Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dotace do zemědělství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jméno a příjmení: Marian Hnát Předmět: Občanská nauka Třída: 3. F Školní rok: 2015 / 2016 Téma: PGRLF, LPIS, DZES, PPH, SHR PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. Náplň činnosti:V oblasti poskytování národních podpor bude politika Ministerstva zemědělství i nadále naplňována také prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále také „PGRLF“). Programy podpor jsou připravovány v úzké koordinaci s Ministerstvem zemědělství a ostatními zainteresovanými subjekty s cílem zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství, lesnictví, potravinářství, přispět k rozvoji venkova, podpořit zaměstnanost ve venkovských oblastech a v neposlední řadě zabezpečit potravinovou soběstačnost České republiky. S ohledem na dosažení uvedených cílů jsou voleny takové nástroje, respektive formy podpor, které budou pro každou z jednotlivých oblastí nejvhodnější a nejefektivněji povedou k naplnění deklarovaných cílů. V současné době zahrnuje nabídka podpůrných programů PGRLF patnáct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů. Významnou roli PGRLF plní prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů. Programy: Přehled programů:•Zemědělec; •Podpora pojištění; •Podpora pojištění lesních školek – příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. 2016 a ukončen dne 1. 11. 2016; •Podpora nákupu půdy; •Technika pro hospodaření v lesích; •Dřevozpracující provozovny; •Podpora školkařských provozoven; •Pojištění lesních porostů; •Zpracovatel; •Úvěry na nákup půdy; •Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru; •Sociální zemědělství; •Zajištění úvěrů; •Investiční úvěry; •Provozní úvěry LPIS - Veřejný registr půdy LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základězákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004. Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího uplatnění, přičemž za zmínku stojí zejména jeho využití jako podkladu pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, dále je využíván jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod. LPIS nachází dalšího využití i např. v oblasti lokalizace ohnisek nákaz zvířat nebo v oblasti monitoringu výskytu škodlivých organismů. DZES – Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (GAEC) Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC) Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. PPH – povinné požadavky na hospodaření (SMR) Jedná se o požadavky dle vybraných článků 13 nařízení a směrnic EU, které jsou definovány přílohou IInařízení (EU) č. 1306/2014 a zařazeny do tří oblastí: Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a Dobré životní podmínky zvířat. Podrobné informace o všech požadavcích podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení pro Kontroly podmíněnosti vždy pro daný rok. SHR – Samostatně hospodařícího rolníka Ukončení oprávněnosti podnikání v zemědělství na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka (SHR) oblasti zemědělství podniká řada fyzických osob, které zemědělskou výrobu provozují na základě osvědčení vydaného dlezákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve zněnízákona č. 219/1991 Sb. Jedná se o samostatně hospodařící rolníky (SHR), kteří využili přechodných ustanovení novelyzákona o zemědělství č. 85/2004 Sb., podle nichž tato osvědčení platí 5 let ode dne nabytí účinnosti novely, tj. do 1. 5. 2009. Po uvedenou dobu se takové osoby považují za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle zákona o zemědělství, aniž by se musely jako zemědělský podnikatel podle tohoto zákona zaevidovat. Fyzické osoby, které mají zájem nadále podnikat v zemědělské výrobě a dosud tak činily na základě osvědčení SHR, musí se nejpozději do 1. 5. 2009 zaevidovat jako zemědělský podnikatel

Témata, do kterých materiál patří