Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17.Cizí zdroje financování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (142,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 17 Cizí zdroje financování firmy Rezervy - Rezervy řadíme mezi cizí zdroje, i když je vytváříme z vlastních peněz firmy, protože tyto finance ukládáme k předem určenému účelu budoucího použití (např. na plánovanou velkou opravu stroje) - Tyto peníze neprocházejí zdaněním daní z příjmu (účetně se chovají jako náklad) - Jedna z forem financování DM - Rezervy můžeme vytvářet i k jiným účelům – viz. zákon o rezervách Druhy rezerv: 1. Zákonné – jsou upraveny Zákonem o rezervách, daňově uznatelné (pro podnikatele rezerva na opravy DHM) 2. Ostatní - o jejich tvorbě rozhoduje firma ve svém vnitřním předpise, daňově neuznatelné Druhy rezerv podle určení: 1. Individuální – s přesným určením (kurzovní ztráty, bankovní úroky, opravy) 2. Globální – nejsou s přesným určením (obecně ke krytí podnikatelských rizik) Závazky vůči zaměstnancům Krátkodobý zdroj financování Firma je trvale v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům, protože ti pracují, vytvářejí firmě hodnoty, ale firma jim platí mzdu až s měsíčním zpožděním Dodavatelský úvěr Krátkodobý zdroj financování Jeden z nejběžnějších cizích zdrojů Vzniká při dodavatelsko - odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele bezúročně úvěruje. Běžná doba splatnosti bývá čtrnáct dní, ale může být i delší (měsíc, tři měsíce) Zálohy od odběratelů Krátkodobý zdroj financování Zdroj bezúročného financování, nepodléhá DPH (vyúčtováno na finální faktuře při předávání díla či zboží) Odběratel při objednání díla či zboží uhradí dopředu zálohu na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží Bankovní úvěry - Standardní cizí zdroj financování - Půjčování úvěrů za úroky, které jsou vyšší než úroky, které banka platí svým věřitelům, od kterých si půjčuje 1. Krátkodobé úvěry (splatnost do 1 roku) Kontokorentní – firma může na běžném účtu jít krátkodobě do mínusu, čerpá úvěr operativně, bez schvalování bankou, úvěr bývá zatížen vysokou úrokovou sazbou Eskontní (směnečný) – úvěr spojen s eskontem cizí směnky. Banka cizí směnku odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi Lombardní– úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy) Revolvingový – banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje, úvěr krátkodobý, ale i střednědobý 2. Střednědobé a dlouhodobé úvěry (splatnost delší než jeden rok) Lombardní Revolvingový Hypoteční – úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti) Závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Dvě nejdůležitější daně (DPH a daň z příjmu) platí firma státu zpětně za určité období. U DPH se jedná o období čtvrt roku nebo měsíc U daně z příjmu se jedná o období jeden rok plus čtvrt roku na podání daňového přiznání (pokud má firma daňového poradce je to období jeden rok plus půl roku) Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců je odváděno zpětně, legální forma dočasného bezúročného úvěru. Leasing - Forma dlouhodobého financování a) Operativní leasing –DM si zapůjčíme, platíme pronájem, po ukončení nájemního vztahu majetek vrátíme, nestane se naším vlastnictvím b) Finanční leasing – DM si pronajmeme, splácíme, po ukončení splátek za symbolickou cenu odkoupíme c) Zpětný leasing–uživatel nového nebo staršího zařízení jej prodá leasingové společnosti, se kterou uzavře následně smlouvu na zpětný pronájem B)ÚČTOVÁNÍ CIZÍCH ZDROJŮ Účtování rezerv Pro účtování rezerv máme v účtové osnově účet: 451 – Zákonné rezervy a 459 – Ostatní rezervy Tvorba rezervy se účtuje do nákladů ! Zákonné rezervy na účet -552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy na účet -554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Čerpání nebo rozpuštění rezervy se naúčtuje jako snížení nákladů na stranu Dal těchto účtů, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Účtování závazků vůči zaměstnancům a dodavatelům 333/ 321 Účtování odběratelských záloh 311/ 314 Účtování závazků vůči státu, zdr.pojišťovně, správě soc. zbezpečení 524/336 Účtování úvěru Druhy úvěru z hlediska času: Krátkodobé- s dobou splatnosti do 1 rokuDlouhodobé – s dobou splatnosti nad 1 rok Krátkodobé bankovní úvěry účtujeme na účtě 231 – Krátkodobý bankovní úvěr(pasivní účet) Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů na účet562- uroky Vzhledem k tomu, že o přijetí a splácení úvěru existují dva účetní doklady (výpis z úvěrového účtu a výpis z běžného účtu), účtuje se každý jedním účetním případem se souvstažným zápisem na účtu261 – Peníze na cestě. Dlouhodobé bankovní úvěry Při podnikání obvykle nestačí vlastní kapitál, je třeba použít i cizí zdroje financování.Mezi nejpoužívanější cizí zdroj financování firem patří úvěry.Úvěr je poskytován bankou na základě smlouvy o úvěru. Peněžní prostředky dohodnuté ve smlouvě mohou být poskytnuty: Převodem na účet dlužníkových věřitelůPřevodem na účet dlužníkaVýplatou v hotovosti O bankovních úvěrech s dobou splatnosti nad 1 rok účtujeme na účtu:461 – Bankovní úvěry Za poskytnutí peněžních prostředků platí firma úrok. Pro zachycení nákladových úroků máme v účtové osnově účet: 562 –Úroky Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky může mít účetní jednotka z různých titulů – z dlouhodobých půjček, z dlouhodobých přijatých záloh, z dlouhodobých dluhopisů nebo z dlouhodobého pronájmu. K účtování dlouhodobých závazků slouží účtová skupina47 – Dlouhodobé závazky Účtování úvěrů Příklad MD D KČ Na BÚ přijatá záloha od odběratele 221 311 10 000 Vystavená FA odběrateli za prodej služeb 311 602 15 000 Vyúčtování zálohy 602 311 25 000 Doplatek FA na BÚ 221 311 15 000

Témata, do kterých materiál patří