Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Narodni-hospodarstvi (1)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Národní hospodářství, SR Makroekonomické agregáty V NH (národním hospodářství) probíhá neustále řada jevů a hospodářských operací, u kterých platí jistá periodicky se opakující pravidla, aniž by se jednalo o cyklu, inflaci, koloběh apod. Makroekonomické koloběhy Pro zjednodušení můžeme vyčlenit 2 prvky: Hmotnostní (nákladový) – domácnosti, firmy, stát Mezi těmito prvky probíhá neustále koloběh Domácnosti nabízí firmám pracovní silu a firma nám dává hmotné statky a služby Stát má zájem, aby tento koloběh probíhal plynule, a proto se snaží jej regulovat Finanční koloběh Stát vstupuje jako regulátor (zvýší daně, sníží příjmy, vydá nové slevy, úrokové sazby, nové CP = zkrátka aby stát fungoval) Makroekonomický cyklus Jevy, které se v EKO cyklicky opakují, lze zjednodušeně znázornit a platí pro něj několik zásad Je zákonitost, že je se opakuje Nikdo nezná délku jednotlivých etap Není doposud jednoznačně určená příčina ani řešení Zahrnuje tyto fáze: V1 (vrchol) Kdy ekonomie dosahuje maxima svých produkčních možností, výkonnost již nemá kam stoupat Říká se této etapě stagnace Určitou výhodou je, že společnost je relativně uspokojována Nastává však pokles výkonnosti, období označené jako recese, a to je doprovázeno růstem cen, nástupem inflace a nezaměstnaností -) toto doprovází pokles výkonnosti až na tzv. Dno Dno Toto je pouze teoretický termín, nelze přesně definovat, kterým okamžikem společnost dosáhla dna Platí ale, že společnost se ode dna odráží a nastupuje tzv. Expanze, která se skládá na 2 části – oživení a konjuktura Příčiny oživení bývají zpravidla spojeny s restrukturalizací přílivem kapitálu, investic, moderních technologií a vzdělanou pracovní silou Nikdo neví, jak dlouho který fáze trvá, je ale zájmem, aby recese probíhala co nejrychleji, aby brzy nastalo oživení a fáze konjuktury byla co nejdelší Má to pro společnost pozitivní vliv, klesá nezaměstnanost, klesá inflace a výkonnost HDP je znatelná Zákonitě ale dojde k okamžiku, kdy společnost dosáhne vrcholu V2 a nastane opět stagnace a cyklický propad do recese Vrchol V2 byl měl být vyšší než V1, opět nelze říct ani poměřit v jednotkách či procentech, ale měl by být znatelný růst Momentálně je u nás oživení Hospodářská politika státu Každá vláda chce být úspěšná a jedním ze základních úspěchů je úspěšná hospodářská politika Ta se dnes zjednodušeně označuje jako magický čtyřúhelník Tempo růstu HDP Míra inflace Míra nezaměstnanosti Podíl salsa – zahrnuje podíl zahraničního dovozu Na to, jak tyto 4 vrcholy optimálně zajistit, aby hodnoty byly pro společnost co nejoptimálnější, používají státy různé metody Nikdy není žádná metoda používána pouze jako jedna samotná (její prvky), ale vždy dochází k vzájemnému ovlivňování Subjekty hospodářské politiky Parlament – jeho hlavní role je legislativní, schvaluje zákony Vláda – nejvyšší orgán, předkládá zákony, je základním tvůrcem konkrétní podoby hospodářské politiky státu ČNB (Česká národní banka) – státní instituce státem zřízena, ale státu nepodléhající (je zcela samostatná) a jejím hlavním cílem je udržení měnové stability naší měny Cíle HDP Základním cílem je dosažení harmonického a stabilního rozvoje s max. Možným naplněním 4 vrcholů K tomu plní obecně navíc tyto funkce: Funkce právní jistoty a bezpečí Cílem je vytvořit právní podmínky a dbát na dodržování zákonů Týká se bezpečnosti vnější (armáda) a vnitřní (policie ČR) Sociální funkce Stát jako garant sociálních jistot zabezpečuje transfery obyvatelům Jedná se o přiznávání dávek bez protiplnění: důchody, nemocenské, mateřská K tomuto stát plní další povinnosti týkající se nezaměstnanosti, ochrany ŽP a především funkční a prosperující neziskový sektor – v první řadě zdravotnictví a školství Funkce hospodářská Stát sám podniká za účelem dosažení zisku (provozuje státní podniky) Stát musí vytvářet podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů Určuje např. Daňové podmínky, pravidla hospodářské soutěže apod. Rozlišujeme 2 základní přístupy nebo nástroje HP a to: Monetární – peněžní, úvěrový Fiskální – státní rozpočet Monetární politika (úvěrová) Aby mohla monetární politika fungovat, musí být splněny základní kritéria: Měla by fungovat svobodný finanční trh Centrální banka by měla v rukou státu Pro uplatňování pak používá stát některé nástroje např., reguluje úvěry, garantuje státní odkupy a především reguluje množství peněz v oběhu -) toto provádí např. Politikou minimálních rezerv, kdy ČNB stanovuje komerčním bankám určitou sumu, kterou musí mít uloženou u ní na bezúročném účtu Uplatňuje-li stát politiku RESTRIKTIVNÍ – snižuje množství peněz v ekonomice Uplatňuje-li stát politiku EXPANZIVNÍ – zvyšuje množství peněz v ekonomice (=vypouštění více peněz do oběhu, aby posílila ekonomiku) Fiskální politika (rozpočtová) Spočívá v soustavě veřejných rozpočtů, kdy SR neboli Fiskál je chápán jako „hlavní účet státu“ U nás má podobu zákona, předkládá jej Ministerstvo financí, pokud zákon není schválen, tak se řídí hospodářství pomocí rozpočtového provizoria Má 2 strany – přijímací (daňová) a výdajová Přijímací strana – hlavní jsou daně z příjmů a HDP; dále jsou to splátky dluhů, penále, dotace; stát si půjčuje nejčastěji dluhopisem Výdajová strana – největší položkou na straně výdaje jsou tzv. MANDATORNÍ VÝDAJE, tvoří až 80 % výdajů, což jsou především transfery (SP, mzda) tedy platy bez protiplnění; ostatní výdaje jsou na obranu, zdravotnictví, chod státní správy Pokud jsou výdaje vyšší, než příjmy vzniká schodek SR, schodky se v jednotlivých letech sčítají a tento výsledek se nazývá: Statní dluh Mimo SR existují i rozpočty krajské, městské a obecní -) všechny rozpočty se u nás schvalují příslušnými orgány kromě SR, která má podobu zákona Státní rozpočet SR je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok (rozpočtové provizorium – pokud není rozpočet schválen, postupuje se podle rozpočtu z předcházejícího roku) Má formu zákona, který navrhuje vláda (vypracovává MF) a schvaluje Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv) Je využíván jak

Témata, do kterých materiál patří