Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MARKETING

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MARKETING = způsob řízení hospodářské činnosti pomocí trhu řízení= usměrňování prvků a činnosti v soustavě ke stanovenému cíli -cíl: zajistitnejúspěšnější prodej výrobků ->trvale příznivý zisk (vyrábíme zboží, které si zákazníci skutečně přejí, získáváme stále zákazníky) - vychází z trhu -> průzkum trhu (již před prodejem) -> zjištění poptávky (současné a budoucí) -> výroba toho, co zákazníci žádají (přizpůsobení výrobního programu) - podnikatelé se snažíudržet stávající zákazníky azískat nové -> komunikují s nimi a zajímají je jejich názory a to již ve fázi vývoje nových výrobků a přípravy výroby marketing trh průzkumsoučasné poptávky průzkumbudoucí poptávky v souladu se změnami v poptávce, změny ve výrobě a službách -> tím sezajišťuje uspokojování potřeb odběratelů (zákazníků) ->docilování příznivýchzisků (zákazníci mají zájem o výrobky -> nakupují) Podnikatelské koncepce =způsoby (přístupy) připrovádění marketingových činností výrobní podnik předpokládá: že kupující dává přednostnízkým cenám zdůrazňuje: silný technický rozvoj s vysokou produktivitou práce zdroj zisku:úspory nákladů, zvýšený objem prodeje hromadná výroba pomocítechniky,nepreferuje potřeby zákazníků použití: kdyžpoptávka převyšuje nabídku výrobková podnik předpokládá: že kupující dává přednostkvalitnějším výrobkůmpři vyšší ceně soustředí se: natechnickou úroveň výrobků, jejichneustálou inovaci zdroj zisku:vyšší ceny značkové, luxusní výrobky,kusová výroba prodejní podnik předpokládá: že musíve značném rozsahu provádětpropagaci klade důraz na:reklamu, která získá a přesvědčí zákazníka ke koupi zdroj zisku:vysoký objem prodeje výrobky vyrobenéhromadnou výrobou ->převažuje nabídka nad poptávkou marketingová podnik předpokládá: že bezpoznání potřeb, přání kupujících nemůže obstát v konkurenci důraz na:průzkum potřeb -> odvíjí se od toho celý výrobní program, formy prodeje atd. zdroj zisku:zvýšená pravděpodobnost prodeje všech výrobků za ceny, které obsahují vyhovující zisk společenská (sociální, ekologická) podnik předpokládá: jeho jméno apopularitu zvýší důraz na celospolečenské zájmy klade důraz: naekologická hlediska a zdravý způsob života zákazníků (ne na všechny jejich potřeby) -> zvýšení popularity biopotraviny, bioplyn Rentabilita =ukazatel efektivnosti - udává, kolik Kč zisku před zdaněním získáme, pokud vložím 1 Kč nákladů -výstupy (efekty) =zisky -vstup= ekonomická veličina, její rentabilituvypočítáváme -hodnotíme rentabilitu:nákladovou, majetkovou, mzdovou, … - požadavek dlouhodobé rentability musíme nadřadit požadavkům krátkodobé rentability faktory dlouhodobé rentability: ochrana životního prostředí dosahování dobrého jména podniku, jeho stability na trhu udržení kvalifikovaných pracovníků (i při snížení výroby) snaha o zvýšení podílu firmy na trhu otevírání nových trhů urychlený vývoj nových výrobků a služeb zvýšení vliv v regionu sociální program s cílem trvalého sociálního smíru apod. - na fungujícím trhu obvyklenabízené zboží přesahuje poptávané množství -> proto zisk z prodeje běžných výrobků krátkodobé spotřeby závisí především na velikosti prodeje (odbytu) ->lepší je prodej většího množství za nižší cenu(západoevropská strategie prodeje) Průzkum trhu - sběr informací,znalost trhua jehovývoje předpokládá úspěšné podnikání základní metody průzkumu trhu: průzkum „od stolu“ – statistická zkoumánízměn ve spotřebě, přehledy cen životnost zboží účinnost propagace… průzkum „v terénu“ –obyvatelstvo – přání, zvyklost zákazníků - co, kde, kolik, komu prodat -zboží – užitkovost, kvalita, cena, balení, vnější vzhled -konkurence – metody práce, rozšíření a omezení nabídky marketingové členění trhu: potencionální trh – spotřebitelé, pro které je produktzajímavý, cenově a fyzicky dostupný aktuální trh – okruh spotřebitelů, kteří určitýprodukt nakupují cílový trh – část trhu, na kterou se firma hodlá zaměřit segmentace trhu –rozdělení z hlediskapotřeb, spotřeby a chování trhu nastejnorodé skupiny -segmenty trhu jsouskupiny zákazníků, které mají velmi podobné potřeby Marketingový mix - kombinace základních prvků marketingu (4P): výrobek (product) cena(price) cesty prodeje (place) stimulování prodeje (promotion) 1. VÝROBEK - statky, služby, informace, okolnosti spojené s výrobkem (bez poruch) -3 vrstvy:jádro(samotný výrobek) hmotná podoba včetně vnějších znaků (charakteristika – balení, značka, kvalita, …) rozšířené pojetí výrobku (služby – záruka, instalace, dodávka, …) jádro životnost nového výrobku = doba, po kterou se výrobek udrží na trhu nový výrobek – provýrobce i spotřebitele (nejrizikovější) - provýrobce (rizikové) - prospotřebitele= inovace spotřeby životní cyklus výrobku – má určité fáze - výrobek se na trhu vyskytuje v různých stádiích zralosti 1. zavedení na trh – velká investice na prosazení, nízký prodej, výroba ztrátová, seznámení výrobku se spotřebitelem, propagace (nízká zaváděcí cena) 2. růst – zvětšení objemu produkce, dosahování zisků, roste obrat 3. zralost –, vrchol prodeje, pro firmu výhodné, aby tato situace trvala co nejdéle, snižování cen, zvyšování kvality, - zavádění nových výrobků 4. úpadek – zájem o výrobek klesá, nástup nových výrobků - stáhnutí současného výrobku hmotná podoba -obaly výrobků – ochrana výrobku, lepší přeprava, skladování - upoutání pozornosti (tvar, motiv, …) - vyvolání přání koupit výrobek (obrázek, stručný popis výhod) - zapamatovatelný (značka -> právě chráněna) -design – soulad vnitřní a vnější charakteristiky výrobku - výsledek technických a marketingových činností -styl – estetické vlastnosti výrobku (kombinace linií, tvarů, forem, barev) -> zalíbí se zákazníkovi -móda = všeobecně přijatelný styl -kvalita= jakost - ve smyslupřání odběratele (odběratel požaduje určitý stupeň užitečných vlastností) - ve smysluprávním (výrobek v souladu s právními předpisy) rozšířený výrobek výrobky technicky náročnější dodávka a prodejní služby – výběr, uskutečňování dodávky (ceník, katalogy) - užívání výrobků -inspekční služba = sledování výrobku v průběhu užívání, servis - kvalita ser

Témata, do kterých materiál patří