Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


EKO - maturitní otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (204,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25 maturitních otázek z ekonomiky
1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY ekonomie (mikro- a makroekonomie), ekonomika = hospodářství, hospodaření Ekonomie = věda zabývající se ekonomikou (ekonomická práce, reálnéhospodářství) Makroe = věda zabývající sechováním národního hospodářství jako celku(HDP, inflace) Mikroe= věda zabývajícíse tržními subjekty(podnikatelé, výrobci, dodavatelé) definice, členění, příklady: potřeby, statky, služby, spotřeba Potřeba = pocit nedostatku, který se snažíme uspokojit (Maslowova pyramida potřeb – fyziologické potřeby, potřeby bezpečí, potřeby sounáležitosti, potřeby uznání, potřeby seberealizace) Rozdělení potřeb:hmotné/nehmotné, zbytné/nezbytné, základní/doplňkové, individuální/kolektivní, fyziologické Užitek = k měření míry k uspokojování potřeb Členění: statkyhmotné/nehmotné; volné/ekonomické(vše, co slouží k uspokojování) a službyosobní/věcné/veřejné (činnosti k uspokojování) životní úroveň – faktory, podle kterých se hodnotí kolik statků a služebobyvatelstvu je poskytovánoa v jaké kvalitě kolik veřejných statků a služebje obyvatelstvu poskytovánoa v jaké kvalitě jaká je úroveň životních podmínek vzácnost, obětovaná příležitost, výrobní faktory, hranice výrobních možností, koloběh ekonomiky vzácnost = co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je vzácné,omezenost přírodních zdrojů, statků a služeb obětovaná příležitost =obětujeme příležitost, abychom získalidruhou nejlepší příležitost výrobní faktory =přírodní zdroje(půda, plodiny),kapitál (statky – vrtačka, stroje),práce(vynaložení energie člověka) koloběh statků a služeb= výrobní faktory -> firmy -> statky, služby -> domácnosti koloběh peněz v ekonomice =mzdy -> domácnosti -> platby za statky a služby -> firmy 2. TRH A JEHO ZÁKONY trh – definice, druhy trh = místo, kde se střetávánabídka a poptávka, obchod se statky a službami =>směna druhy: z územního hlediska (místní, národní světový);podle počtu zboží (dílčí trh, celkový, individuální); podle předmětu obchodu (trh výrobních faktorů, finanční – peněžení, kapitálový, devizový, trh zboží); dle charakteru (trh statků a služeb, práce, finanční) subjekty trhu domácnosti, podniky, stát zboží x výrobek zboží = statek určen k prodeji,výrobek = cokoli, co lze na trhu nabídnout směna zboží „barterovýobchod“; výměna zboží (naturálií) bez použití peněz poptávka – definice, graf, zákon klesající poptávky ochota a schopnost spotřebiteli kupovat za určitou cenu určité množství zboží čím jevyšší cena, tímje nižší poptávané zboží jestliže bude poptávkamenší než nabídka, budecena klesat nabídka – definice, graf, zákon rostoucí nabídky ochota a schopnostprodávajících nabízet za určitou cenu určité množství zboží jestliže bude poptávkapřevyšovat nabídku, budecena stoupat tržní rovnováha Konkurence střed různých zájmů ekonomických subjektů – (cenová/necenová– větší reklama, zájem) monopol = firma prodávajícíjeden druh výrobku monopson = zboží, které smí koupitjen určité lidé/orgány úloha zisku v tržním systému 3. Podnikání OSVČ podnikání – definice podnikání = soustavná činnost, provozována samostatně, jejímž účelem je dosažení zisku podnikatelský záměr p. záměr = nápad, průzkum, plán realizace, zakladatelský rozpočet, posouzení reálnosti, oficiální zahájení podnikání právní předpis fyzická/právnická osoba; živnostenské oprávnění, občanský zákoník podmínky provozování živností všeobecné (plná svéprávnost, bezúhonnost), zvláštní (vystudování příslušného oboru, spolehlivost) postup založení živnosti žádost o živnostenské oprávnění, zápis do živnostenského rejstříku, registrace k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění členění živností ohlašovací (volné – velkoobchod a maloobchod,řemeslné – zednictví,vázané – výroba a prodej = je třeba výuční list/praxe v oboru) a koncesované živnostenské oprávnění oprávnění, aby se osoba mohla stát podnikatelem; prokazuje se výpisem z živnostenského rejstříku živnostenský rejstřík seznam všech živnostív daném regionu, vedený u městského či obecního živnostenského úřadu příklady činností, které nejsou živností osoby provozující podle zvláštních předpisů (advokáti, komerční právníci, znalci, lékaři) 4. OBCHODNÍ KORPORACE podnikání – definice podnikání = soustavná činnost, provozována samostatně, jejímž účelem je dosažení zisku obchodní korporace právnická osoba, která založila několik osob (fyz. i práv) =>obchodní společnosti a družstva právní předpis zákon o obchodních korporacích proces založení obchodní společnosti společenská smlouva a notářský zápis, žádost o živnostenské oprávnění práv. osoby, zápis do živnostenského rejstříku, žádost o zápisu do obchodního rejstříku, zápis do obchodního rejstříku, registrace k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění vznik obchodní společnosti ↑ znaky obchodní společnosti valná hromada(a.s.),dualistický (představenstvo – statutární orgán společnosti, dozorčí rada – dohlíží na působnost představenstva) nebo monistický systém (statutární ředitel, správní rada) typy obchodních společností osobní (v.o.s., komanditní spol.) a kapitálové (s.r.o., a.s.) zrušení a zánik obchodních společností na základě jednostranného právního jednání, vyloučením společníka (nebo výpovědí), rozhodnutím soudu na základě právní události, smrti společníka,právo veta neziskové subjekty příspěvkové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) 5. MARKETING pojem a principy marketingu nauka o trhu, komplexní široce pojatý proces podnikatelské koncepce řízení výrobní (nejlevněji a prodej),výrobková (nejkvalitněji a prodej), prodejní(víc reklamy a prodej),marketingová(poznej zákazníka a jeho potřeby a prodej),sociálně marketingová(poznej zákazníka a jeho potřeby a ber ohled na sociální a etické zájmy společnosti a prodej) průzkum trhu vnitřní(uvnitř podniku) avnější(zákazníci, konkurence)vlivy vliv mikroprostředí(konkurence, zákazníci, partnerské firmy, veřejnost) vliv makroprostředí(ekonomické, politické, demografické, přírodní, technologické, kulturní a sociální prostředí) marketingový plán stav trhu, výběr segmentu (cílová skupina – věk, pohlaví, soc. v

Témata, do kterých materiál patří