Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. MO Státní rozpočet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. MO – Státní rozpočet + Makroekonomické ukazatele Státní rozpočet státní rozpočet jedná se oplán hospodaření státupomocí něj jsou příjmy státního rozpočtu přerozdělenyvýdaje státní rozpočtu pokrývají funkce státu, které jsou dané ústavoupříjmy a výdaje SR jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní financecentralizovaný fond peněžních prostředků vytvářený státními orgány (tyto peněžní prostředky se rozdělují dle určitých pravideltzv. přerozdělovací proces) cíl rozpočtové politiky tvorba finančních prostředkůrozdělení finančních prostředkůregulace ekonomiky účet státního rozpočtu vede ČNB Příjmy Daně přímé – zdaňují majetek nebo příjem osoby + připojištění Dan z příjmů FO a PODaň z nemovitostíDaň z převodu nemovitostí + daň dědická a darovacíDaň silniční Daně nepřímé – zdaňují prodej zboží nebo služeb Spotřební daňDPHdo budoucna se uvažuje také o ekologické dani (čím více osoba znečišťuje životní prostředí, tím by měla být vyšší) Sociální pojištění Clo, správní + soudní poplatky Ostatní příjmy – příjem fondu národního majetku (z prodeje státních podniků a státních podílů v podnicích => tzv. privatizace) Výdaje Sociální zabezpečení – dávky sociálního zabezpečené, státní příspěvek na penzijní pojištění, stavební spoření, dávky sociální podpory, dávky v nezaměstnanosti apod. Státní správa – soudy, státní úřady, policie Národní hospodářství Školství, zdravotnictví, kultura Obrana státu Dotace pro rozpočty obcí Rozbor příjmů Daně přímé –jsou závislé na výši příjmů nebo majetku daňového poplatníka Daň z příjmů FO, PO + srážková daňDaň z věci nemovitéDaň z nabytých nemovitých věcíDaň silniční Daně nepřímé –předmětem daně je dodávka zboží, poskytnutí služeb, tyto daně jsou zahrnuty v sazbě zboží a služeb. dostátého rozpočtu se dostávají nepřímo => až při nákupu spotřebitelem DPH – 21%, 15%, 10% Sociální pojištění u soc. pojištění máme 3 fondy nemocenskádůchodovápříspěvek na státní politiku zaměstnanosti výplata nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřování člena rodiny viz. MO Sociální pojištění Odvádí povinně jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé (viz. MO – Sociální pojištění). Tyto fondy jsou spravovány samostatně. Hradí se z nich pouze příslušné sociální výdaje a jen přebytky sociálních fondů se mohou použít jako úvěrový zdroj k úhradě jiných potřeb Clo – je částka, která se vybírá při přechodu zboží přes hranice. Se vstupem do EU mezi členskými zeměmi => je volný pohyb zboží. Clo je vybíráno pouze u nečlenských států důvod zavedení cla: fiskální=> příjem dostátého rozpočtuobchodně – politický => zamezení přílivu levného zboží ze zahraničí (ochranná funkce)cenový – clo tvoří důležitou položku ceny zboží při jejím prodeji Rozbor výdajů máme 2 typy výdajů nákup zboží a služeb státními orgány – jedná se o výdaje na nákup zboží a služeb, které jsou financovány státními orgánynapř. výstavba silnic, železnic, nemocnic apod.transferové platby – transfer je takový výdaj SR, za který státní orgán nezíská za zaplacenou peněžní částku d jejího příjemce žádné zboží nebo službunapř. důchody, nemocenské a sociální dávky Deficit státního rozpočtu (záporné saldo státního rozpočtu) => státní dluh deficit SR (schodkový – deficitní rozpočet) – výdaje jsou vyšší než příjmyjedná se o rozdíl mezi výdaji a příjmy SR za kalendářní rok => výdaje jsou vyšší než příjmydůsledky => ztráta efektivnosti ze zdanění, zvyšování inflace, nahrazování kapitálu veřejným dluhemje možné ho řešit zvýšením daní, krácením veřejných výdajů, využitím prostředků z privatizace, dluhovým financováním => prodej vládních obligacím, emisním financováním – přímé úvěrování centrální bankou, u nás zakázané anebo monetizací dluhu – odkup cenných papírů vydávaných státem centrální bankou, ovšem nepřímo, ale ze sekundárního trhumožná je i kombinace výše uvedenéhodeficit je kryt půjčkami od bank, podniku, PO, prodejem státních dluhopisů na kapitálovém trhu a pokladničních poukázek na peněžním trhu. Významným zdrojem kryty deficitu jsou vzájemné půjčky mezi státními orgány např. z přebytku sociálních fondů přebytek (přebytkový rozpočet) - příjmy jsou vyšší než výdaje vyrovnaná rozpočet - výdaje se rovnají příjmům Státní dluh vzniká opakovanými deficity státního rozpočtuje součtem deficitu za jednotlivé rokydluh opětovně zvyšuje příjmy státního rozpočtu, vzniká nutnost úhrady úroků ze státního dluhusplácení dluhu se zvyšuje výdaje SR – vznikají i další výdaje na tisk dluhopisů, prodej dluhopisů deficit = veličina za daný rok státní dluh = veličina v daném okamžiku Rozpočtový proces zahrnuje 3 etapy (sestavení, čerpání a uzavření rozpočtu) sestavení státního rozpočtustátní rozpočet sestavuje vláda na základě návrhů jednotlivých ministerstev, schvaluje ho parlamentpředpokládané příjmy a výdajeSR má podobu zákonaobdobí sestavení 8 – 12 měsíc předchozího roku (srpen – prosinec)poměr mezi příjmy a vdají je výsledkemjednání vlády – jednotliví ministři předkládají své požadavky, ty se porovnávají s předpokládanými výdajivýši příjmů a výdajů ovlivňuje i fáze hospodářského cyklu, ve které se ekonomika nachází + fáze konjunktury (růstu) zvyšují se příjmy z daní a klesají transferové platby (výdaje) hlavně podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky + fáze krize – nízké výnosy z daní, ale vysoké výdaje => zvyšují se sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti ty zvyšují poptávku po zboží a tak působí růst výroby protikrizově rozpočtové období => čerpání – 1 rok, období čerpání státního rozpočtu závěrečný účetzpráva o plnění státního rozpočtu, předkládá se ke schválení parlamentu, parlament rozhoduje o rozdělení přebytku nebo uhrazení deficitu Pozn. V historii ČR se nepovedlo schválit rozpočet (není – li zákon o státním rozpočtu přijat do 31. 12. hospodaření státu se do přijetí zákona řídí rozpočtovým provizoriem, které je sestaveno dle pravidel rozpočtu z předcházejícího roku. Dále se rozhoduje o rozpočtu v lednu až únoru) pouze jednou, a to za vlády premiéra Zemana, kdy však rozpočtové provizorium fungovalo pouze

Témata, do kterých materiál patří