Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAŇOVÝ SYSTÉM

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

DAŇOVÝ SYSTÉM daň= platba ve prospěch veřejného rozpočtu (státní, obecní, krajský,…) slouží k úhradě společných potřeb občanů je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou, nenávratnou, neekvivalentní, neúčelovou, opakovanou (neekvivalentní znamená, že každý občan platí jinou částku daní a jinou „dostane zpět“ v podobě užití veřejných statků (= princip solidarity) Členění daní 1.přímé daně – poplatník je platípřímo finančnímu úřadu a) důchodové – odvádí se podle výše důchodů (= příjmů), tj. DPPO a DPFO b) majetkové – odvádí se podle druhu a velikosti majetku (darovací z darů, dědická z dědictví, atd.) 2. nepřímé – poplatník je neplatí přímo finančnímu úřadu, ale zaplatí jenepřímo v cenách zboží a služeb, které si kupuje (DPH, spotřební daň, ekologické daně) daně univerzální – daně vybírané při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb (=DPH) daně selektivní – daně vybírané pouze u vybraných druhů zboží (=spotřební daň) Základní daňové pojmy plátce = ten, kdo má povinnost daň odvádět finančnímu úřadu (ale nemusí to být z jeho peněz) poplatník = ten, z jehož peněz je daň hrazena (ale nemusí ji odvádět FÚ přímo on) např. - u DPFO je poplatníkem zaměstnanec (daň se strhává z jeho mzdy), ale plátcem je zaměstnavatel (on za zaměstnance odvede daň FÚ) - u daně z nemovitostí je plátcem i poplatníkem majitel nemovitosti (platí ze svých peněz a sám ji odvede FÚ) základ daně = částka, ze které se vypočítá daň sazba daně = procentem vyjádřený poměr daně k základu daně zdaňovací období – období, za které je daň placena (rok, měsíc, …) splatnost daně = termín, do kterého musí být daň uhrazena správce daně = státní instituce, která daně vyměřuje, vybírá, spravuje a může je vymáhat, tj.finanční úřad nebo celní úřad (u ekologických daní) Funkce daňové soustavy fiskální – úkolem daňové soustavy je vytvořit dostatečně velký státní rozpočet, který by zabezpečil plynulé financován státního hospodářství regulační – reguluje spotřebu (zejména spotřební daně) – přispívá ke zdravější a ekologicky únosné spotřebě stimulační – daňová soustava má působit tak, aby stimulovala daňové poplatníky k ekonomickému rozhodování sociální – do daní se promítá sociální hledisko (např. slevy na děti, invalidy, apod.) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníci: fyzické osoby Zdaňovací období:1 rok Předmět daně: § 6 – příjmy ze závislé činnosti § 7 – příjmy ze samostatné činnosti § 8 – příjmy z kapitálového majetku § 9 – příjmy z nájmu § 10 – ostatní příjmy Osvobození od daně: příjmy z prodeje domu, bytu (bydlel-li tam alespoň 2 roky nebo od nabytí uplynulo 5 let) příjmy z prodeje movitých věcí (kromě CP, motorových vozidel, letadel a lodí) dávky NP, DP, státní podpory, apod. stipendia, ceny z veřejné soutěže a další Základ daně: součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů (§ 6 – 10), kde dílčím základem jsou vždy příjmy – výdaje vynaložené na jejich dosažení pozn.: pokud výdaje přesáhnou příjmy uvedené v §7 a 9, je rozdíl ztrátou, kterou lze odečíst od zjištěného daňového základu v následujících zdaňovacích obdobích (nejdéle v 5) Nezdanitelná část ZD: dary poskytnuté obcím, krajům, na vzdělání, výzkum, apod. (max. 15 % ZD) úroky zaplacené ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru příspěvek na penzijní připojištění (odečte se výše ročních příspěvků snížená o 12.000, max. lze odečíst 12.000 Kč) zaplacené pojistné na životní pojištění (maximálně 12.000,-- Kč a smlouva musí být uzavřena do 60 let věku pojištěného) úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (max. 10.000,--) zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 1,5 % příjmů dle § 6 a zároveň max. 3.000,-- Kč) Sazba daně: 15 % ze ZD sníženého o nezdanitelnou část a odčitatelné položky a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů pozn.: z vypočtené daně se odečtou slevy na dani (na poplatníka, studenta, dítě, atd.) Daňové přiznání: musí podat každý, jehož roční příjmy přesáhly 15.000,-- Kč a to i pokud vykazuje daňovou ztrátu!!! a to do 31. března následujícího roku, pokud si vezme daňového poradce termín se posouvá na 30. června následujícího roku DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Poplatníci:PO, organizační složky státu a další dle zákona Zdaňovací období: kalendářní nebo hospodářský rok nebo účetní období Předmět daně: příjmy/výnosy z veškeré činnosti Osvobození od daně: členské příspěvky zájmovým sdružením, profesním komorám, politickým stranám, apod. příjmy z provozu malých vodních elektráren příjmy státních fondů a spousta dalších Základ daně:rozdíl mezi příjmy a výdaji (u účetní jednotky rozdíl mezi výnosy a náklady), který se dle zákona upraví Odčitatelné položky: daňová ztráta z předchozích zdaňovacích období (nejdéle 5 let stará) výdaje vynaložené na výzkum a vývoj (v plné výši) Sazba daně: 19 % Slevy na dani: 18.000,-- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 60.000,-- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením polovina daně, pokud zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců a pokud více než 50 % PEPP jsou osoby se zdravotním postižením Daňové přiznání musí podat i pokud je ZD nula nebo daňová ztráta a to do 31. března následujícího roku, pokud si vezme daňového poradce termín se posouvá na 30. června následujícího roku DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ tvoří jidaň z pozemků adaň ze staveb a jednotek a) DAŇ Z POZEMKŮ Předmět daně: pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí Poplatník: vlastník pozemku (není-li znám tak uživatel pozemku) nebo nájemce (u pronajatého pozemku) Základ daně: cena pozemku (která se zjistí jako rozloha pozemku v m2 krát průměrná cena půdy daná vyhláškou) Sazba daně: zahrady, sady – 0,75 % trvalé travní porosty – 0,25 % stavební pozemky – 2 Kč zastavěná plocha – 0,20 Kč u stavebních pozemků 1,-- Kč/ m2, u ostatních 0,10 Kč/m2 !! sazba daně se násobí koeficientem, který se liší podle počtu obyvatel (např. v obcích nad 50000 obyvatel je koeficient 3,5) b) DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK (bytů) Předmět daně: zdanitelná stavba = budova, jednotka (předmětem není budova, ve které jsou jednotky) Poplatník: vlastn

Témata, do kterých materiál patří