Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Investiční výstavba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Investiční výstavba - je to, pořizování nového DM, nebo jeho rozšiřování, rekonstrukce a modernizace DM = majetek, který podnik potřebuje k provozování své činnosti, používá se déle než jeden rok, pouze se opotřebovává Členění DM: Dlouhodobý hmotný majetekDlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý finanční majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - pořizovací cena je větší než 40.000 Kč - podnik si může stanovit libovolný limit pro zařazení majetku do kategorie DHM movitý, ale pro výpočet daně z příjmu platí limit větší než 40.000 Kč - auto, počítač, stroj, … Nemovitý - bez ohledu na pořizovací cenu - pozemky, budovy (neodepisují se, nelze určit opotřebení) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - software, zřizovací výdaje, licence, patenty DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - cenné papíry = dluhopisy, akcie, vklady banky na dobu delší než 1 rok = terminované vklady Majetek, jehož pořizovací cena je menší, než 40.000 Kč (u hmotného) nebo 60.000 Kč (u nehmotného) a doba použitelnosti je delší než 1 rok, jedná se o dlouhodobý drobný majetek Oceňování DM Pořizovací cena = cena pořízení + ostatní pořizovací náklady (doprava, montáž, pojištění) Vlastní náklady - vklad ve vlastní režii, majetek pořízen vlastní činnosti Reprodukční pořizovací cena - cena stanovena znalcem (odhadem) - při zařazení již používaného DHM Zajišťujeme jí reprodukcí (obnova, nahrazení starého a opotřebeného DM novým) 3 typy reprodukce2. Rozšířená – nahrazení starých strojů novými ve větším rozsahu Extenzivní = náhrada jednoho stroje více stroji se stejným výkonemIntenzivní = náhrada jednoho stroje jedním s vyšším výkonem 3. Zúžená – jedná se o nahrazení starých strojů novými v menším rozsahu O investiční bychom měli uvažovat, jestliže technické vybavení je morálně i fyzicky opotřebené, nebo odběratelé mají větší zájem o výrobky a služby. Výrobní kapacita - vyjadřuje maximální množství výrobků, které je podnik schopný vyrobit za určitou dobu (např. rok) při optimálních podmínkách (= kvalitní stroje, kvalifikovaní zaměstnanci, kvalitní materiál, …) VK = KNv * VČF * počet strojů Kapacitní normaČasu – vyjadřuje, kolik času potřebuje stroj na výrobu 1 výrobku (10 min na kus)Výkonnosti – vyjadřuje, kolik výrobků vyrobí stroj za jednotku času (6 ks / hod)Využitelný časový fond (SO, NE, svátky) (nemocenské)(8, 16, 24) Využití výrobní kapacity - zvýšení VVK dosáhneme zdokonalením pracovníků, péčí o DM, kontrolou materiálu, zlepšení organizace práce Skutečné VVK = skutečná produkce/VK * 100 Efektivnost investic Investice = výdaje vynaložené na pořízení DM, na jeho modernizaci, rekonstrukci, přístavbu a nástavbu E = roční čistý zisk z investic / investiční NÁ(cena investice)N = investiční NÁ / roční čistý zisk z investic Efektivnost DM můžeme vyjádřit jako poměr mezi výstupem (tržby, zisk) a vstupem (hodnota DM). Efektivnost využití DM závisí na využití kapacity zařízení (intenzivní využití) a na využívání z hlediska časového (extenzivní využití). Ki = skutečný výkon stroje za h / kapacitní norma za hodinuKe = skutečná doba činnosti stroje v h /VČF stroje v hKk = Ki * Ke (zaokrouhluje se na 4 desetinná místa) Pořízení DM - za pořizovací cenu- ve vlastních nákladech- za reprodukční cenu- za reprodukční cenu- za reprodukční cenu Financování pořízení DM: - leasing (pronájem DM) Péče o DM: - pravidelná kontrola DM a odstranění drobných poruch (výměna žárovky, …)- zajištění DM v provozu schopném stavu (výměna spojky, …)Běžné: opravy malého až středního rozsahu (výměna součástek)Generální: opravy velkého rozsahu, velmi nákladnéPreventivní: předem plánované opravy, provádí se před vznikem poruchy Vyřazení DM Prodej nepotřebného DMLikvidace odepsaného DM (sešrotování)DarováníPřevod z majetku do osobního vlastnictvíLikvidace v důsledku škody

Témata, do kterých materiál patří