Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Ekonomická reforma ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. MO Ekonomická reforma ČR 1948 – 1989– již před 1948 zestátňování = etatizace (týkalo se všeho kromě osobního vlastnictví), zmizelo soukromé vlastnictví – 1948 – 89 – pro českou ekonomiku charakteristické centrální plánování a direktivní řízení – začala existovat družstva - modifikovalo se osobní vlastnictví Situace od listopadu 1989– ekonomická reforma probíhala v ČR již před vznikem samotné ČR, od roku 1991 – dochází k proměně centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní – vytvoření pluralitního systému – vytvoření legislativních podmínek pro podnikatelskou a obchodní činnost – deetatizace = „odstátnění“, přeměna státního vlastnictví na soukromé – odstranění monopolu – vybudování soustavy bank odpovídající potřebám tržní ekonomiky – zřizování institucí nezbytných pro fungování tržní ekonomiky (např. živnostenské a finanční úřady) – transformační proces ČR je hodnocen jako málo povedený – trvale klesá podíl primárního sektoru (zemědělství, těžba) a sekundárního sektoru (průmysl) Ekonomická reforma –deetatizace/komercionalizace– podstatné části státního majetku byly převedeny na akciové společnosti – tyto podniky hospodaří mimo státní rozpočet a přispívají pouze v rámci daňového systému –privatizace – přerozdělení tzv. socialistického vlastnictví do soukromých rukou – snaha přeměnit státní podniky na soukromé –restituce = navrácení majetku původním majitelům nebo rodinným příslušníkům, který byl znárodněn po roce 1948 vládou KSČ – v případě nemožnosti finanční kompenzace – převod majetku od státu na obce – šlo o majetek spravovaný městskými úřady až do roku 1948 – transformace sociálních družstev – především zemědělská družstva byla převedena na soukromá nebo soukromě-obchodní společnosti – míra státního vlastnictví byla nejvyšší v postkomunistických zemích střední a východní Evropy (100%) –rozdělení:1. malá –> týkala se menších provozoven v oblasti obchodu a služeb a nezemědělské výroby (restaurace, opravny) –> přímý prodej celých malých podniků nebo jejich částí formou aukce (veřejných dražeb) 2. velká –> začala roku 1992 –> převod středních a velkých podniků všech odvětví do soukromého vlastnictví (přeměna na akciové společnosti a následný prodej akcií na burze) –> forma dražby, veřejné soutěže, přímého prodeje... 3. kupónová –> probíhala ve dvou vlnách v letech 1991 – 1994 –> rozdělení státního majetku mezi obyvatele prostřednictvím cenných papírů (kupónů) –> specificky česká –> každý investor si koupil kupónovou knížku za 1000 Kč –> investoři museli zaregistrovat své kupónové knížky na poštách nebo registračních místech, bylo otevřeno splnění podmínek pro účastníka a knížka mu byla orazítkována –> investor mohl investovat sám nebo prostřednictvím privatizačních fondů –> 1991 – 1993 – první vlna –> 1993 – 1994 – druhá vlna –vývoj měny–do roku 1990 – nekonvertibilní = lidé nesměli vlastnit ani vyměňovat cizí peníze –1991 – 1995– přechodné období, kdy byla koruna částečně směnitelná – lidé mohli mít omezené množství deviz –od roku 1995 – směna koruny byla zcela uvolněna, nejsou žádné překážky výměny (měna je konvertibilní) Státní rozpočet– finanční a materiální prostředky, které stát potřebuje k plnění svých funkcí – podoba bilance, má rozpočtovou a výdajovou stránku – plní funkci finančního plánu státu a je centralizovaným fondem finančních prostředků státu na určité rozpočtové období – nástroj regulace ekonomického a sociálního rozvoje – rozpočtová (fiskální) politika= využívání rozpočtu jako nástroj prosazování předem stanovených cílů – pohybuje se řádově ve stovkách miliard Kč –příjmy:– daně – sociální pojištění (důchodové, nemocenské, v nezaměstnanosti) – clo, celní poplatky – penále a pokuty – správní a soudní poplatky, poplatek za využívání dálnic – příjmy z prodeje státního majetku, příspěvky od zahraničních institucí –výdaje:– veřejná spotřeba státu (státní správa, údržba silnic a dálnic, vědecké činnosti) – veřejná spotřeba obyvatel (školství, zdravotnictví, věda, kultura) – transfery (= platba, za kterou stát nedostává žádnou protihodnotu) domácnostem (důchodové a nemocenské zabezpečení, politika zaměstnanosti) – dotace podnikům – bytová politika (příspěvky na stavební spoření, úvěry...) – příspěvky územním rozpočtům (stát přispívá do rozpočtu obcí, které mají malé vlastní příjmy) – poplatky zahraničním organizacím –schodek státního rozpočtu – stát si musí na svoje výdaje vypůjčit – většinou vydá státní dluhopisy, které si koupí tuzemské banky a podniky nebo zahraniční investoři – stát pak musí dluhy splácet včetně úroků –druhy: 1. přebytkový –> vytváří rezervu na dobu nepříznivého ekonomického vývoje –> příjmy převažují nad výdaji 2. vyrovnaný –> příjmy a výdaje jsou v rovnováze 3. schodkový –> výdaje převyšují nad příjmy –> podporuje dočasný rozvoj ekonomiky, ale na dluh –> bývá výsledkem expanzivní fiskální politiky –> vzniká deficit státního rozpočtu –> dlouhodobý schodek –> státní dluh Makroekonomika– globální ekonomické jevy – zabývá se studiem celkových ekonomických sil v národním hospodářství a jejich působením na sebe – analýza národní ekonomiky jako celku – zabývá se vztahy mezi národními ekonomikami (souvislosti a vývojové tendence hospodářského růstu, nezaměstnanosti a inflace) –makroekonomičtí ukazatelé– HDP a HNP – tempo ekonomického růstu – míra nezaměstnanosti – míra inflace – vývoj platební a obchodní inflace –celkový produkt= hodnocení národního hospodářství – množství statků a služeb, ekonomika vyprodukovala za určité období –HDP– hrubý domácí produkt – souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci – charakterizuje výkonnost národního hospodářství jako celku –2 metody výpočtu:1. zbožová metoda –> sčítá všechny vyrobené finální statky a služby –> HDP = spotřeba domácnosti (1) + investice soukromých domácích firem (2) + vládní nákupy (3) + čistý vývoz (4) –> 1 – krátkodobá i dlouhodobá spotřeba dom

Témata, do kterých materiál patří