Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17 Financování podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (266,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. MATURITNÍ OTÁZKA Financování a řízení podniku Význam: Financování podniku je získávání finančních zdrojů a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku – Kde vzít peníze? Jak investovat?Zahrnují se sem i všechny finanční operace při založení podniku, při jeho rozšiřování, fúzi a likvidaci Základní pojmy: Finanční situace-hodnocení úrovně podnikového hospodaření (v jaké je finanční situaci) Solventnost-schopnost hradit splatné závazky Likvidita-schopnost majetku přeměnit se na peníze (např. budova – nízká likvidita, zboží, pohledávky – vysoká likvidita, auto – střední likvidita Míra zadluženosti-podíl vlastních a cizích zdrojů Finanční stabilita-schopnost krátkodobě i dlouhodobě dosahovat výnosů i uspokojovat finanční závazky (když dosahuje výnosů (prodává) a platí i dluhy a závazky) Rentabilita-ziskovost podniku, měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu = výnosnost (jaký zisk má z vloženého kapitálu) Cíle financování podniku: Opatřovat kapitál a rozhodovat o jeho struktuře (kolik je vlastních a cizích zdrojů)Rozhodovat o umístění kapitálu (jak investovat kapitál)Rozhodovat o rozdělení ziskuZajišťovat celkovou finanční stabilitu podniku (solventnost, likviditu) Finanční řízení Úkoly: Zajištění platební schopnosti firmy (včasná úhrada závazků)Zajištění likvidity majetku firmyZajištění rentability firmy (výnosnost, ziskovost firmy)Usměrňování finančních vztahů s bankami (úvěrová politika)Řízení daní Faktory ovlivňující finanční řízení: Faktor času-časový nesoulad určitých rozhodnutí Na výši budoucí hodnoty peněz má vliv inflace, úroková míra, riziko či nejistota. Inflace-snižuje kupní sílu peněz v čase, cenová hladina má stoupající tendenci, proto uspokojení současných potřeb bychom měli peníze použít dnes (ztráta síly, růst cen)Úroková míra-vyjadřuje cenu peněz jak u úvěrů, tak i u úspor (investic). Výše úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Faktor rizika-spočívá v důsledku inflace, ve změnách cenových relací, ve změnách úroků a v možnosti, že investovaná částka nebude vrácena včas nebo v plné výšiVnějších příčin(inflace, hospod. krize, přírodní katastrofa)Vnitřních příčin(chybný odhad poptávky) Finanční plánování Výsledkem je finanční plán, ve kterém se řeší otázky jak peníze získat a jak peníze utratit. Obsah finančního plánu: Stanovení finančních cílůOpatření potřebná k dosažení cílůAnalýza rozdílů mezi skutečným a očekávaným stavem Rozeznáváme: Krátkodobé finanční plánování (do 1 roku)-měsíc, čtvrtletí, týden Nákup – řízení zásob, mzdy, služby Prodej výrobků, zboží, služeb Řízení pohledávek a závazků Plánování běžných peněžních příjmů a výdajůDlouhodobé finanční plánování (doba delší než 1 rok) Úkolem je plánovat finanční zdroje, které budou použity na zvětšení nebo obnovu dlouhodobého majetku (nákup a modernizace strojů, budov, nová technologie) Druhy financování Běžné financování Vynakládání prostředků na běžný provoz (např. nákup materiálů, mzdy, tržby za zboží apod.)Mimořádné financování Při zakládání firmy Při rozšiřování podniku Při sanaci podniku (sanace= soubor opatření přijímaných v krizovém období podniku) Při likvidaci podniku Zdroje financování Vlastní zdroje Základní kapitál Živnost – vklady S.r.o. – vklady A.s. – nominální hodnota akcií V.o.s. – vklady K.s.- vklady Družstvo – členské vklady Zisk – nerozdělený zisk z minulých let Fondy tvořené ze zisku –rezervní fond, kapitálový fond, kulturní a sociální fondy, apod. Emisní ážio – prodejní cena emitovaných akcií je vyšší než nominální hodnota akcie Cizí zdroje (cizí kapitál)Bankovní úvěryZávazky k: Dodavatelům(nezaplacené faktury) Finančnímu úřadu(nezaplacené daně) Zaměstnancům Státu(vnikají neuhrazením soc. a zdrav. pojištění) Finanční výkazy ROZVAHA A Rozvaha k 1.1. B DM - stálá aktiva VZ - vlastní zdroje OM- stálá aktiva CZ - cizí zdroje DM-dlouhodobá aktiva VZ-ZK, fondy, zisk CZ-dlouhodobé – úvěry, krátkodobé – závazky VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT = VÝSLEDOVKA(slouží k výpočtu výsledku hospodaření) VÝSLEDOVKA náklady výnosy zisk ztráta Zakladatelský rozpočet Vynaložení peněz (např. nákup materiálu, strojů a zařízení, palivo, energie, mzdy) až do doby než podnik obdrží první platby za prodané výrobky nebo poskytnuté služby. Musíme zajistit: Předpokládané náklady, výnosy a tím i ziskPotřebu dlouhodobého a oběžného majetku a zdroje jeho krytíRozdělení příjmů, tok hotovostíPředpokládanou výnosnost podniku a ukazatele (finanční analýzy) Cash-flow neboli peněžní toky (skutečný pohyb peněz v podniku) Zisk není částka, kterou bychom zjistili jako přírůstek peněz v pokladně. Je ukryt v celé řadě položek (zásoby, stroje, pohledávky apod.) Vyjadřujeme skutečný pohyb peněz v podniku. Musíme zjistit, zda budeme mít vždycky dostatek peněz ve správném čase. Cash-flow vychází z toho že: Dochází k rozdílu mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením (koupě zařízení na úvěr)Časový nesoulad mezi vznikem hospodářské operace a jejím finančním zachycením (nárok na mzdu vzniká dřív, než je výplatní termín) Příklad: financování podniku Sestavte rozvahu podniku (výroba nábytku), který má k 1. 1. 2015 tato aktiva a pasiva: Peníze na BÚ 115 000,-(A- krátkodobý fin. majetek) Dřevotříska na skladě 56 000,-(A- materiál) Vyrobené židle a stoly 87 000,-(A- výrobek) Peníze v pokladně 32 000,-(A- krátkodobý fin. majetek) Bankovní úvěr 54 000,-(P- úvěr) Pohledávky u odběratelů 24 000,-(A- pohledávky) Budova 1 200 000,-(A- DM: budova) Stroje na výrobu nábytku110 000,-(A- DM: samostatný movitý majetek-SMV) Rozpracované stoly 21 300,-(A- nedokončená výroba) Závazky k dodavatelům 58 300,- (P- závazky) Laky a barvy 8 200,-(A- materiál) Dlužné daně 15 600,-(P- závazky) Nákladní automobil356 000,-(A- DM: samostatný movitý majetek-SMV) Dlužné mzdy 64 700,-(P- závazky) A Rozvaha k 1. 1. 2015 P Dlouhodobý majetek: Vlastní zdroje: budova 1 200 000,- ZK 1 817 500,- SMV 466 000,- Cizí zdroje: Oběžný majetek: úvěr 54 000,- krátkodobý finanční majetek: závazky dodavatel

Témata, do kterých materiál patří