statků a služebdochází k přelévání volných peněžních prostředků od vlastníků, k těm, kteří s nimi chtějí disponovatk přesunu dochází dobrovolně na základě dohody stranvztah mezi nabídkou a poptávkou Investor– nabídka na straně investora = ovlivněna především výnosností (úrok), poplatky, likviditu, bezpečnost → jsou v rozporu Magický ∆ – čím vyšší je výnosnost, tím nižší je bezpečnost – čím vyšší je likvidita, tím nižší je výnosnost Nástroje (předměty) finančního trhu – obchodování s hotovými peněžními prostředky – trh cenných papírů – trh drahých kovů – trh devizový (cizí měna na účtech) Instituce FT – burza cenných papírů – finanční zprostředkovatelé – banky, pojišťovny, investiční fondy – dohled ministerstva financí, burzovní, bankovní Členění 1)Podle doby splatnosti – a.Peněžní – trh krátkodobých peněz, splatnost kratší než 1 rok b.Kapitálový– doba splatnosti delší než 1 rok 2)Podle umístění na trhu – a.Primární– obchodování poprvé s cennými papíry b.Sekundární – již se s cennými papíry obchodovalo 3)Podle uskutečnění – a.Organizovaný – k nákupu a prodeji dochází prostřednictvím burzy b.Neorganizovaný – pomocí zprostředkovatelů (banky, pojišťovny) Členění peněžního trhu 1)Trh krátkodobých úvěrů – a.Finanční úvěry – poskytují peněžní ústavy eskontní úvěr → banka odkupuje směnku lombardní úvěr → ručení movitou věcí kontokorentní → umožňuje čerpání peněžních prostředků do mínusu b.Obchodní úvěry – mezi prodávajícím a kupujícím; Prodávající souhlasí s pozdější úhradou, než je datum splatnosti na FA → splatnost > 30 dní; zaplatí částku + úrok c.Mezibankovní úvěry – banka si půjčí od jiné banky 2)Trh cenných papírů – pokladniční poukázky Členění kapitálového trhu Úvěry – a.finanční b.mezibankovní Cenné papíry -akcie Peníze Všechno, co slouží jako prostředek směnyVšechno, co je přijímáno jako platební prostředekZbožím, které je všeobecně přijímáno jako platidlo za jiné zboží/sužby Historický vývoj Naturální směna (barterová) – směna zboží za zboží – nevýhody: a.dvojí náhoda barteru = oba museli mít něco, co chce ten druhý (chléb x kráva) b.nedělitelnost Všeobecné ekvivalenty – a.komunitní peníze– určitý druh zboží, které slouží jako platidlo → plátno, rýže, víno, sůl, dobytek, kůže b.kovové peníze – vytvořeny z drahých kovů; dělitelné, nepodléhají zkáze c.papírové peníze –bankovky → vydávány bankami, směnitelné za zlato, vývin z dlužných úpisů –státovky →vydával stát při mimořádných událostech (válka, krize); nesměnitelné za zlato d.depozitní peníze – uložení v peníze Funkce Prostředek směnyZúčtovací jednotka (míra hodnot) – pomocí peněz vyjádříme cenu statků a služebUchovatel hodnot (prostředek akumulace) – své bohatství mohu držet v penězích Vlastnosti Přijatelnost – akceptovatelnost → chceme je proto, že je chtějí ostatní → přijímáme je jen proto, že věříme, že je od nás přijmou ostatní a vymění je s námi za něco, co skutečně chceme DělitelnéZaměnitelnost– 1000 → 1000,- / 500*2Rozeznatelnost – aby se nedali padělatStabilita– hodnota peněz by měla být stejná zítra jako dnesTrvanlivé– aby nepodléhali zkáze Primární trh Místo, které podnikatelům (emitentům) umožňuje najít pro vydané cenné papíry první majitel Technika prodeje: Technika uzavřená – emitent dojednává s potenciálním investorem odprodej (tiskem proběhne oznámení)Veřejný úpis – potenciální dlužník vydání cenných papírů široce inzeruje a očekává, že vlivem reklamní kampaně je někdo koupíTender – emitent vyhlašuje celkovou hodnotu nabízených papírů a jejich nominální hodnotu, od zájemců očekává požadavky na počet ks a cenu, za kterou jsou ochotni koupit → po vypršení lhůty jsou požadavky s nižší cenou odmítnutyKaždý emitent hodlající vydat CP musí získat povolení MF (ministerstva financí) a ČNB → součástí = tzv.emisní prospekt – obsahuje informace o osobě emitenta (-právní forma, hospodaření, finanční situace, výhled do budoucna) Sekundární trh Místo, kde se vzájemně hledají a kde spolu vyjednávají kupující a prodávající → budoucí majitelé (-investoři) se současnými majiteli (investory) Cenné papíry Představují listiny nebo jiná média (paměť v počítači), které majiteli osvědčuje nesporné právo na požitky plynoucí z textu dokumentu nebo ze souvisejících zákonů Členění Z hlediska vztahů, které vznikají z jeho držení a)Úvěrové CP – založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem; dlužník má do určité doby splatit zapůjčenou částku a úrok → př.pokladniční poukázky, obligace, zástavní listy, vkladové listy, směnka b)Majetkové CP – odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, která plynou z jejich držení v poměru kapitálu, který investoři vložili do obchodní společnosti→ investor nemá nárok na vrácení peněz vloženého kapitálu s výjimkou zániku podniku, ale pobírá průběžně výnos, který se váže k dosažení zisku při rozdělení → př.akcie, podílové listy, zatímní listy Z hlediska doby splatnosti a)Krátkodobé CP – držení do 1 roku, obchoduje se s nimi na FČ → př.směnka, depozitní certifikát b)Dlouhodobé CP – držení více než 1 rok, kapitálový trh → př.akcie Z hlediska trhu a)Neobchodovatelné CP – lze je koupit jen při prvním prodeji →př.vkladový list (vydává banka) b)Částečně obchodovatelné – obchodování = omezeno, emitent udělal nějaké opatření→ př. zaměstnanecké akcie c)Obchodovatelné CP – obchodování bez omezení → př.směnka Z hlediska emise a)Hromadně vydávané – emise = vyhlašována, vydáváno velké množství b)Individuálně vydávané – CP jsou vystavené na jméno určité osoby → př.směnka Podle převoditelnosti na jinou osobu a)Na doručitele – požitky má ten, kdo je v současné době majitelem, držitelem dokumentu b)Na řad – převod = prováděn podle předepsaného postupu zápisem na rub dokumentu → př.směnka c)Na jméno – dokumenty jsou převoditelné pouze dědictvím nebo postoupením (tzv.cesí); dlužník, který tam je napsaný, s tím musí souhlasit CP peněžního trhu Směnka CP, který představuje nárok na peněžní plněníupravena samostatnou normou tzv.směneční zákonnáležitosti: slovo směnka, bezpodmínečný příkaz vý

Témata, do kterých materiál patří