Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18.Personální činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (110,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Personalistika podniku Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších a velkých podnicích zahrnuje personalistika tyto činnosti: - plánování počtu pracovníků- zajišťování pracovníků- péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst- tvorba pracovních podmínek a odměňovánív živnostech a malých podnicích oblast personalistiky zajišťuje sám majitel. Ve větších podnicích jsou zřizovány personální útvary. Plánování personálního obsazení je určeno k včasnému zajištění pracovníků. Zajišťování pracovníků podnik může nové pracovníky získávat:1) výchovu vlastního dorostu2) náborem pracovníků formou inzerce, spolupráce s úřadem práce. Pracovně právní vztahyPracovně právní vztahy vznikají při účasti občanů v pracovním procesu a jsou upraveny zákoníkem práce. Zaměstnanec: fyzická osoba, která dosáhne 15 let a ukončí ZŠ u absolventů pomocných škol14 let věku. Hmotná odpovědnost může být uzavřena od 18 let. Zaměstnavatel: právnická nebo fyzická osoba (po dosažení 18 let), která zaměstnává fyzické osoby Pracovní poměr se zakládá: - smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - volbou (např. družstva) - jmenováním (u vedoucích pracovníků)Pracovní poměr může být rozvázán:1. dohodou2. výpovědí3. okamžitým zrušením4. zrušením ve zkušební době5. uplynutím sjednané doby (Prac. poměr sjednaný na dobu určitou).1. DohodaDohodou o rozvázání prac. poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, pokud to zaměstnanec požaduje musí být uvedeny důvody ukončení. Jedno vyhotovení musí mít i zaměstnanec.2. VýpověďMůže dát zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi. Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem a to písemně.Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:a) zruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatelb) stane-li se zaměstnanec nadbytečným při změně úkolů, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti prácec) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.d) Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (kvalifikace)e) Pro porušování prac. kázně, byl-li na to zaměstnanec upozorněn a své chyb y nenapravilf) Nemůže-li zaměstnanec zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydlištěg) Zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci v místě sjednaném pro výkon práce.Zaměstnavatel musí důvod své výpovědi uvést.Výpovědní doba: prac. poměr končí až uplynutím výpovědní doby. Ta činí pro zaměstnance i zaměstnavatele dva měsíce. V důvodech 1 – 2 je výpovědní doba tři měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době:a) V době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc na základě lékařského posudkub) Při povolání ke službě v ozbrojených siláchc) Pokud je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkced) Pokud je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci.Pokud byla dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává.Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny u zaměstnavatele.Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu.3. Okamžité zrušeníZaměstnavatel může zrušit prac. poměr okamžitě jen výjimečně:a) Porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobemb) Byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trustu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok. U prac. činností dobu delší než šest měsíců.Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit prac. poměr s těhotnou ženou nebo s ženou pečující o dítě mladší tří let.Zaměstnanec může prac. poměr okamžitě zrušit jestliže:a) Podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl do 15 dnů na jinou vhodnou prácib) Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnůOkamžité zrušení musí být provedeno písemně, musí být jednoznačně uvedení důvodů.4. Zrušení ve zkušební doběMůže jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel bez uvedení důvodu. Musí být oznámeno písemně tři dny před ukončením práce.Skončení prac. poměru na dobu určitouPokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v práci, platí že tento poměr se změnil na dobu neurčitou. Pracovní smlouvaPřed uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které z pracovní smlouvy vyplynou, s pracovními a mzdovými podmínkami, popřípadě nařídit vstupní lékařskou prohlídku. V pracovní smlouvě musí být písemně sjednáno:1. druh práce2. místo výkonu práce3. den nástupu do práceLze sjednat i jiné podmínky, pokud mají obě strany zájem.Pracovní poměr lze sjednat na dobu:1. neurčitou – není stanoveno den ukončení prac. poměru2. určitou – je výslovně určena doba trvání prac. poměru. Prac. poměr uzavřený na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, bez ohledu na případné další okolnosti, např. těhotenství, nemoc, aj.V prac. smlouvě může být písemně sjednána zkušební doba nejdéle na 3 měsíce. Nemůže být dodatečně prodloužena.Jedno vyhotovení prac. smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.Prac. smlouva nemusí být písemná u prac. poměru do 1 měsíce, pouze pokud o to zaměstnanec požádá.Prac. poměr vzniká dnem, který byl sjednán v prac. smlouvě jako den nástupu do práce. Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele proč nenastoupil, může zaměstnavatel od prac. smlouvy odstoupit.Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s prac. řádem platným u zaměstnavatele a s ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti

Témata, do kterých materiál patří