Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojišťovnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14.POJIŠŤOVNICTVÍ charakteristika a princip, rozdělení na nekomerční a komerční činnost pojišťoven, význam pojištění základní pojmy historie, současnost, právní úprava pojišťovnictví v ČR druhy pojištění podle formy a podle předmětu pojistná smlouva Charakteristika a princip, rozdělení na nekomerční a komerční Každodenní život firem i jednotlivců je spojen s řadourizik. Jedná se o úrazy, nemoci, drobné krádeže, ale i katastrofy živelní nebo způsobené člověkem. Pojišťovnictví vzniklo na obranu proti těmto rizikům. Pojišťovnictví je specifický ekonomický obor, který řeší minimalizaci rizik ekonomických a neekonomických činností člověka. Základní princip pojišťovnictví Pojišťovnictví je založeno nasolidárnosti – osoby, které předpokládají, že u nich nastane nepříznivá situace, budou solidární k osobě, u níž opravdu tato situace nastala. Z pojistného vybraného od všech klientů se vyplácejí peníze těm, u kterých nastala pojistná událost, tzn., že vložené peníze se někomu nevrátí vůbec, někomu několikanásobně. Rozdělení pojištění komerční pojištění – provozované komerčními pojišťovnami (= podnikatelské subjekty, a. s. např. ČP, Kooperativa, Allianz,…) nekomerční pojištění zákonné sociální pojištění osobzahrnuje nemocenské pojištění, důchodové a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti zákonné zdravotní pojištění osobje určeno na úhrady léků, pobyt v nemocnici, lékařské ošetření a vyšetření penzijní připojištění – dobrovolné, spravují ho penzijní fondy Činnost pojišťoven, význam pojištění Činnost pojišťoven - pojišťovny se zabývají pojišťovací činností – sjednávání pojištění, jeho správa, likvidace pojistných událostí, poskytování pojistného plnění,poradenská činnost zajišťovací činností – tzn. převzetí části rizika od ostatních pojišťoven,zajišťovna = "pojišťovna pojišťoven", probíhá obvykle v mezinárodním měřítku – umožní vyplatit i mimořádně vysoké škody (povodně, zemětřesení), aniž to pojišťovnu položí zábrannou činností – prevence = předcházení škodám (propagace - reklama autosedaček, zvýhodněné pojištění při pořízení zabezpeč. zařízení v autě nebo bytě) Význam pojištění snížení rizik v běžném občanském životě i při podnikání resp. jejich přenesení na pojišťovnu má zabezpečit pojištěného pro případ nahodilých nepříznivých událostí (živelní pohromy, odcizení, úraz,…) nemůže zabránit ztrátám na majetku, vrátit zdraví nebo život, ale může zmírnit následky, poskytnout finanční náhradu, nahradit nebo opravit věci … Základní pojmy pojistitel – pojišťovna pojistník - osoba (FO nebo PO), která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby a je povinen platit pojistné pojištěný - subjekt, na jehož majetek, život, zdraví příp. odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje, osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, nemusí být totožná s osobou, která uzavřela pojistnou smlouvu. oprávněná osoba - osoba, které smrtí pojištěného vzniká právo na pojistné plnění smluvně nebo podle Občanského zákoníku pojistná událost - nahodilá skutečnost, kdy vzniká povinnost pojišťovny platit za vzniklou škodu podle pojistné smlouvy a pojistných podmínek pojistné - peněžní částka, kterou platí pojistník pojišťovně na základě uzavřené pojistné smlouvy – měsíčně, čtvrtletně, ročně, jednorázově pojistná částka - maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě poj. události pojistné plnění - peněžní částka, kterou vyplatí pojišťovna v případě pojistné události pojistná doba - doba trvání pojištění (začíná počátkem a končí zánikem pojištění) pojistné riziko - souhrn rizik krytých příslušným druhem pojištění živelní událost - jevy pro účely pojištění jako: požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplavy, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, pád stromu, zemětřesení, aj. Historie, současnost, právní úprava pojišťovnictví v ČR Historie pojišťovnictví v ČR nejvýznamnější pojišťovna za 1. republiky - Slávia do r. 1968 pouze 1 pojišťovna Československá státní pojišťovna po r. 1968 Česká a Slovenská státní pojišťovna po roce 1989 demonopolizace pojišťovacího trhu – na český trh vstupují zahraniční pojišťovny Současnost na pojistném trhu v ČR působí asi 30 pojišťoven, největší podíl na trhu má Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Generali, Komerční pojišťovna, ČSOB poj.) jsou sdruženy vČeské asociaci pojišťoven - je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven (asi 26 pojišťoven) - propaguje pojištění, řeší odborné problémy, vypracovává analýzy, statistiky Právní úprava pojišťovnictví zákon o pojišťovnictví – základní pravidla pro činnost pojišťoven občanský zákoník – právní úprava pojistné smlouvy zákoník práce, obchodní zákoník vyhláška MF o tvorbě a použití rezerv pojišťoven V pojišťovnách vykonává státstátní dozorprostřednictvím ČNB: - povoluje činnost pojišťovnám (uděluje koncese) - kontroluje dodržování právních předpisů a tvorbu a užití rezerv, solventnost Druhy pojištění a )Podle formy (způsobu) pojištění zákonné –uzavírá se automaticky ze zákona,neuzavírá se pojistná smlouva, musí se povinně platit pojistné povinně smluvní – zákon ukládápovinnost pojistit se, tedy smlouvu- pojištění odpovědnosti provozovatelů civilních letadel smluvní dobrovolné – závisí nasvobodném rozhodnutí klienta všechny ostatní druhy pojištění – např. pojištění proti odcizení, úrazu, živelní pohromě, havarijní b) Podle toho, na čem závisí náhrada Škodová pojištění –nahrazují určitou výši škody vzniklou v důsledku pojistné události Obnosová pojištění – nejsou závislá na výši škody, tuto škodu by byl problém vyčíslit – u životního pojištění. Výše pojistného plnění je dána výší sjednané pojistné částky c) Podle předmětu pojištění pojištění osobživotní pojištění – buď kryje jen riziko, nebo je to zároveň i forma spoření rizikové životní pojištění– slouží jen na krytí rizika smrti investiční životní pojištění– kombinace rizikového životního pojištění a spoření, klient si sám vybírá fond s různou mírou rizika kapitálové životní pojištění– také kombinace rizikového životního pojištění a investování, klient neovli

Témata, do kterých materiál patří