Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13 - dobry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. Financování podniku Finanční řízení podniku - existují dva základní pohledy na finanční řízení (dvě stránky) 1)Řízení nákladů, výnosů a zisku - plánujeme výši nákladů - kontrolujeme výnosy 2)Řízení finančních zdrojů - řešíme, jaká bude potřeba finančních zdrojů a kde je získáme - s řízením finančních zdrojů úzce souvisí platební schopnost Nástroje finančního řízení 1. Normy2. Kalkulace3. Rozpočty- rozpočet nákladů, výnosů a zisku; rozpočet platební schopnosti; investiční rozpočet; zakladatelský rozpočet - sestavuje se při zakládání firmy, skládá se z předcházejících rozpočtů Kalkulace Kalkulace úplných nákladů - není vhodná pro finanční řízení 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby 5. Správní režie (případně zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk Prodejní cena 8. DPH Prodejní cena s daní Charakteristika jednotlivých kalkulačních položek Přímý materiál- materiál, který přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu Přímé mzdyOstatní přímé nákladyVýrobní režie- odpisy, energie, mzda opraváře Správní režie- náklady, které souvisejí s řízením podniku Odbytové náklady- náklady, které souvisejí s prodejem hotových výrobků Zisk - stanovuje si ho sama firma Rozdělení kalkulace úplných nákladů Předběžná Výsledná- podkladem je uce - sleduje skutečné náklady - účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací Kalkulační metody - slouží k rozpočítání režijních (nepřímých) nákladů na kalkulační jednici - existují 3 základní typy, které se používají podle toho, kolik druhů výrobků vyrábíme, podle toho jak jsou jednotlivé výrobky pracné apod. prostým dělením – používá se v případě, že vyrábíte pouze jeden výrobek, režijní náklady vydělíme počtem kusůkalkulace dělením s poměrovými čísly – používá se v případě výroby několika málo druhů stejnorodých výrobků, které se liší např. velikostí, hmotností, pracností.. kalkulace přirážková– používá se při výrobě několika různorodých výrobků; pro výpočet se používá tzv. rozvrhová základna (režijní náklady by měly být rozvrhové základně přímo úměrné; za rozvrhovou základnu se nejčastěji používají přímé mzdy, přímý materiál, ostatní přímé náklady Kalkulace neúplných nákladů - tato metoda se používá ve finančním řízení podniku - fixní náklady se nerozpočítávají Postup: Vykalkulujeme variabilní nákladyZjistíme výši tržeb (cena * kalkulované náklady)Krycí příspěvek = částka, která slouží k úhradě krycích nákladů (tržby – variabilní náklady)Zisk (krycí příspěvek – fixní náklady) Bod zvratu -představuje takové množství výrobků, od kterého se začne dosahovat zisku - Fixní náklady/krycí příspěvek na 1ks Náklady tržby Objem výroby - souvisí s rozpočtem platební schopnosti - i firma, která je zisková, může zkrachovat, protože příjem neobdrží, nebo ho obdrží pozdě; z tohoto důvodů se sestavuje rozpočet příjmů a výdajů, který má většinou podobu platebního kalendáře - platební kalendář obsahuje příjmy a výdaje za určité období a stav peněžních prostředků k určitému datu Souhrnné rozpočty a) rozpočet předpokládaných nákladů, výnosů a zisk; vycházíme z předpokládaného objemu prodeje (vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, nutnou podmínkou je vytvoření průzkumu trhu) b)rozpočet potřeby majetku a jeho krytí – skládá se z investičního rozpočtu (na krytí DM)a z rozpočtu potřeby oběžného majetku c) rozpočet příjmů a výdajů – má podobu platebního kalendáře, je důležitý tam, kde vyplácíme úvěry - zakladatelský rozpočet bývá vždy přílohou žádosti o úvěr Zdroje financování Krátkodobé financováníDlouhodobé financováníVlastí kapitál:Cizí kapitál: zdroje, které jsme si půjčili; nejčastěji se jedná o bankovní úvěry Důvody pro použití cizího kapitáluDůvody proti použití cizího kapitálu- příliš vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které se musí přizpůsobovat věřitelům Krátkodobé financování Zdroje:1. Krátkodobé závazky- státu (dosud neuhrazené daně a pojistné) 2. Krátkodobé obchodní a bankovní úvěry:3. Přijaté zálohy od odběratelů1.2. Nebankovní instituce (splátkové společnosti..) 3.4.Pracovní kapitál (working capital)Řízení oběžného majetku - cílem je stanovení optimálního množství oběžného majetku Dlouhodobé financováníZdroje dlouhodobého financování.1.2. Pravidla financování - tyto pravidla neplatí jen ve financování podniku, ale také v běžném životě; spousta lidí se jimi ale neřídí, a proto se mohou dostat do finančních problémů 1.2. Oběžný majetek by měl být kryt krátkodobými a dlouhodobými dluhy Finanční analýza - slouží k hodnocení ekonomického zdraví podniku - stanoví slabé stránky, které by mohly v budoucnu působit menší nebo větší problémy a naopak stanoví jeho silné a stránky, o které by mohl podnik v budoucnu opírat svou činnost Využívá se těchto výkazů: výkaz zisku a ztrát (výsledovka)rozvaha (bilance)cash flow (peněžní tok) Výkaz zisku a ztrát Jednoduchá struktura výkazů zisku a ztrátNáklady celkem: náklady na prodané výkony, odbytové náklady, správní režie, ostatní náklady, daň z příjmů z běžné činnosti Rozvaha - pasiva = zdroje financováníoběžný majetek - zásoby, pohledávky, KFM, penízePasiva- zdroje, kterými kryjeme aktiva Cash flow = tok peněz - finanční výkaz, který charakterizuje finanční toky uvnitř podniku - peněžní toky si rozdělujeme do tří skupin 1. Peněžní toky z provozní činnosti + odpisy+ úbytek pohledávek- přírůstek pohledávek- úbytek závazků+ přírůstek závazků+ úbytek zásob- přírůstek zásob 2. Peněžní toky z investiční činnosti + příjmy z prodeje dlouhodobého majetku- výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 3. Peněžní toky z finanční činnosti - úbytek závazků z financování+ přírůstek závazků z financování Cash flow celkem = zisk před zdaněním + cash flow z provozní činnosti + cash flow z investiční činnosti + cash flow z finanční činnosti - položky, které podniku přináší peníze, cash flow zvyšují, a značí se znaménkem +, a naopak položky, které z podniku odtečou, cash flow snižují a značí se znaménkem – - peněžním tokem

Témata, do kterých materiál patří