Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodoby_majetek._Investice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. DLOUHODOBÝ MAJETEK. INVESTICE a) DLM – pojem, členění, oceňování - majetek dlouhodobé povahy, který nemění svou podobu, pouze se opotřebovává - slouží k provozu podniku 1. dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - doba opotřebení musí být delší než 1 rok - pořizovací cena (PC) musí být vyšší než 40 000,- (podle zákona o dani z příjmu) PC = cena + doprava + clo + montáž + instalace ajiné vedlejší pořizovací náklady - nemovitosti (budovy, pozemky) - movité věci, movitý majetek (stroje, nábytek, zařízení) - pěstitelské celky trvalých porostů (pole) - základní stádo - otvírky nových lomů - umělecká díla a sbírky - drobný hmotný majetek (PC je menší než 40 000,- nebo doba opotřebení kratší než 1 rok) 2. dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - doba opotřebení musí být delší než 1 rok - pořizovací cena musí být vyšší než 60 000,-(podle zákona o daní z příjmu) - zřizovací výdaje (vznikají při založení podniku) - výsledky výzkumné činnosti (nový projekt, technologie, patenty) - software - ocenitelná práva (licence, know-how = znalosti, zkušenosti) - drobný nehmotný majetek (PC je menší než 60 000,- nebo doba opotřebení kratší než 1 rok) 3. dlouhodobý finanční majetek (DFM) - majetek dlouhodobé povahy, který není potřeba k podnikání, ale podnik si jej pořizuje jako finanční spekulaci za volné finanční prostředky - doba držení musí být delší než 1 rok - cenné papíry (majetkové a dluhové povahy) - nemovitosti k prodeji - půjčky jiným firmám - vklady u banky Oceňování DLM 1. pořizovací cena (PC)- u majetku pořízeného nákupem 2. reprodukční cena (RPC)- cena stanovená soudním znalcem („odhad“) - používá se, když nemáme doklad o ceně (darování, dědictví) 3. vlastními náklady (vl. N)- cena majetku vyrobeného ve vlastní režii (viz kalkulace) 4. zůstatková cena (ZC)- vstupní cena - opotřebení Financování DLM 1. Vlastní zdroje (zisk, odpisy, vklady společníků) 2. Cizí zdroje (úvěry, dluhopisy) b) Způsoby pořízení DLM, leasing – pojem, členění, výhody, nevýhody Pořízení: - nákup - darování - dědictví - vklad společníka z osobního vlastnictví do firmy - vlastní výroba (ve vlastní režii) - leasing - nové zjištění (majetek, který dosud nebyl v účetnictví zachycen) Leasing - forma pronájmu, majitel předává uživateli předmět leasingu výměnou za předem stanovené splátky na určité období Výhody: - je dostupný, když nemáme peníze - splátky lze zahrnout do nákladů - nesnižuje se likvidita podniku (schopnost splácet svoje závazky) Členění: 1.leasing operativní (krátkodobý, provozní) - pronajímatel pronajímá předmět leasingu na kratší dobu, poskytuje kompletní servis - po skončení smlouvy se předmět vrátí zpátky pronajímateli 2.leasing finanční - dlouhodobý pronájem, nájemce ve stanovených splátkách uhrazuje cenu předmětu - po skončení smlouvy nájemce předmět obvykle odkoupí Leasing podle účastníků- přímý (vlastník - nájemce) - nepřímý (vlastník – leasingová společnost – nájemce) Podle teritoriálního hlediska - místní, tuzemský (všichni účastníci jsou z jedné země) - zahraniční (jeden z účastníků je ze zahraničí) Průběh leasingu 1. sepsání leasingové smlouvy 2. zaplacení akontace 3. převzetí předmětu leasingu 4. úhrada pravidelných splátek 5. sepsání kupní smlouvy a zaplacení zůstatkové ceny Zůstatková cena - nulová - pevná částka - % z pořizovací ceny c) Opotřebení DLM, odpisy – pojem, členění, výpočet - opotřebení znamená, že majetek postupně ztrácí svoji hodnotu 1. fyzické opotřebení - v důsledku používání - v důsledku nepoužívání 2. morální opotřebení - v důsledku technického pokroku odpisy: peněžně vyjádřené opotřebení oprávky: souhrn (součet) odpisů za více let Odpisy 1. účetní - podnik je počítá pro vlastní potřebu - mají odrážet skutečné opotřebení majetku - způsob odpisování si stanoví vlastník majetku - odpisování se provádí do výše vstupní ceny a) výpočetpodle doby upotřebitelnosti: odpisová sazba (v %) = 100 / počet let upotřebitelnosti odpis = (vstupní cena * odpisová sazba) / 100 b) výpočetpodle výkonu: odpis na (1 kus) jednotku výkonu = VC / výkon roční odpis = odpis na jednotku výkonu * výkon v daném roce 2. daňové - slouží k naplňování státního rozpočtu - potřebuje-li stát peníze, sníží odpisové sazby, tím pádem firmě klesnou náklady, tzn. má vyšší zisk a platí vyšší daně - majetek je rozdělen do 6 skupin podle předpokládané doby odepisování - u majetku, u kterého je poplatník 1. vlastníkem (nově pořídil majetek) může použít odpisovou sazbu pro zvýšení odpisu (2. tabulka), majetek je odepsán rychleji, což je pro poplatníka daňově výhodné -k výpočtu musíme znát: PC (vstupní cenu), odpisovou skupinu, způsob odpisování, sazby nebo koeficienty, vzoreček k výpočtu a)rovnoměrné odpisy - podnik je použije, očekává-li konstantní hospodářský výsledek (zisk) - postup výpočtu: 1. zjistit odpisovou skupinu 2. zjistit vstupní cenu 3. výpočet jednotlivých odpisů odpis v 1. roce = (VC * odpisová sazba v 1. roce) / 100 odpis v dalších letech = (VC * odpisová sazba v dalších letech) / 100 b)zrychlené odpisy - podnik je použije, očekává-li vysoké zisky, které budou postupně klesat odpis v 1. roce = VC / koeficient pro 1. rok odpis v dalších letech = (2 * ZC) / (koeficient pro další roky – počet let odepisování) *)odpisy pro zvýšenou vstupní cenu - odpisy pro zvýšenou vstupní cenu počítáme od roku, ve kterém bylo na majetku provedeno technické zhodnocení (musí být vyšší než 40.000,--) - technické zhodnocení: - rekonstrukce - modernizace - nástavba - přestavba - stavební úprava - pokud je ZC vyšší než možný odpis, odepíšeme celou částku a budeme odepisovat dál - pokud je ZC nižší než možný odpis, odepíšeme v následujícím roce částku ve výši ZC d) Způsoby vyřazení DLM 1. likvidace v důsledku opotřebení 2. likvidace v důsledku škody 3. vyřazení prodejem 4. vyřazení darováním 5. vyřazení převzetím do osobního vlastnictví Průběh vyřazení - vyškrtnutí z evidence – doúčtování odpisů – likvidace e) Péče o DLM – údržba a opravy - DLM používáním a působením přírodních vlivů ztrácí některé své původní vlastnosti, např. výkon, přesnost aj.

Témata, do kterých materiál patří